திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : விருந்தோம்பல்/Virundhompal

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 81
இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு

விளக்கம்
இல்லறத்தைப் போற்றி வாழ்வது, விருந்தினரை வரவேற்று, அவர்க்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்வதற்காகவே

Couplet 81
All household cares and course of daily life have this in view
Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do

Transliteration
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi
Velaanmai Seydhar Poruttu

Explanation
The whole design of living in the domestic state and laying up (property) is (to be able) to exercise the benevolence of hospitality

குறள் 82
விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று

விளக்கம்
விருந்தினராக வந்தவரை வெளியே விட்டுவிட்டுச் சாகாத மருந்தாக இருந்தாலும் அதனைத் தான் மட்டும் உண்பது விரும்பத் தக்க பண்பாடல்ல

Couplet 82
Though food of immortality should crown the board,
Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred

Transliteration
Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa
Marundheninum Ventarpaar Randru

Explanation
It is not fit that one should wish his guests to be outside (his house) even though he were eating the food of immortality

குறள் 83
வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று

விளக்கம்
விருந்தினரை நாள்தோறும் வரவேற்று மகிழ்பவரின் வாழ்க்கை, அதன் காரணமாகத் துன்பமுற்றுக் கெட்டொழிவதில்லை

Couplet 83
Each day he tends the coming guest with kindly care;
Painless, unfailing plenty shall his household share

Transliteration
Varuvirundhu Vaikalum Ompuvaan Vaazhkkai
Paruvandhu Paazhpatudhal Indru

Explanation
The domestic life of the man that daily entertains the guests who come to him shall not be laid waste by poverty

குறள் 84
அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந் தோம்புவான் இல்

விளக்கம்
மனமகிழ்ச்சியை முகமலர்ச்சியால் காட்டி விருந்தினரை வரவேற்பவர் வீட்டில் அமர்ந்து செல்வம் எனும் திருமகள் வாழ்வாள்

Couplet 84
With smiling face he entertains each virtuous guest,
'Fortune' with gladsome mind shall in his dwelling rest

Transliteration
Akanamarndhu Seyyaal Uraiyum Mukanamarndhu
Nalvirundhu Ompuvaan Il

Explanation
Lakshmi with joyous mind shall dwell in the house of that man who, with cheerful countenance, entertains the good as guests

குறள் 85
வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம்

விளக்கம்
விருந்தினர்க்கு முதலில் உணவளித்து மிஞ்சியதை உண்டு வாழும் பண்பாளன், தன் நிலத்திற்குரிய விதையைக்கூட விருந்தோம்பலுக்குப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பானா?

Couplet 85
Who first regales his guest, and then himself supplies,
O'er all his fields, unsown, shall plenteous harvests rise

Transliteration
Viththum Italventum Kollo Virundhompi
Michchil Misaivaan Pulam

Explanation
Is it necessary to sow the field of the man who, having feasted his guests, eats what may remain ?

குறள் 86
செல்விருந் தோம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு

விளக்கம்
வந்த விருந்தினரை உபசரித்து அவர்களை வழியனுப்பி வைக்கும்போதே, மேலும் வரக்கூடிய விருந்தினரை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி நிற்பவனை, புகழ்வானில் இருப்போர் நல்ல விருந்தினன் என்று வரவேற்றுப் போற்றுவர்

Couplet 86
The guest arrived he tends, the coming guest expects to see;
To those in heavenly homes that dwell a welcome guest is he

Transliteration
Selvirundhu Ompi Varuvirundhu Paarththiruppaan
Nalvarundhu Vaanath Thavarkku

Explanation
He who, having entertained the guests that have come, looks out for others who may yet come, will be a welcome guest to the inhabitants of heaven

குறள் 87
இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன்

விளக்கம்
விருந்தினராக வந்தவரின் சிறப்பை எண்ணிப் பார்த்து விருந்தோம்பலை ஒரு வேள்வியாகவே கருதலாம்

Couplet 87
To reckon up the fruit of kindly deeds were all in vain;
Their worth is as the worth of guests you entertain

Transliteration
Inaiththunaith Thenpadhon Rillai Virundhin
Thunaiththunai Velvip Payan

Explanation
The advantages of benevolence cannot be measured; the measure (of the virtue) of the guests (entertained) is the only measure

குறள் 88
பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார்

விளக்கம்
செல்வத்தைச் சேர்த்துவைத்து அதனை இழக்கும்போது, விருந்தோம்பல் எனும் வேள்விக்கு அது பயன்படுத்தப்படாமற் போயிற்றே என வருந்துவார்கள்

Couplet 88
With pain they guard their stores, yet 'All forlorn are we,' they'll cry,
Who cherish not their guests, nor kindly help supply

Transliteration
Parindhompip Patratrem Enpar Virundhompi
Velvi Thalaippataa Thaar

Explanation
Those who have taken no part in the benevolence of hospitality shall (at length lament) saying, "we have laboured and laid up wealth and are now without support."

குறள் 89
உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு

விளக்கம்
விருந்தினரை வரவேற்றுப் போற்றத் தெரியாத அறிவற்றவர்கள் எவ்வளவு பணம் படைத்தவர்களாக இருந்தாலும் தரித்திரம் பிடித்தவர்களாகவே கருதப்படுவார்கள்

Couplet 89
To turn from guests is penury, though worldly goods abound;
'Tis senseless folly, only with the senseless found

Transliteration
Utaimaiyul Inmai Virundhompal Ompaa
Matamai Matavaarkan Untu

Explanation
That stupidity which excercises no hospitality is poverty in the midst of wealth It is the property of the stupid

குறள் 90
மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து

விளக்கம்
அனிச்சம் எனப்படும் பூ, முகர்ந்தவுடன் வாடி விடக் கூடியது அதுபோல் சற்று முகங்கோணி வரவேற்றாலே விருந்தினர் வாடிவிடுவர்

Couplet 90
The flower of 'Anicha' withers away, If you do but its fragrance inhale;
If the face of the host cold welcome convey, The guest's heart within him will fail

Transliteration
Moppak Kuzhaiyum Anichcham Mukandhirindhu
Nokkak Kuzhaiyum Virundhu

Explanation
As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned away

 
Top