திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : அரண்/Aran

இயல்/Iyal : அரணியல்/Araniyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 741
ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்
போற்று பவர்க்கும் பொருள்

விளக்கம்
பகைவர் மீது படையெடுத்துச் செல்பவர்க்கும் கோட்டை பயன்படும்; பகைவர்க்கு அஞ்சித் தம்மைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள முனைவோர்க்கும் கோட்டை பயன்படும்

Couplet 741
A fort is wealth to those who act against their foes;
Is wealth to them who, fearing, guard themselves from woes

Transliteration
Aatru Pavarkkum Aranporul Anjiththar
Potru Pavarkkum Porul

Explanation
A fort is an object of importance to those who march (against their foes) as well as to those who through fear (of pursuers) would seek it for shelter

குறள் 742
மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்
காடும் உடைய தரண்

விளக்கம்
ஆழமும் அகலமும் கொண்ட அகழ், பரந்த நிலம், உயர்ந்து நிற்கும் மலைத்தொடர், அடர்ந்திருக்கும் காடு ஆகியவற்றை உடையதே அரணாகும்

Couplet 742
A fort is that which owns fount of waters crystal clear,
An open space, a hill, and shade of beauteous forest near

Transliteration
Manineerum Mannum Malaiyum Aninizhar
Kaatum Utaiya Tharan

Explanation
A fort is that which has everlasting water, plains, mountains and cool shady forests

குறள் 743
உயர்வகலந் திண்மை அருமையிந் நான்கின்
அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல்

விளக்கம்
உயரம், அகலம், உறுதி, பகைவரால் அழிக்க இயலாத அமைப்பு ஆகிய நான்கும் அமைந்திருப்பதே அரணுக்குரிய இலக்கணமாகும்

Couplet 743
Height, breadth, strength, difficult access:
Science declares a fort must these possess

Transliteration
Uyarvakalam Thinmai Arumaiin Naankin
Amaivaran Endruraikkum Nool

Explanation
The learned say that a fortress is an enclosure having these four (qualities) viz, height, breadth, strength and inaccessibility

குறள் 744
சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை
ஊக்கம் அழிப்ப தரண்

விளக்கம்
உட்பகுதி பரந்த இடமாக அமைந்து, பாதுகாக்கப் படவேண்டிய பகுதி சிறிய இடமாக அமைந்து, கடும் பகையின் ஆற்றலை அழிக்கக் கூடியதே அரண் எனப்படும்

Couplet 744
A fort must need but slight defence, yet ample be,
Defying all the foeman's energy

Transliteration
Sirukaappir Peritaththa Thaaki Urupakai
Ookkam Azhippa Tharan

Explanation
A fort is that which has an extensive space within, but only small places to be guarded, and such as can destroy the courage of besieging foes

குறள் 745
கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்
நிலைக்கெளிதாம் நீர தரண்

விளக்கம்
முற்றுகையிட்டுக் கைப்பற்ற முடியாமல், உள்ளேயிருக்கும் படையினர்க்கும் மக்களுக்கும் வேண்டிய உணவுடன், எதிரிகளுடன் போர் புரிவதற்கு எளிதானதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளதே அரண் ஆகும்

Couplet 745
Impregnable, containing ample stores of food,
A fort for those within, must be a warlike station good

Transliteration
Kolarkaridhaaik Kontakoozhth Thaaki Akaththaar
Nilaikkelidhaam Neeradhu Aran

Explanation
A fort is that which cannot be captured, which abounds in suitable provisions, and affords a position of easy defence to its inmates

குறள் 746
எல்லாப் பொருளும் உடைத்தா யிடத்துதவும்
நல்லா ளுடைய தரண்

விளக்கம்
போருக்குத் தேவையான எல்லாப் பொருள்களும் கொண்டதாகவும், களத்தில் குதிக்கும் வலிமை மிக்க வீரர்களை உடையதாகவும் இருப்பதே அரண் ஆகும்

Couplet 746
A fort, with all munitions amply stored,
In time of need should good reserves afford

Transliteration
Ellaap Porulum Utaiththaai Itaththudhavum
Nallaal Utaiyadhu Aran

Explanation
A fort is that which has all (needful) things, and excellent heroes that can help it against destruction (by foes)

குறள் 747
முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
பற்றற் கரிய தரண்

விளக்கம்
முற்றுகையிட்டோ, முற்கையிடாமலோ அல்லது வஞ்சனைச் சூழ்ச்சியாலோ பகைவரால் கைப்பற்றப்பட முடியாத வலிமையுடையதே அரண் எனப்படும்

Couplet 747
A fort should be impregnable to foes who gird it round,
Or aim there darts from far, or mine beneath the ground

Transliteration
Mutriyum Mutraa Therindhum Araippatuththum
Patrar Kariyadhu Aran

Explanation
A fort is that which cannot be captured by blockading, assaulting, or undermining it

குறள் 748
முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்
பற்றியார் வெல்வ தரண்

விளக்கம்
முற்றுகையிடும் வலிமைமிக்க படையை எதிர்த்து, உள்ளேயிருந்து கொண்டே போர் செய்து வெல்வதற்கு ஏற்ற வகையில் அமைந்ததே அரண் ஆகும்

Couplet 748
Howe'er the circling foe may strive access to win,
A fort should give the victory to those who guard within

Transliteration
Mutraatri Mutri Yavaraiyum Patraatrip
Patriyaar Velvadhu Aran

Explanation
That is a fort whose inmates are able to overcome without losing their ground, even abler men who have besieged it

குறள் 749
முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து
வீறெய்தி மாண்ட தரண்

விளக்கம்
போர் முனையில் பகைவரை வீழ்த்துமளவுக்கு உள்nயிருந்து கொண்டே தாக்குதல் நடத்தும் வண்ணம் தனிச்சிறப்புப் பெற்றுத் திகழ்வதே அரண் ஆகும்

Couplet 749
At outset of the strife a fort should foes dismay;
And greatness gain by deeds in every glorious day

Transliteration
Munaimukaththu Maatralar Saaya Vinaimukaththu
Veereydhi Maanta Tharan

Explanation
A fort is that which derives excellence from the stratagems made (by its inmates) to defeat their enemies in the battlefield

குறள் 750
எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
இல்லார்கண் இல்ல தரண்

விளக்கம்
கோட்டைக்குத் தேவையான எல்லாவித சிறப்புகளும் இருந்தாலும்கூட உள்ளிருந்து செயல்படுவோர் திறமையற்றவர்களாக இருந்தால் எந்தப் பயனும் கிடையாது

Couplet 750
Howe'er majestic castled walls may rise,
To craven souls no fortress strength supplies

Transliteration
Enaimaatchith Thaakiyak Kannum Vinaimaatchi
Illaarkan Illadhu Aran

Explanation
Although a fort may possess all (the above-said) excellence, it is, as it were without these, if its inmates possess not the excellence of action

 
Top