திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : அன்புடைமை/Anputaimai

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 71
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
புண்கணீர் பூசல் தரும்

விளக்கம்
உள்ளத்தில் இருக்கும் அன்பைத் தாழ்ப்பாள் போட்டு அடைத்து வைக்க முடியாது அன்புக்குரியவரின் துன்பங்காணுமிடத்து, கண்ணீர்த்துளி வாயிலாக அது வெளிப்பட்டுவிடும்

Couplet 71
And is there bar that can even love restrain?
The tiny tear shall make the lover's secret plain

Transliteration
Anpirkum Unto Ataikkundhaazh Aarvalar
Punkaneer Poosal Tharum

Explanation
Is there any fastening that can shut in love ? Tears of the affectionate will publish the love that is within

குறள் 72
அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு

விளக்கம்
அன்பு இல்லாதவர், எல்லாம் தமக்கே என உரிமை கொண்டாடுவர்; அன்பு உடையவரோ தம் உடல், பொருள், ஆவி ஆகிய அனைத்தும் பிறருக்கென எண்ணிடுவர்

Couplet 72
The loveless to themselves belong alone;
The loving men are others' to the very bone

Transliteration
Anpilaar Ellaam Thamakkuriyar Anputaiyaar
Enpum Uriyar Pirarkku

Explanation
Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love consider even their bones to belong to others

குறள் 73
அன்போ டியைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு
என்போ டியைந்த தொடர்பு

விளக்கம்
உயிரும் உடலும்போல் அன்பும் செயலும் இணைந்திருப்பதே உயர்ந்த பொருத்தமாகும்

Couplet 73
Of precious soul with body's flesh and bone,
The union yields one fruit, the life of love alone

Transliteration
Anpotu Iyaindha Vazhakkenpa Aaruyirkku
Enpotu Iyaindha Thotarpu

Explanation
They say that the union of soul and body in man is the fruit of the union of love and virtue (in a former birth)

குறள் 74
அன்பீனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு

விளக்கம்
அன்பு பிறரிடம் பற்றுள்ளம் கொள்ளச் செய்யும் அந்த உள்ளம், நட்பு எனும் பெருஞ்சிறப்பை உருவாக்கும்

Couplet 74
From love fond yearning springs for union sweet of minds;
And that the bond of rare excelling friendship binds

Transliteration
Anpu Eenum Aarvam Utaimai Adhueenum
Nanpu Ennum Naataach Chirappu

Explanation
Love begets desire: and that (desire) begets the immeasureable excellence of friendship

குறள் 75
அன்புற் றமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு

விளக்கம்
உலகில் இன்புற்று வாழ்கின்றவர்க்கு வாய்க்கும் சிறப்பு, அவர் அன்புள்ளம் கொண்டவராக விளங்குவதன் பயனே என்று கூறலாம்

Couplet 75
Sweetness on earth and rarest bliss above,
These are the fruits of tranquil life of love

Transliteration
Anputru Amarndha Vazhakkenpa Vaiyakaththu
Inputraar Eydhum Sirappu

Explanation
These are the fruits of tranquil life of love

குறள் 76
அறத்திற்கே அன்புசார் பென்ப அறியார்
மறத்திற்கும் அஃதே துணை

விளக்கம்
வீரச் செயல்களுக்கும் அன்பு துணையாகத் திகழ்கிறது என்பதை அறியாதவர்களே, அறச் செயல்களுக்கு மட்டுமே அன்பு துணையாக இருப்பதாகக் கூறுவார்கள்

Couplet 76
The unwise deem love virtue only can sustain,
It also helps the man who evil would restrain

Transliteration
Araththirke Anpusaar Penpa Ariyaar
Maraththirkum Aqdhe Thunai

Explanation
The ignorant say that love is an ally to virtue only, but it is also a help to get out of vice

குறள் 77
என்பி லதனை வெயில்போலக் காயுமே
அன்பி லதனை அறம்

விளக்கம்
அறம் எதுவென அறிந்தும் அதனைக் கடைப்பிடிக்காதவரை, அவரது மனச்சாட்சியே வாட்டி வதைக்கும் அது வெயிலின் வெம்மை புழுவை வாட்டுவதுபோல இருக்கும்

Couplet 77
As sun's fierce ray dries up the boneless things,
So loveless beings virtue's power to nothing brings

Transliteration
Enpi Ladhanai Veyilpolak Kaayume
Anpi Ladhanai Aram

Explanation
Virtue will burn up the soul which is without love, even as the sun burns up the creature which is without bone, ie worms

குறள் 78
அன்பகத் தில்லா உயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றல் மரந்தளிர்த் தற்று

விளக்கம்
மனத்தில் அன்பு இல்லாதவருடைய வாழ்க்கை, பாலைவனத்தில் பட்டமரம் தளிர்த்தது போன்றது

Couplet 78
The loveless soul, the very joys of life may know,
When flowers, in barren soil, on sapless trees, shall blow

Transliteration
Anpakath Thillaa Uyirvaazhkkai Vanpaarkan
Vatral Marandhalirth Thatru

Explanation
The domestic state of that man whose mind is without love is like the flourishing of a withered tree upon the parched desert

குறள் 79
புறத்துறுப் பெல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை
அகத்துறுப் பன்பி லவர்க்கு

விளக்கம்
அன்பு எனும் அகத்து உறுப்பு இல்லாதவர்க்குப் புறத்து உறுப்புகள் அழகாக இருந்து என்ன பயன்?

Couplet 79
Though every outward part complete, the body's fitly framed;
What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed

Transliteration
Puraththurup Pellaam Evanseyyum Yaakkai
Akaththuruppu Anpi Lavarkku

Explanation
Of what avail are all the external members (of the body) to those who are destitute of love, the internal member

குறள் 80
அன்பின் வழிய துயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு
என்புதோல் போர்த்த உடம்பு

விளக்கம்
அன்புநெஞ்சத்தின் வழியில் இயங்குவதே உயிருள்ள உடலாகும்; இல்லையேல், அது எலும்பைத் தோல் போர்த்திய வெறும் உடலேயாகும்

Couplet 80
Bodies of loveless men are bony framework clad with skin;
Then is the body seat of life, when love resides within

Transliteration
Anpin Vazhiyadhu Uyirnilai Aqdhilaarkku
Enpudhol Porththa Utampu

Explanation
That body alone which is inspired with love contains a living soul: if void of it, (the body) is bone overlaid with skin

 
Top