திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : நன்றியில் செல்வம்/Nandriyilselvam

இயல்/Iyal : குடியியல்/Kudiyiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 1001
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான்
செத்தான் செயக்கிடந்த தில்

விளக்கம்
அடங்காத ஆசையினால் வீடு கொள்ளாத அளவுக்குச் செல்வத்தைச் சேர்த்து வைத்து அதனை அனுபவிக்காமல் செத்துப் போகிறவனுக்கு, அப்படிச் சேர்க்கப்பட்ட செல்வத்தினால் என்ன பயன்?

Couplet 1001
Who fills his house with ample store, enjoying none,
Is dead Nought with the useless heap is done

Transliteration
Vaiththaanvaai Saandra Perumporul Aqdhunnaan
Seththaan Seyakkitandhadhu Il

Explanation
He who does not enjoy the immense riches he has heaped up in his house, is (to be reckoned as) dead, (for) there is nothing achieved (by him)

குறள் 1002
பொருளானாம் எல்லாமென் றீயா திவறும்
மருளானாம் மாணாப் பிறப்பு

விளக்கம்
யாருக்கும் எதுவும் கொடுக்காமல், தன்னிடமுள்ள பொருளால் எல்லாம் ஆகுமென்று, அதனைவிடாமல் பற்றிக் கொண்டிருப்பவன் எந்தச் சிறப்புமில்லாத இழி பிறவியாவான்

Couplet 1002
Who giving nought, opines from wealth all blessing springs,
Degraded birth that doting miser's folly brings

Transliteration
Porulaanaam Ellaamendru Eeyaadhu Ivarum
Marulaanaam Maanaap Pirappu

Explanation
He who knows that wealth yields every pleasure and yet is so blind as to lead miserly life will be born a demon

குறள் 1003
ஈட்டம் இவறி இசைவேண்டா ஆடவர்
தோற்றம் நிலக்குப் பொறை

விளக்கம்
புகழை விரும்பாமல் பொருள் சேர்ப்பது ஒன்றிலேயே குறியாக இருப்பவர்கள் பிறந்து வாழ்வதே இந்தப் பூமிக்குப் பெரும் சுமையாகும்

Couplet 1003
Who lust to heap up wealth, but glory hold not dear,
It burthens earth when on the stage of being they appear

Transliteration
Eettam Ivari Isaiventaa Aatavar
Thotram Nilakkup Porai

Explanation
A burden to the earth are men bent on the acquisition of riches and not (true) fame

குறள் 1004
எச்சமென் றென்னெண்ணுங் கொல்லோ ஒருவரால்
நச்சப் படாஅ தவன்

விளக்கம்
யாராலும் விரும்பப்படாத ஒருவன், தன் மரணத்திற்குப் பிறகு எஞ்சி நிற்கப் போவது என்று எதனை நினைத்திட முடியும்?

Couplet 1004
Whom no one loves, when he shall pass away,
What doth he look to leave behind, I pray

Transliteration
Echchamendru Enennung Kollo Oruvaraal
Nachchap Pataaa Thavan

Explanation
What will the miser who is not liked (by any one) regard as his own (in the world to come) ?

குறள் 1005
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க் கடுக்கிய
கோடியுண் டாயினும் இல்

விளக்கம்
கொடுத்து உதவும் பண்பினால் இன்பமுறும் இயல்பு இல்லாதவரிடம், கோடி கோடியாகச் செல்வம் குவிந்தாலும் அதனால் பயன் எதுவுமில்லை

Couplet 1005
Amid accumulated millions they are poor,
Who nothing give and nought enjoy of all they store

Transliteration
Kotuppadhooum Thuyppadhooum Illaarkku Atukkiya
Kotiyun Taayinum Il

Explanation
Those who neither give (to others) nor enjoy (their property) are (truly) destitute, though possessing immense riches

குறள் 1006
ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான்துவ்வான் தக்கார்க்கொன்
றீத லியல்பிலா தான்

விளக்கம்
தானும் அனுபவிக்காமல் தக்கவர்களுக்கு உதவிடும் இயல்பும் இல்லாமல் வாழ்கிறவன், தன்னிடமுள்ள பெருஞ்செல்வத்தைத் தொற்றிக்கொண்ட நோயாவான்

Couplet 1006
Their ample wealth is misery to men of churlish heart,
Who nought themselves enjoy, and nought to worthy men impart

Transliteration
Edham Perunjelvam Thaandhuvvaan Thakkaarkkondru
Eedhal Iyalpilaa Thaan

Explanation
He who enjoys not (his riches) nor relieves the wants of the worthy is a disease to his wealth

குறள் 1007
அற்றார்க்கொன் றாற்றாதான் செல்வம் மிகநலம்
பெற்றாள் தமியள்மூத் தற்று

விளக்கம்
வறியவர்க்கு எதுவும் வழங்கி உதவாதவனுடைய செல்வம், மிகுந்த அழகியொருத்தி, தன்னந்தனியாகவே இருந்து முதுமையடைவதைப் போன்றது

Couplet 1007
Like woman fair in lonelihood who aged grows,
Is wealth of him on needy men who nought bestows

Transliteration
Atraarkkondru Aatraadhaan Selvam Mikanalam
Petraal Thamiyalmooth Thatru

Explanation
The wealth of him who never bestows anything on the destitute is like a woman of beauty growing old without a husband

குறள் 1008
நச்சுப் படாதவன் செல்வம் நடுவூருள்
நச்சு மரம்பழுத் தற்று

விளக்கம்
வெறுக்கப்படுகிறவரிடம் குவிந்துள்ள செல்வமும், ஊர் நடுவே நச்சு மரத்தில் காய்த்துக் குலுங்குகின்ற பழமும் வெவ்வேறானவையல்ல!

Couplet 1008
When he whom no man loves exults in great prosperity,
'Tis as when fruits in midmost of the town some poisonous tree

Transliteration
Nachchap Pataadhavan Selvam Natuvoorul
Nachchu Marampazhuth Thatru

Explanation
The wealth of him who is disliked (by all) is like the fruit-bearing of the etty tree in the midst of a town

குறள் 1009
அன்பொரீஇத் தற்செற் றறநோக்கா தீட்டிய
ஒண்பொருள் கொள்வார் பிறர்

விளக்கம்
அன்பெனும் பண்பை அறவே நீக்கி, தன்னையும் வருத்திக் கொண்டு, அறவழிக்குப் புறம்பாகச் சேர்த்துக் குவித்திடும் செல்வத்தைப் பிறர் கொள்ளை கொண்டு போய் விடுவர்

Couplet 1009
Who love abandon, self-afflict, and virtue's way forsake
To heap up glittering wealth, their hoards shall others take

Transliteration
Anporeeith Tharsetru Aranokkaadhu Eettiya
Onporul Kolvaar Pirar

Explanation
To heap up glittering wealth, their hoards shall others take

குறள் 1010
சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாரி
வறங்கூர்ந் தனைய துடைத்து

விளக்கம்
சிறந்த உள்ளம் கொண்ட செல்வர்களுக்கேற்படும் சிறிதளவு வறுமையின் நிழல்கூட, மழை பொய்த்து விட்டதற்கு ஒப்பானதாகும்

Couplet 1010
Tis as when rain cloud in the heaven grows day,
When generous wealthy man endures brief poverty

Transliteration
Seerutaich Chelvar Sirudhuni Maari
Varangoorn Thanaiyadhu Utaiththu

Explanation
The short-lived poverty of those who are noble and rich is like the clouds becoming poor (for a while)

 
Top