திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : படை மாட்சி/Pataimaatchi

இயல்/Iyal : படையில்/Padaiyil

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 761
உறுப்பமைந் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை

விளக்கம்
எல்லா வகைகளும் நிறைந்ததாகவும், இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாமல் போரிடக்கூடியதாகவும் உள்ள படை ஓர் அரசின் மிகச்சிறந்த செல்வமாகும்

Couplet 761
A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound,
Mid treasures of the king is chiefest found

Transliteration
Uruppamaindhu Ooranjaa Velpatai Vendhan
Verukkaiyul Ellaam Thalai

Explanation
The army which is complete in (its) parts and conquers without fear of wounds is the chief wealth of the king

குறள் 762
உலைவிடத் தூறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது

விளக்கம்
போரில் சேதமுற்று வலிமை குன்றியபோதும், எவ்வித இடையூறுகளுக்கும் அஞ்சாத நெஞ்சுறுதி, பழம்பெருமை கொண்ட படைக்கு அல்லாமல் வேறு எந்தப் படைக்கும் இருக்க முடியாது

Couplet 762
In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe,
Is bravery that only veteran host can show

Transliteration
Ulaivitaththu Ooranjaa Vankan Tholaivitaththuth
Tholpataik Kallaal Aridhu

Explanation
Ancient army can alone have the valour which makes it stand by its king at the time of defeat, fearless of wounds and unmindful of its reduced strength

குறள் 763
ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்

விளக்கம்
எலிகள் கூடி கடல்போல் முழங்கிப், பகையைக் கக்கினாலும், நாகத்தின் மூச்சொலிக்கு முன்னால் நிற்க முடியுமா? அதுபோலத்தான் வீரன் வெகுண்டு எழுந்தால் வீணர்கள் வீழந்துபடுவார்கள்

Couplet 763
Though, like the sea, the angry mice send forth their battle cry;
What then? The dragon breathes upon them, and they die

Transliteration
Oliththakkaal Ennaam Uvari Ela�ppakai
Naakam Uyirppak Ketum

Explanation
What if (a host of) hostile rats roar like the sea ? They will perish at the mere breath of the cobra

குறள் 764
அழிவின் றறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை

விளக்கம்
எந்த நிலையிலும் அழியாததும், சூழ்ச்சிக்கு இரையாகததும், பரம்பரையாகவே பயமற்ற உறுதி உடையதும்தான் உண்மையான படை எனப்படும்

Couplet 764
That is a host, by no defeats, by no desertions shamed,
For old hereditary courage famed

Transliteration
Azhivindri Araipokaa Thaaki Vazhivandha
Vanka Nadhuve Patai

Explanation
That indeed is an army which has stood firm of old without suffering destruction or deserting (to the enemy)

குறள் 765
கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை

விளக்கம்
உயிரைப் பறிக்கும் சாவு எதிர்கொண்டு வந்தாலும் அஞ்சாமல் ஒன்றுபட்டு எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றல் உடையதற்கே படை என்ற பெயர் பொருந்தும்

Couplet 765
That is a 'host' that joins its ranks, and mightily withstands,
Though death with sudden wrath should fall upon its bands

Transliteration
Kootrutandru Melvarinum Kooti Edhirnirkum
Aatra Ladhuve Patai

Explanation
That indeed is an army which is capable of offering a united resistance, even if Yama advances against it with fury

குறள் 766
மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு

விளக்கம்
வீரம், மான உணர்வு, முன்னோர் சென்ற வழி நடத்தல், தலைவனின் நம்பிக்கையைப் பெறுதல் ஆகிய நான்கும் படையைப் பாதுகாக்கும் பண்புகளாகும்

Couplet 766
Valour with honour, sure advance in glory's path, with confidence;
To warlike host these four are sure defence

Transliteration
Maramaanam Maanta Vazhichchelavu Thetram
Enanaanke Emam Pataikku

Explanation
Valour, honour, following in the excellent-footsteps (of its predecessors) and trust-worthiness; these four alone constitute the safeguard of an army

குறள் 767
தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து

விளக்கம்
களத்தில், முதலில் எதிர்கொள்ளும் போரைத் தாங்கித் தகர்க்கும் ஆற்றலை அறிந்திருப்பின், அதுவே வெற்றி மாலை தாங்கிச் செல்லக்கூடிய சிறந்த படையாகும்

Couplet 767
A valiant army bears the onslaught, onward goes,
Well taught with marshalled ranks to meet their coming foes

Transliteration
Thaardhaangich Chelvadhu Thaanai Thalaivandha
Pordhaangum Thanmai Arindhu

Explanation
That is an army which knowing the art of warding off an impending struggle, can bear against the dust-van (of a hostile force)

குறள் 768
அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
படைத்தகையால் பாடு பெறும்

விளக்கம்
போர் புரியும் வீரம், எதிர்த்து நிற்கும் வல்லமை ஆகிய இரண்டையும் விட ஒரு படையின் அணிவகுப்புத் தோற்றம் சிறப்புடையதாக அமைய வேண்டும்

Couplet 768
Though not in war offensive or defensive skilled;
An army gains applause when well equipped and drilled

Transliteration
Ataldhakaiyum Aatralum Illeninum Thaanai
Pataiththakaiyaal Paatu Perum

Explanation
Though destitute of courage to fight and strength (to endure), an army may yet gain renown by the splendour of its appearance

குறள் 769
சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
இல்லாயின் வெல்லும் படை

விளக்கம்
சிறுத்துவிடாமலும், தலைவனை வெறுத்து விடாமலும், பயன்படாத நிலை இல்லாமலும் உள்ள படைதான் வெற்றி பெற முடியும்

Couplet 769
Where weakness, clinging fear and poverty
Are not, the host will gain the victory

Transliteration
Sirumaiyum Sellaath Thuniyum Varumaiyum
Illaayin Vellum Patai

Explanation
An army can triumph (over its foes) if it is free from diminution; irremediable aversion and poverty

குறள் 770
நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்

விளக்கம்
உறுதிவாய்ந்த வீரர்களை அதிகம் உடையதாக இருந்தாலும் தலைமை தாங்கும் தலைவர்கள் இல்லாவிட்டால் அந்தப் படை நிலைத்து நிற்க முடியாது

Couplet 770
Though men abound, all ready for the war,
No army is where no fit leaders are

Transliteration
Nilaimakkal Saala Utaiththeninum Thaanai
Thalaimakkal Ilvazhi Il

Explanation
Though an army may contain a large number of permanent soldiers, it cannot last if it has no generals

 
Top