திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : அவா அறுத்தல்/Avaavaruththal 

இயல்/Iyal : துறவறவியல்/Thuravaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 361
அவாவென்ப எல்லா உயிர்க்குமெஞ் ஞான்றுந்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து

விளக்கம்
ஆசையை, எல்லா உயிர்களிடமும், எல்லாக் காலத்திலும் தவறாமல் தோன்றி முளைக்கும் விதை என்று கூறலாம்

Couplet 361
The wise declare, through all the days, to every living thing
That ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring

Transliteration
Avaaenpa Ellaa Uyirkkum Enj Gnaandrum
Thavaaap Pirappeenum Viththu

Explanation
(The wise) say that the seed, which produces unceasing births, at all times, to all creatures, is desire

குறள் 362
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது
வேண்டாமை வேண்ட வரும்

விளக்கம்
விரும்புவதானால் பிறக்காமலே இருந்திருக்கவேண்டும் என்று ஒருவன் எண்ணுகிற அளவுக்கு ஏற்படுகிற துன்ப நிலை, ஆசைகளை ஒழிக்காவிடில் வரும்

Couplet 362
If desire you feel, freedom from changing birth require!
'I' will come, if you desire to 'scape, set free from all desire

Transliteration
Ventungaal Ventum Piravaamai Matradhu
Ventaamai Venta Varum

Explanation
If anything be desired, freedom from births should be desired; that (freedom from births) will be attained by desiring to be without desire

குறள் 363
வேண்டாமை யன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
ஆண்டும் அஃதொப்ப தில்

விளக்கம்
தீமை விளைவிக்கும் ஆசைகளை வேண்டாம் என்று புறக்கணிப்பதைப் போன்ற செல்வம் இங்கு எதுவுமில்லை; வேறு எங்கும் கூட அத்தகைய ஒப்பற்ற செல்வம் இல்லையென்றே கூறலாம்

Couplet 363
No glorious wealth is here like freedom from desire;
To bliss like this not even there can soul aspire

Transliteration
Ventaamai Anna Vizhuchchelvam Eentillai
Aantum Aqdhoppadhu Il

Explanation
There is in this world no excellence equal to freedom from desire; and even in that world, there is nothing like it

குறள் 364
தூஉய்மை யென்ப தவாவின்மை மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும்

விளக்கம்
தூய்மை என்பது பேராசையற்ற தன்மையாகும் அத்தூய்மை வாய்மையை நாடுவோர்க்கே வாய்க்கும்

Couplet 364
Desire's decease as purity men know;
That, too, from yearning search for truth will grow

Transliteration
Thoouymai Enpadhu Avaavinmai Matradhu
Vaaaimai Venta Varum

Explanation
Purity (of mind) consists in freedom from desire; and that (freedom from desire) is the fruit of the love of truth

குறள் 365
அற்றவ ரென்பார் அவாவற்றார் மற்றையார்
அற்றாக அற்ற திலர்

விளக்கம்
ஆசையனைத்தும் விட்டவரே துறவி எனப்படுவார் முற்றும் துறவாதவர், தூய துறவியாக மாட்டார்

Couplet 365
Men freed from bonds of strong desire are free;
None other share such perfect liberty

Transliteration
Atravar Enpaar Avaaatraar Matraiyaar
Atraaka Atradhu Ilar

Explanation
They are said to be free (from future birth) who are freed from desire; all others (who, whatever else they may be free from, are not freed from desire) are not thus free

குறள் 366
அஞ்சுவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா

விளக்கம்
ஒருவரை வஞ்சித்துக் கெடுப்பதற்குக் காரணமாக இருப்பது ஆசையேயாகும் எனவே, ஆசைக்கு அடிமையாகக் கூடாது என்ற அச்சத்துடன் வாழ வேண்டும்

Couplet 366
Desire each soul beguiles;
True virtue dreads its wiles

Transliteration
Anjuva Thorum Arane Oruvanai
Vanjippa Thorum Avaa

Explanation
It is the chief duty of (an ascetic) to watch against desire with (jealous) fear; for it has power to deceive (and destroy) him

குறள் 367
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை
தான்வேண்டு மாற்றான் வரும்

விளக்கம்
கெடாமல் வாழ்வதற்குரிய நிலை, ஒருவன் விரும்புமாறு வாய்ப்பதற்கு, அவன் பேராசைக் குணத்தை முற்றிலும் ஒழித்தவனாக இருக்க வேண்டும்

Couplet 367
Who thoroughly rids his life of passion-prompted deed,
Deeds of unfailing worth shall do, which, as he plans, succeed

Transliteration
Avaavinai Aatra Aruppin Thavaavinai
Thaanventu Maatraan Varum

Explanation
If a man thoroughly cut off all desire, the deeds, which confer immortality, will come to him, in the path in which he seeks them

குறள் 368
அவாவில்லார்க் கில்லாகுந் துன்பமஃ துண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும்

விளக்கம்
ஆசை இல்லாதவர்களுக்குத் துன்பம் இல்லை ஆசை உண்டானால், அதைத் தொடர்ந்து துன்பமும் மேலும் மேலும் வந்து கொண்டிருக்கும்

Couplet 368
Affliction is not known where no desires abide;
Where these are, endless rises sorrow's tide

Transliteration
Avaaillaark Killaakun Thunpam Aqdhuntel
Thavaaadhu Menmel Varum

Explanation
There is no sorrow to those who are without desire; but where that is, (sorrow) will incessantly come, more and more

குறள் 369
இன்பம் இடையறா தீண்டும் அவாவென்னுந்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்

விளக்கம்
பெருந்துன்பம் தரக்கூடிய பேராசை ஒழிந்தால் வாழ்வில் இன்பம் விடாமல் தொடரும்

Couplet 369
When dies away desire, that woe of woes
Ev'n here the soul unceasing rapture knows

Transliteration
Inpam Itaiyaraa Theentum Avaavennum
Thunpaththul Thunpang Ketin

Explanation
Even while in this body, joy will never depart (from the mind, in which) desire, that sorrow of sorrows, has been destroyed

குறள் 370
ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்

விளக்கம்
இயல்பாகவே எழும் அடங்காத பேராசையை அகற்றி வாழும் நிலை, நீங்காத இன்பத்தை இயல்பாகவே தரக்கூடியதாகும்

Couplet 370
Drive from thy soul desire insatiate;
Straight'way is gained the moveless blissful state

Transliteration
Aaraa Iyarkai Avaaneeppin Annilaiye
Peraa Iyarkai Tharum

Explanation
The removal of desire, whose nature it is never to be satisfied, will immediately confer a nature that can never be changed

 
Top