பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

விடுதலை வேண்டும்/Viduthalai Vendum

பாடல் 1

ராகம் - நாட்டை

பல்லவி

வேண்டுமடி எப்போதும் விடுதலை,அம்மா;

சரணங்கள்

தூண்டு மின்ப வாடை வீசு துய்ய தேன் கடல்
சூழ நின்ற தீவிலங்கு சோதி வானவர்
ஈண்டு நமது தோழ ராகி எம்மோ டமுதமுண்டு குலவ
நீண்ட மகிழ்ச்சி மூண்டு விளைய
நினைத்திடு மின்பம் அனைத்தும் உதவ (வேண்டுமடி)

விருத்தி ராதி தானவர்க்கு மெலிவ தின்றியே,
விண்ணு மண்ணும் வந்து பணிய மேன்மை துன்றியே
பொருத்த முறநல் வேத மோர்ந்து
பொய்ம்மை தீர,மெய்ம்மை நேர
வருத்த மழிய வறுமை யொழிய
வையம் முழுதும் வண்மை பொழிய (வேண்டுமடி)

பண்ணில் இனிய பாடலோடு பாயு மொளியெலாம்
பாரில் எம்மை உரிமை கொண்டு பற்றி நிற்கவே,
நண்ணி யமரர் வெற்றி கூற
நமது பெண்கள் அமரர் கொள்ள
வண்ண மினிய தேவ மகளிர்
மருவ நாமும் உவகைதுள்ள. (வேண்டுமடி)

Transliteration
Raagam-Naattai

Pallavi

Vendumadi yeppothum viduthalai amma;

Saranangal

thoondu minba vaadai veesu thuyya then kadal
soozha nindra theevilangu jothi vaanavar
eendu namathu thozha raagi yemmoda muthamundu kulava
neenda mahizhchi moondu vilaiya
ninaithidu minbam anaiththum udhava (Vendumadi)

viruththi raathi thaanavarkku meliva thintriye
vinnu mannu vandhu paniya menmai thuntriye
poruththa muranal vetha mornthu
poimmai theera meimmai nera
varuththa mazhiya varumai yozhiya
vaiyam muzhuthum vanmai (Vendumadi)

Pannil iniya paadalodu paayu moliyelaam
paaril yemmai urimai kondu patri nirgave
nanni yamarar vettri koora
namathu pengal amararkolla
vanna miniya theva magalir
maruva naamum uvagaihthulla.(Vendumadi)

 
Top