திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : வரைவின் மகளிர்/Varaivinmakalir

இயல்/Iyal :  நட்பியல்/Natpiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 911
அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும்

விளக்கம்
அன்பே இல்லாமல் பொருள் திரட்டுவதையே குறிக்கோளாகக் கொண்ட பொதுமகளிர் இனிமையாகப் பேசுவதை நம்பி ஏமாறுகிறவர்களுக்கு இறுதியில் துன்பமே வந்து சேரும்

Couplet 911
Those that choice armlets wear who seek not thee with love,
But seek thy wealth, their pleasant words will ruin prove

Transliteration
Anpin Vizhaiyaar Porulvizhaiyum Aaidhotiyaar
Insol Izhukkuth Tharum

Explanation
The sweet words of elegant braceleted (prostitutes) who desire (a man) not from affection but from avarice, will cause sorrow

குறள் 912
பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்

விளக்கம்
ஆதாயத்தைக் கணக்கிட்டு அதற்கேற்றவாறு பாகுமொழிபேசும் பொதுமகளிர் உறவை ஒருபோதும் நம்பி ஏமாறக்கூடாது

Couplet 912
Who weigh the gain, and utter virtuous words with vicious heart,
Weighing such women's worth, from their society depart

Transliteration
Payandhookkip Panpuraikkum Panpin Makalir
Nayandhookki Nallaa Vital

Explanation
One must ascertain the character of the ill-natured women who after ascertaining the wealth (of a man) speak (as if they were) good natured-ones, and avoid intercourse (with them)

குறள் 913
பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்
ஏதில் பிணந்தழீஇ அற்று

விளக்கம்
விலைமாதர்கள் பணத்துக்காக மட்டுமே ஒருவரைத் தழுவிப் பொய்யன்பு காட்டி நடிப்பது, இருட்டறையில் ஓர் அந்நியப் பிணத்தை அணைத்துக் கிடப்பது போன்றதாகும்

Couplet 913
As one in darkened room, some stranger corpse inarms,
Is he who seeks delight in mercenary women's charms

Transliteration
Porutpentir Poimmai Muyakkam Iruttaraiyil
Edhil Pinandhazheei Atru

Explanation
The false embraces of wealth-loving women are like (hired men) embracing a strange corpse in a dark room

குறள் 914
பொருட்பொருளார் புன்னலந் தோயார் அருட்பொருள்
ஆயும் அறிவி னவர்

விளக்கம்
அருளை விரும்பி ஆராய்ந்திடும் அறிவுடையவர்கள் பொருளை மட்டுமே விரும்பும் விலைமகளிரின் இன்பத்தை இழிவானதாகக் கருதுவார்கள்

Couplet 914
Their worthless charms, whose only weal is wealth of gain,
From touch of these the wise, who seek the wealth of grace, abstain

Transliteration
Porutporulaar Punnalan Thoyaar Arutporul
Aayum Arivi Navar

Explanation
The wise who seek the wealth of grace will not desire the base favours of those who regard wealth (and not pleasure) as (their) riches

குறள் 915
பொதுநலத்தார் புன்னலந் தோயார் மதிநலத்தின்
மாண்ட அறிவி னவர்

விளக்கம்
இயற்கையறிவும் மேலும் கற்றுணர்ந்த அறிவும் கொண்டவர்கள் பொதுமகளிர் தரும் இன்பத்தில் மூழ்கமாட்டார்கள்

Couplet 915
From contact with their worthless charms, whose charms to all are free,
The men with sense of good and lofty wisdom blest will flee;

Transliteration
Podhunalaththaar Punnalam Thoyaar Madhinalaththin
Maanta Arivi Navar

Explanation
Those whose knowledge is made excellent by their (natural) sense will not covet the trffling delights

குறள் 916
தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்
புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்

விளக்கம்
புகழ்ச்சிக்குரிய சான்றோர் எவரும், இகழ்ச்சிக்குரிய இன்பவல்லிகளின் தோளில் சாய்ந்து கிடக்க மாட்டார்

Couplet 916
From touch of those who worthless charms, with wanton arts, display,
The men who would their own true good maintain will turn away

Transliteration
Thannalam Paarippaar Thoyaar Thakaiserukkip
Punnalam Paarippaar Thol

Explanation
Those who would spread (the fame of) their own goodness will not desire the shoulders of those,who rejoice in their accomplishments and bestow their despicable favours (on all who pay)

குறள் 917
நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிறநெஞ்சிற்
பேணிப் புணர்பவர் தோள்

விளக்கம்
உள்ளத்தில் அன்பு இல்லாமல் தன்னலத்துக்காக உடலுறவு கொள்ளும் பொதுமகளிர் தோளை, உறுதியற்ற மனம் படைத்தோர் மட்டும் நம்பிக் கிடப்பர்

Couplet 917
Who cherish alien thoughts while folding in their feigned embrace,
These none approach save those devoid of virtue's grace

Transliteration
Nirainenjam Illavar Thoivaar Piranenjir
Penip Punarpavar Thol

Explanation
Those who are destitute of a perfectly (reformed) mind will covet the shoulders of those who embrace (them) while their hearts covet other things

குறள் 918
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க் கணங்கென்ப
மாய மகளிர் முயக்கு

விளக்கம்
வஞ்சக எண்ணங்கொண்ட ``பொதுமகள்'' ஒருத்தியிடம் மயங்குவதை அறிவில்லாதவனுக்கு ஏற்பட்ட ``மோகினி மயக்கம்'' என்று கூறுவார்கள்

Couplet 918
As demoness who lures to ruin woman's treacherous love
To men devoid of wisdom's searching power will prove

Transliteration
Aayum Arivinar Allaarkku Anangenpa
Maaya Makalir Muyakku

Explanation
The wise say that to such as are destitute of discerning sense the embraces of faithless women are (as ruinous as those of) the celestail female

குறள் 919
வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு

விளக்கம்
விலைமகளை விரும்பி அவள் பின்னால் போவதற்கும் ``நரகம்'' எனச் சொல்லப்படும் சகதியில் விழுவதற்கும் வேறுபாடே இல்லை

Couplet 919
The wanton's tender arm, with gleaming jewels decked,
Is hell, where sink degraded souls of men abject

Transliteration
Varaivilaa Maanizhaiyaar Mendhol Puraiyilaap
Pooriyarkal Aazhum Alaru

Explanation
The delicate shoulders of prostitutes with excellent jewels are a hell into which are plunged the ignorant base

குறள் 920
இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு

விளக்கம்
இருமனம் கொண்ட பொதுமகளிருடனும், மதுவுடனும், சூதாட்டத்தினிடமும் தொடர்பு கொண்டு உழல்வோரைவிட்டு வாழ்வில் அமைய வேண்டிய சிறப்பு அகன்றுவிடும்

Couplet 920
Women of double minds, strong drink, and dice; to these giv'n o'er, Are those on whom the light of Fortune shines no more

Transliteration
Irumanap Pentirum Kallum Kavarum
Thiruneekkap Pattaar Thotarpu

Explanation
Treacherous women, liquor, and gambling are the associates of such as have forsaken by Fortune

 
Top