திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : கள்ளாமை/Kallaamai 

இயல்/Iyal : துறவறவியல்/Thuravaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 281
எள்ளாமை வேண்டுவா னென்பான் எனைத்தொன்றுங்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு

விளக்கம்
எந்தப் பொருளையும் களவாடும் நினைவு தன் நெஞ்சை அணுகாமல் பார்த்துக் (காத்துக்) கொள்பவனே இகழ்ச்சிக்கு ஆட்படாமல் வாழ முடியும்

Couplet 281
Who seeks heaven's joys, from impious levity secure,
Let him from every fraud preserve his spirit pure

Transliteration
Ellaamai Ventuvaan Enpaan Enaiththondrum
Kallaamai Kaakkadhan Nenju

Explanation
Let him, who desires not to be despised, keep his mind from (the desire of) defrauding another of the smallest thing

குறள் 282
உள்ளத்தால் உள்ளலுந் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வே மெனல்

விளக்கம்
பிறருக்குரிய பொருளைச் சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதேகூடக் குற்றமாகும்

Couplet 282
Tis sin if in the mind man but thought conceive;
'By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.'

Transliteration
Ullaththaal Ullalum Theedhe Piranporulaik
Kallaththaal Kalvem Enal

Explanation
Even the thought (of sin) is sin; think not then of crafiily stealing the property of another

குறள் 283
களவினா லாகிய ஆக்கம் அளவிறந்
தாவது போலக் கெடும்

விளக்கம்
கொள்ளயடித்துப் பொருள் குவிப்பது, முதலில் பெரிதாகத் தோன்றினாலும், அந்தச் செயல் ஏற்கனவே இருந்த செல்வத்தையும் அடித்து கொண்டு போய்விடும்

Couplet 283
The gain that comes by fraud, although it seems to grow
With limitless increase, to ruin swift shall go

Transliteration
Kalavinaal Aakiya Aakkam Alavirandhu
Aavadhu Polak Ketum

Explanation
The property, which is acquired by fraud, will entirely perish, even while it seems to increase

குறள் 284
களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமந் தரும்

விளக்கம்
களவு செய்வதில் ஒருவனுக்கு ஏற்படும் தணியாத தாகம், அதனால் உருவாகும் விளைவுகளால் தீராத துன்பத்தை உண்டாக்கும்

Couplet 284
The lust inveterate of fraudful gain,
Yields as its fruit undying pain

Transliteration
Kalavinkan Kandriya Kaadhal Vilaivinkan
Veeyaa Vizhumam Tharum

Explanation
The eager desire of defrauding others will, when it brings forth its fruit, produce undying sorrow

குறள் 285
அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்க ணில்

விளக்கம்
மறந்திருக்கும் நேரம் பார்த்துப் பிறர் பொருளைக் களவாட எண்ணுபவரிடத்தில், அருள் கருதி அன்பாக நடக்கும் பண்பு இருக்காது

Couplet 285
Grace' is not in their thoughts, nor know they kind affection's power,
Who neighbour's goods desire, and watch for his unguarded hour

Transliteration
Arulkarudhi Anputaiya Raadhal Porulkarudhip
Pochchaappup Paarppaarkan Il

Explanation
The study of kindness and the exercise of benevolence is not with those who watch for another's forgetfulness, though desire of his property

குறள் 286
அளவின்கண் நின்றொழுக லாற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர்

விளக்கம்
ஓர் எல்லைக்குட்பட்டு வாழ்வைச் செம்மையாக அமைத்துக் கொள்ளாதவர்கள், களவு செய்து பிறர் பொருளைக் கொள்வதில் நாட்டமுடையவராவார்கள்

Couplet 286
They cannot walk restrained in wisdom's measured bound,
In whom inveterate lust of fraudful gain is found

Transliteration
Alavinkan Nindrozhukal Aatraar Kalavinkan
Kandriya Kaadha Lavar

Explanation
They cannot walk steadfastly, according to rule, who eagerly desire to defraud others

குறள் 287
களவென்னுங் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்க ணில்

விளக்கம்
அளவறிந்து வாழ்க்கை நடத்துகிற ஆற்றலுடையவர்களிடம், களவாடுதல் எனும் சூதுமதி கிடையாது

Couplet 287
Practice of fraud's dark cunning arts they shun,
Who long for power by 'measured wisdom' won

Transliteration
Kalavennum Kaarari Vaanmai Alavennum
Aatral Purindhaarkanta Il

Explanation
That black-knowledge which is called fraud, is not in those who desire that greatness which is called rectitude

குறள் 288
அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்குங்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு

விளக்கம்
நேர்மையுள்ளவர் நெஞ்சம் அறவழியில் செல்லும்; கொள்ளையடிப்போர் நெஞ்சமோ குறுக்குவழியான வஞ்சக வழியில் செல்லும்

Couplet 288
As virtue dwells in heart that 'measured wisdom' gains;
Deceit in hearts of fraudful men established reigns

Transliteration
Alavarindhaar Nenjath Tharampola Nirkum
Kalavarindhaar Nenjil Karavu

Explanation
Deceit dwells in the mind of those who are conversant with fraud, even as virtue in the minds of those who are conversant with rectitude

குறள் 289
அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர்

விளக்கம்
அளவு என்பதைத் தவிர வேறு நல்வழிகளை நாடாதவர்கள், வரம்பு கடந்த செயல்களால் வாழ்விழந்து வீழ்வார்கள்

Couplet 289
Who have no lore save that which fraudful arts supply,
Acts of unmeasured vice committing straightway die

Transliteration
Alavalla Seydhaange Veevar Kalavalla
Matraiya Thetraa Thavar

Explanation
Those, who are acquainted with nothing but fraud, will perish in the very commission of transgression

குறள் 290
கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ளுலகு

விளக்கம்
களவாடுபவர்க்கு உயிர் வாழ்வதேகூடத் தவறிப்போகும்; களவை நினைத்தும் பார்க்காதவர்க்கோ, புகழுலக வாழ்க்கை தவறவே தவறாது

Couplet 290
The fraudful forfeit life and being here below;
Who fraud eschew the bliss of heavenly beings know

Transliteration
Kalvaarkkuth Thallum Uyirnilai Kalvaarkkuth
Thallaadhu Puththe Lulaku

Explanation
Even their body will fail the fraudulent; but even the world of the gods will not fail those who are free from fraud

 
Top