திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : பெரியாரைத் துணைக்கோடல்/Periyaaraith Thunaikkotal 

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 441
அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்

விளக்கம்
அறமுணர்ந்த மூதறிஞர்களின் நட்பைப் பெறும் வகை அறிந்து, அதனைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்

Couplet 441
As friends the men who virtue know, and riper wisdom share,
Their worth weighed well, the king should choose with care

Transliteration
Aranarindhu Mooththa Arivutaiyaar Kenmai
Thiranarindhu Therndhu Kolal

Explanation
Let (a king) ponder well its value, and secure the friendship of men of virtue and of mature knowledge

குறள் 442
உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்

விளக்கம்
வந்துள்ள துன்பத்தைப் போக்கி, மேலும் துன்பம் நேராமல் காக்கவல்ல பெரியோர்களைத் துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்

Couplet 442
Cherish the all-accomplished men as friends,
Whose skill the present ill removes, from coming ill defends

Transliteration
Utranoi Neekki Uraaamai Murkaakkum
Petriyaarp Penik Kolal

Explanation
Let (a king) procure and kindly care for men who can overcome difficulties when they occur, and guard against them before they happen

குறள் 443
அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப்
பேணித் தமராக் கொளல்

விளக்கம்
பெரியவர்களைப் போற்றிப் பாராட்டி அவர்களுடன் உறவாடுதல் எல்லாப் பேறுகளையும் விடப் பெரும் பேறாகும்

Couplet 443
To cherish men of mighty soul, and make them all their own,
Of kingly treasures rare, as rarest gift is known

Transliteration
Ariyavatru Lellaam Aridhe Periyaaraip
Penith Thamaraak Kolal

Explanation
To cherish great men and make them his own, is the most difficult of all difficult things

குறள் 444
தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் தலை

விளக்கம்
அறிவு ஆற்றல் ஆகியவற்றில் தம்மைக் காட்டிலும் சிறந்த பெரியவராய் இருப்பவரோடு உறவுகொண்டு அவர்வழி நடப்பது மிகப்பெரும் வலிமையாக அமையும்

Couplet 444
To live with men of greatness that their own excels,
As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells

Transliteration
Thammir Periyaar Thamaraa Ozhukudhal
Vanmaiyu Lellaan Thalai

Explanation
So to act as to make those men, his own, who are greater than himself is of all powers the highest

குறள் 445
சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல்

விளக்கம்
கண்ணாக இருந்து எதனையும் கண்டறிந்து கூறும் அறிஞர் பெருமக்களைச் சூழ வைத்துக் கொண்டிருப்பதே ஆட்சியாளர்க்கு நன்மை பயக்கும்

Couplet 445
The king, since counsellors are monarch's eyes,
Should counsellors select with counsel wise

Transliteration
Soozhvaarkan Naaka Ozhukalaan Mannavan
Soozhvaaraik Soozhndhu Kolal

Explanation
As a king must use his ministers as eyes (in managing his kingdom), let him well examine their character and qualifications before he engages them

குறள் 446
தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்

விளக்கம்
அறிவும், ஆற்றலும் கொண்ட ஒருவன், தன்னைச் சூழவும் அத்தகையோரையே கொண்டிருந்தால் பகைவர்களால் எந்தத் தீங்கையும் விளைவிக்க முடியாது

Couplet 446
The king, who knows to live with worthy men allied,
Has nought to fear from any foeman's pride

Transliteration
Thakkaa Rinaththanaaith Thaanozhuka Vallaanaich
Chetraar Seyakkitandha Thil

Explanation
There will be nothing left for enemies to do, against him who has the power of acting (so as to secure) the fellowship of worthy men

குறள் 447
இடிக்குந் துணையாரை யாள்வாரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்

விளக்கம்
இடித்துரைத்து நல்வழி காட்டுபவரின் துணையைப் பெற்று நடப்பவர்களைக் கெடுக்கும் ஆற்றல் யாருக்கு உண்டு?

Couplet 447
What power can work his fall, who faithful ministers
Employs, that thunder out reproaches when he errs

Transliteration
Itikkun Thunaiyaarai Yaalvarai Yaare
Ketukkun Thakaimai Yavar

Explanation
Who are great enough to destroy him who has servants that have power to rebuke him ?

குறள் 448
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்

விளக்கம்
குறையை உணர்த்துவோர் இல்லாத அரசு தானாகவே கெடும்

Couplet 448
The king with none to censure him, bereft of safeguards all,
Though none his ruin work, shall surely ruined fall

Transliteration
Itippaarai Illaadha Emaraa Mannan
Ketuppaa Rilaanung Ketum

Explanation
The king, who is without the guard of men who can rebuke him, will perish, even though there be no one to destroy him

குறள் 449
முதலிலார்க் கூதிய மில்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை

விளக்கம்
கட்டடத்தைத் தாங்கும் தூண் போலத் தம்மைத் தாங்கி நிற்கக் கூடிய துணையில்லாதவர்களின் நிலை, முதலீடு செய்யாத வாணிபத்தில் வருவாய் இல்லாத நிலையைப் போன்றதேயாகும்

Couplet 449
Who owns no principal, can have no gain of usury;
Who lacks support of friends, knows no stability

Transliteration
Mudhalilaarkku Oodhiya Millai Madhalaiyaanjjch
Aarpilaark Killai Nilai

Explanation
56 There can be no gain to those who have no capital; and in like manner there can be no permanence to

குறள் 450
பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல்

விளக்கம்
நல்லவர்களின் தொடர்பைக் கைவிடுவது என்பது பலருடைய பகையைத் தேடிக் கொள்வதை விடக் கேடு விளைவிக்கக் கூடியதாகும்

Couplet 450
Than hate of many foes incurred, works greater woe
Ten-fold, of worthy men the friendship to forego

Transliteration
Pallaar Pakai Kolalir Paththatuththa Theemaiththe
Nallaar Thotarkai Vital

Explanation
It is tenfold more injurious to abandon the friendship of the good, than to incur the hatred of the many

 
Top