ஒளவையார் அருளிச்செய்த ஆத்திசூடி

ஆத்திச்சூடி/Aathichudi

தகர வருக்கம்/Thagara Varukkam

தக்கோ னெனத்திரி

55  தக்கோ னெனத்திரி

விளக்கம்
பெரியோர்கள் உன்னைத் தக்கவன்(யோக்கியன்,நல்லவன்) என்று புகழும்படி நடந்துக்கொள்

Transliteration
Thakkon ena thiri

English Translation
Be trustworthy.

தானமது விரும்பு

56  தானமது விரும்பு

விளக்கம்
யாசிப்பவர்களுக்கு தானம் செய்.

Transliteration
Thaanamathu virumbu

English Translation
Be kind to the unfortunate.

திருமாலுக்கு அடிமை செய்

57  திருமாலுக்கு அடிமை செய்

விளக்கம்
நாராயணமூர்த்திக்கு தொண்டு செய்

Transliteration
Thirumaalukku adimmai sei.

English Translation
Serve the protector.

தீவினை யகற்று

58  தீவினை யகற்று

விளக்கம்
பாவச் செயல்களைச் செய்யாமல் இரு.

Transliteration
Theevinai agattru

English Translation
Don't sin.

துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்

59  துன்பத்திற்கு இடம் கொடேல்

விளக்கம்
முயற்சி செய்யும் பொழுது வரும் உடம்பின் வருத்தத்திற்கு அஞ்சி அதனை விட்டு விடாதே.

Transliteration
Thunpatthirkku idam kodel.

English Translation
Don't attract suffering.

தூக்கி வினைசெய்

60  தூக்கி வினைசெய்

விளக்கம்
ஒரு வேளையை முடிப்பதற்க்கான் வழிமுறைகளை நன்கு ஆராயிந்து அறிந்து பின்பு அச்செயலை செய்யத தொடங்கவும்

Transliteration
Thookki vinnai sei.

English Translation
Deliberate every action.

தெய்வ மிகழேல்

61  தெய்வ மிகழேல்

விளக்கம்
கடவுளை பழிக்காதே.

Transliteration
Theivam ikazhel.

English Translation
Don't defame the divine.

தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்.

62  தேசத்தோடு ஒட்டி வாழ்.

விளக்கம்
உன் நாட்டில் வசிக்கும் மக்களுடன் பகை இல்லாமல் வாழ்

Transliteration
Theysathoodu oti vaazh.

English Translation
Live in unison with your countrymen.

தையல்சொல் கேளேல்

63  தையல்சொல் கேளேல்

விளக்கம்
மனைவி சொல் கேட்டு ஆராயாமல் நடவாதே.

Transliteration
Thaiyal sol kelel

English Translation
Don't listen to the designing.

தொன்மை மறவேல்

64  தொன்மை மறவேல்

விளக்கம்
பழமையாகிய நட்பினை மறந்துவிடாதே.

Transliteration
Thonnmai maravel.

English Translation
Don't forget your past glory.

தோற்பன தொடரேல்

65  தோற்பன தொடரேல்

விளக்கம்
ஒரு செயலைச் செய்தால் தோல்வியில் தான் முடியும் எனத் தெரிந்தே அதை தொடங்காதே.

Transliteration
Thorpena thodarel.

English Translation
Don't compete if sure of defeat.

 
Top