திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram :  காதற் சிறப்புரைத்தல்/Kaadharsirappuraiththal

இயல்/Iyal : களவியல்/Kalaviyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1121
பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலேயி றூறிய நீர்

விளக்கம்
இனியமொழி பேசுகினற இவளுடைய வெண்முத்துப் பற்களிடையே சுரந்து வரும் உமிழ்நீர், பாலும் தேனும் கலந்தாற்போல் சுவை தருவதாகும்

Couplet 1121
The dew on her white teeth, whose voice is soft and low,
Is as when milk and honey mingled flow

Transliteration
Paalotu Thenkalan Thatre Panimozhi
Vaaleyiru Ooriya Neer

Explanation
The water which oozes from the white teeth of this soft speeched damsel is like a mixture of milk and honey

குறள் 1122
உடம்பொ டுயிரிடை என்னமற் றன்ன
மடந்தையொ டெம்மிடை நட்பு

விளக்கம்
உயிரும் உடலும் ஒன்றையொன்று பிரிந்து தனித்தனியாக இருப்பதில்லை; அத்தகையதுதான் எமது உறவு

Couplet 1122
Between this maid and me the friendship kind
Is as the bonds that soul and body bind

Transliteration
Utampotu Uyiritai Ennamar Ranna
Matandhaiyotu Emmitai Natpu

Explanation
The love between me and this damsel is like the union of body and soul

குறள் 1123
கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்
திருநுதற் கில்லை யிடம்

விளக்கம்
நான் விரும்புகின்ற அழகிக்கு என் கண்ணிலேயே இடம் கொடுப்பதற்காக என் கண்ணின் கருமணியில் உள்ள பாவையே! அவளுக்கு இடமளித்து விட்டு நீ போய்விடு!

Couplet 1123
For her with beauteous brow, the maid I love, there place is none;
To give her image room, O pupil of mine eye, begone

Transliteration
Karumaniyir Paavaainee Podhaayaam Veezhum
Thirunudharku Illai Itam

Explanation
O you image in the pupil (of my eye)! depart; there is no room for (my) fair-browed beloved

குறள் 1124
வாழ்தல் உயிர்க்கன்னள் ஆயிழை சாதல்
அதற்கன்னள் நீங்கும் இடத்து

விளக்கம்
ஆய்ந்து தேர்ந்த அரிய பண்புகளையே அணிகலனாய்ப் பூண்ட ஆயிழை என்னோடு கூடும்போது, உயிர் உடலோடு கூடுவது போலவும், அவள் என்னைவிட்டு நீங்கும்போது என்னுயிர் நீங்குவது போலவும் உணருகிறேன்

Couplet 1124
Life is she to my very soul when she draws nigh;
Dissevered from the maid with jewels rare, I die

Transliteration
Vaazhdhal Uyirkkannal Aayizhai Saadhal
Adharkannal Neengum Itaththu

Explanation
My fair-jewelled one resembles the living soul (when she is in union with me), the dying soul when she leaves me

குறள் 1125
உள்ளுவன் மன்யான் மறப்பின் மறப்பறியேன்
ஒள்ளமர்க் கண்ணாள் குணம்

விளக்கம்
ஒளி கொண்டிருக்கும் விழிகளையுடைய காதலியின் பண்புகளை நினைப்பதேயில்லை; காரணம் அவற்றை மறந்தால் அல்லவா நினைப்பதற்கு

Couplet 1125
I might recall, if I could once forget; but from my heart
Her charms fade not, whose eyes gleam like the warrior's dart

Transliteration
Ulluvan Manyaan Marappin Marappariyen
Ollamark Kannaal Kunam

Explanation
If I had forgotten her who has bright battling eyes, I would have remembered (thee); but I never forget her (Thus says he to her maid)

குறள் 1126
கண்ணுள்ளிற் போகார் இமைப்பிற் பருவரார்
நுண்ணியர்எம் காத லவர்

விளக்கம்
காதலர், கண்ணுக்குள்ளிருந்து எங்கும் போக மாட்டார்; கண்ணை மூடி இமைத்தாலும் வருந்த மாட்டார்; காரணம், அவர் அவ்வளவு நுட்பமானவர்

Couplet 1126
My loved one's subtle form departs not from my eyes;
I wink them not, lest I should pain him where he lies

Transliteration
Kannullin Pokaar Imaippin Parukuvaraa
Nunniyarem Kaadha Lavar

Explanation
My lover would not depart from mine eyes; even if I wink, he would not suffer (from pain); he is so ethereal

குறள் 1127
கண்ணுள்ளார் காத லவராகக் கண்ணும்
எழுதேம் கரப்பாக் கறிந்து

விளக்கம்
காதலர் கண்ணுக்குள்ளேயே இருக்கிற காரணத்தினால், மைதீட்டினால் எங்கே மறைந்துவிடப் போகிறாரோ எனப் பயந்து மை தீட்டாமல் இருக்கிறேன்

Couplet 1127
My love doth ever in my eyes reside;
I stain them not, fearing his form to hide

Transliteration
Kannullaar Kaadha Lavaraakak Kannum
Ezhudhem Karappaakku Arindhu

Explanation
As my lover abides in my eyes, I will not even paint them, for he would (then) have to conceal himself

குறள் 1128
நெஞ்சத்தார் காத லவராக வெய்துண்டல்
அஞ்சுதும் வேபாக் கறிந்து

விளக்கம்
சூடான பண்டத்தைச் சாப்பிட்டால் நெஞ்சுக்குள் இருக்கின்ற காதலருக்குச் சுட்டுவிடும் என்று அஞ்சுகின்ற அளவுக்கு நெஞ்சோடு நெஞ்சாகக் கலந்திருப்பவர்களே காதலர்களாவார்கள்

Couplet 1128
Within my heart my lover dwells; from food I turn
That smacks of heat, lest he should feel it burn

Transliteration
Nenjaththaar Kaadha Lavaraaka Veydhuntal
Anjudhum Vepaak Karindhu

Explanation
As my lover is in my heart, I am afraid of eating (anything) hot, for I know it would pain him

குறள் 1129
இமைப்பிற் கரப்பாக் கறிவல் அனைத்திற்கே
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்

விளக்கம்
கண்ணுக்குள் இருக்கும் காதலர் மறைவார் என அறிந்து கண்ணை இமைக்காமல் இருக்கின்றேன்; அதற்கே இந்த ஊர் தூக்கமில்லாத துன்பத்தை எனக்குத் தந்த அன்பில்லதாவர் என்று அவரைக் கூறும்

Couplet 1129
I fear his form to hide, nor close my eyes:
'Her love estranged is gone!' the village cries

Transliteration
Imaippin Karappaakku Arival Anaiththirke
Edhilar Ennum Iv Voor

Explanation
I will not wink, knowing that if I did, my lover would hide himself; and for this reason, this town says, he is unloving

குறள் 1130
உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர்
ஏதிலர் என்னுமிவ் வூர்

விளக்கம்
காதலர், எப்போதும் உள்ளதோடு உள்ளமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போது, அதை உணராத ஊர்மக்கள் அவர்கள் ஒருவரையொருவர் பிரிந்து வாழ்வதாகப் பழித்துரைப்பது தவறு

Couplet 1130
Rejoicing in my very soul he ever lies;
'Her love estranged is gone far off!' the village cries

Transliteration
Uvandhuraivar Ullaththul Endrum Ikandhuraivar
Edhilar Ennum Iv Voor

Explanation
My lover dwells in my heart with perpetual delight; but the town says he is unloving and (therefore) dwells afar

 
Top