ஒளவையார் அருளிச்செய்த கொன்றை வேந்தன்

கொன்றை வேந்தன்/Konrai Venthan

சகர வருக்கம்/Sagara Varukkam

26  சந்ததிக்கு அழகு உவந்து இசையாமை

விளக்கம்
மலடின்றி வாழ்தலே, குடும்பம் தழைப்பதற்கு அழகு

Transliteration
Sandhathikku azhaku Vandhi seiyaamai

English Translation
Children flourish when parents do not easily give in

27  சான்றோர் என்கை ஈன்றோர்க்கு அழகு

விளக்கம்
பெற்றோருக்குப் பெருமை, அவர் பிள்ளைகள் சான்றோர் எனப் பாராட்டப்படுவதே

Transliteration
Saandroor enkai eendrorku azhaku

English Translation
Duty of parents is to raise noble children

28  சினத்தைப் பேணின் தவத்திற்கு அழகு

விளக்கம்
தவத்திற்கு அழகு இறை நினைவோடு இருப்பதே

Transliteration
Sivaththaip penil thavaththirku azhaku

English Translation
Controlling anger is a mark of penance

29  சீரைத் தேடின் ஏரைத் தேடு

விளக்கம்
புகழோடு வாழ விரும்பினால், பயிர்த் தொழிலில் ஈடுபட வேண்டும்

Transliteration
Seeraith thedin yeraith thedu

English Translation
Seek your wealth by tilling the land

30  சுற்றத்திற்கு அழகு சூழ இருத்தல்

விளக்கம்
எந்த நிலையிலும் கூடி இருத்தலே சுற்றத்திற்கு அழகு.

Transliteration
Surraththirku azhaku soozha iruththal

English Translation
Beauty of the relatives is to be around, in times of need

31  சூதும் வாதும் வேதனை செய்யும்

விளக்கம்
சூதாட்டமும், தேவையில்லாத விவாதமும் துன்பத்தையே தரும்

Transliteration
Soodhum vaadhum vethanai seiyum

English Translation
Gambling and arguments can only bring distress

32  செய்தவம் மறந்தால் கைதவம் மாளும்

விளக்கம்
தவம் செய்வதை விட்டு விட்டால் அறியாமை (கைதவம்) ஆட்கொண்டு விடும்

Transliteration
Seidhavam marandhal kaiththavam aalum

English Translation
Forgetting past skills will cause present endavours to fail.

33  சேமம் புகினும் யாமத்து உறங்கு

விளக்கம்
காவல் வேலைக்கு சென்றாலும் நள்ளிரவில் உறங்க வேண்டும்

Transliteration
Semam puginum yaamaththu uranku

English Translation
Even a watchmen should sleep for a short while

34  சை ஒத்து இருந்தால் ஐயம் இட்டு உண்

விளக்கம்
பொருள் கொடுக்குமளவு இருந்தால், பிறருக்கு உணவிட்டு உண்ண வேண்டும்

Transliteration
Sai oththu irundhal iyam ittu unn

English Translation
If you can afford, first feed the hungry then yourself

35  சொக்கர் என்பவர் அத்தம் பெறுவர்

விளக்கம்
பொருளுள்ளவர், மீதமுள்ள அறம், இன்பம், வீட்டை பெறுவர்.

Transliteration
Sokkar enbavar aththam perubavar

English Translation
Those who are wealthy, will fulfill their needs

36  சோம்பர் என்பவர் தேம்பித் திரிவர்

விளக்கம்
சோம்பெறிகள் வறுமையில் வாடித் திரிவர்

Transliteration
Soombar enbavar thembith thirivar

English Translation
Those who are lazy will wallow in misery.

 
Top