திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : அவை அஞ்சாமை/Avaiyanjaamai

இயல்/Iyal : அமைச்சியல்/Amaichiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 721
வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர்

விளக்கம்
சொற்களை அளவறிந்து உரைத்திடும் தூயவர்கள் அவையிலிருப்போரின் வகையறியும் ஆற்றல் உடையவராயிருப்பின் பிழை நேருமாறு பேச மாட்டார்கள்

Couplet 721
Men, pure in heart, who know of words the varied force,
The mighty council's moods discern, nor fail in their discourse

Transliteration
Vakaiyarindhu Vallavai Vaaisoraar Sollin
Thokaiyarindha Thooimai Yavar

Explanation
The pure who know the classification of words having first ascertained the nature (of the court) will not (through fear) falter in their speech before the powerful body

குறள் 722
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்

விளக்கம்
கற்றவரின் முன் தாம் கற்றவற்றை அவருடைய மனத்தில் பதியுமாறு சொல்ல வல்லவர், கற்றவர் எல்லாரினும் மேலானவராக மதித்துச் சொல்லப்படுவார்

Couplet 722
Who what they've learned, in penetrating words heve learned to say,
Before the learn'd among the learn'd most learn'd are they

Transliteration
Katraarul Katraar Enappatuvar Katraarmun
Katra Selachchollu Vaar

Explanation
Those who can agreeably set forth their acquirements before the learned will be regarded as the most learned among the learned

குறள் 723
பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர்
அவையகத் தஞ்சா தவர்

விளக்கம்
அமர்க்களத்தில் சாவுக்கும் அஞ்சாமல் போரிடுவது பலருக்கும் எளிதான செயல், அறிவுடையோர் நிறைந்த அவைக்களத்தில் அஞ்சாமல் பேசக்கூடியவர் சிலரேயாவர்

Couplet 723
Many encountering death in face of foe will hold their ground;
Who speak undaunted in the council hall are rarely found

Transliteration
Pakaiyakaththuch Chaavaar Eliyar Ariyar
Avaiyakaththu Anjaa Thavar

Explanation
Many indeed may (fearlessly) die in the presence of (their) foes; (but) few are those who are fearless in the assembly (of the learned)

குறள் 724
கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாங்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க கொளல்

விளக்கம்
அறிஞர்களின் அவையில் நாம் கற்றவைகளை அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளும் அளவுக்கு எடுத்துச் சொல்லி நம்மைவிட அதிகம் கற்றவரிடமிருந்து மேலும் பலவற்றை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்

Couplet 724
What you have learned, in penetrating words speak out before
The learn'd; but learn what men more learn'd can teach you more

Transliteration
Katraarmun Katra Selachchollith Thaamkatra
Mikkaarul Mikka Kolal

Explanation
(Ministers) should agreeably set forth their acquirements before the learned and acquire more (knowledge) from their superiors (in learning)

குறள் 725
ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா
மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு

விளக்கம்
அவையில் பேசும்போழுது குறுக்கீடுகளுக்கு அஞ்சாமல் மறுமொழி சொல்வதற்கு ஏற்ற வகையில் இலக்கணமும், தருக்கமெனப்படும் அளவைத் திறமும் கற்றிருக்க வேண்டும்

Couplet 725
By rule, to dialectic art your mind apply,
That in the council fearless you may make an apt reply

Transliteration
Aatrin Alavarindhu Karka Avaiyanjaa
Maatrang Kotuththar Poruttu

Explanation
In order to reply fearlessly before a foreign court, (ministers) should learn logic according to the rules (of grammar)

குறள் 726
வாளொடென் வன்கண்ண ரல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு

விளக்கம்
கோழைகளுக்குக் கையில் வாள் இருந்தும் பயனில்லை; அவையில் பேசிட அஞ்சுவோர் பலநூல் கற்றும் பயனில்லை

Couplet 726
To those who lack the hero's eye what can the sword avail
Or science what, to those before the council keen who quail

Transliteration
Vaaloten Vankannar Allaarkku Nooloten
Nunnavai Anju Pavarkku

Explanation
What have they to do with a sword who are not valiant, or they with learning who are afraid of an intelligent assembly ?

குறள் 727
பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்
தஞ்சு மவன்கற்ற நூல்

விளக்கம்
அவை நடுவில் பேசப் பயப்படுகிறவன், என்னதான் அரிய நூல்களைப் படித்திருந்தாலும் அந்த நூல்கள் அனைத்தும் போர்க்களத்தில் ஒரு பேடியின் கையில் உள்ள கூர்மையான வாளைப் போலவே பயனற்றவைகளாகி விடும்

Couplet 727
As shining sword before the foe which 'sexless being' bears,
Is science learned by him the council's face who fears

Transliteration
Pakaiyakaththup Petikai Olvaal Avaiyakaththu
Anju Mavankatra Nool

Explanation
The learning of him who is diffident before an assembly is like the shining sword of an hermaphrodite in the presence of his foes

குறள் 728
பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லா தார்

விளக்கம்
அறிவுடையோர் நிறைந்த அவையில், அவர்கள் மனத்தில் பதியும் அளவுக்குக் கருத்துக்களைச் சொல்ல இயலாவிடின், என்னதான் நூல்களைக் கற்றிருந்தாலும் பயன் இல்லை

Couplet 728
Though many things they've learned, yet useless are they all,
To man who cannot well and strongly speak in council hall

Transliteration
Pallavai Katrum Payamilare Nallavaiyul
Nanku Selachchollaa Thaar

Explanation
Those who cannot agreeably speak good things before a good assembly are indeed unprofitable persons inspite of all their various acquirements

குறள் 729
கல்லா தவரிற் கடையென்ப கற்றறிந்தும்
நல்லா ரவையஞ்சு வார்

விளக்கம்
ஆன்றோர் நிறைந்த அவையில் பேசுவதற்கு அஞ்சுகின்றவர்கள், எத்தனை நூல்களைக் கற்றிருந்த போதிலும், அவர்கள் கல்லாதவர்களாவிட இழிவானவர்களாகவே கருதப்படுவார்கள்

Couplet 729
Who, though they've learned, before the council of the good men quake,
Than men unlearn'd a lower place must take

Transliteration
Kallaa Thavarin Kataiyenpa Katrarindhum
Nallaa Ravaiyanju Vaar

Explanation
They who, though they have learned and understood, are yet afraid of the assembly of the good, are said to be inferior (even) to the illiterate

குறள் 730
உளரெனினும் இல்லாரொ டொப்பர் களனஞ்சிக்
கற்ற செலச்சொல்லா தார்

விளக்கம்
தாம் கற்றவைகளைக் கேட்போரைக் கவரும் வண்ணம் கூற இயலாமல் அவைக்கு அஞ்சுவோர், உயிரோடு இருந்தாலும்கூட இறந்தவருக்குச் சமமானவராகவே கருதப்படுவார்கள்

Couplet 730
Who what they've learned, in penetrating words know not to say,
The council fearing, though they live, as dead are they

Transliteration
Ulareninum Illaarotu Oppar Kalananjik
Katra Selachchollaa Thaar

Explanation
Those who through fear of the assembly are unable to set forth their learning in an interesting manner, though alive, are yet like the dead

 
Top