பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

மனப் பெண்/Manap Pen

பாடல் 1
மனமெனும் பெண்ணே!வாழி நீ கேளாய்!
ஒன்றையே பற்றி யூச லாடுவாய்
அடுத்ததை நோக்கி யடுத்தடுத் துலவுவாய்
நன்றையே கொள்ளெனிற் சோர்ந்துகை நழுவுவாய்
விட்டுவி டென்றதை விடாது போய் விழுவாய்

தொட்டதை மீள மீளவுந் தொடுவாய்
புதியது காணிற் புலனழிந் திடுவாய்
புதியது விரும்புவாய் புதியதை அஞ்சுவாய்;
அடிக்கடி மதுவினை மணுகிடும் வண்டுபோல்
பழமையாம் பொருளிற் பரிந்துபோய் வீழ்வாய்

பழமையே யன்றிப் பார்மிசை யேதும்
புதுமை காணோமெனப் பொருமுவாய்,சீச்சீ!
பிணத்தினை விரும்புங் காக்கையே போல
அழுகுதல்,சாதல்,அஞ்சுதல் முதலிய
இழிபொருள் காணில் விரைந்ததில் இசைவாய்

அங்ஙனே,
என்னிடத் தென்றும் மாறுத லில்லா
அன்புகொண் டிருப்பாய், ஆவிகாத் திடுவாய்,
கண்ணினோர் கண்ணாய், காதின் காதாய்ப்
புலன்புலப் படுத்தும் புலனா மென்னை

உலக உருளையில் ஒட்டுற வகுப்பாய்
இன்பெலாந் தருவாய் இன்பத்து மயங்குவாய்,
இன்பமே நாடியெண் ணிலாப்பிழை செய்வாய்,
இன்பங் காத்துத் துன்பமே யழிப்பாய்
இன்பமென் றெண்ணித் துன்பத்து வீழ்வாய்,

தன்னை யறியாய், சகத்தெலாந் தொலைப்பாய்,
தன்பின் னிற்குந் தனிப்பபரம் பொருளைக்
காணவே வருந்துவாய் காணெனிற் காணாய்,
சகத்தின் விதிகளைத் தனித்தனி அறிவாய்,
பொதுநிலை அறியாய் பொருளையும் காணாய்.

மனமெனும் பெண்ணே! வாழிநீ கேளாய்!
நின்னொடு வாழும் நெறியுநன் கறிந்திடேன்;
இத்தனை நாட்போல் இனியுநின் னின்பமே
விரும்புவன்;நின்னை மேம்படுத் திடவே
முயற்சிகள் புரிவேன்;முத்தியுந் தேடுவேன்;

உன்விழிப் படாமல் என் விழிப் பட்ட
சிவமெனும் பொருளைத் தினமும் போற்றி
உன்தனக் கின்பம் ஓங்கிடச் செய்வேன்.

Transliteration
Manamenum penne!vaazhi nee kelaai!
ondraiye pattri yusa laaduvaai
aduththathai nokki yaduththaduth thulavuvaai
nandraiye kollenir sornthugai nazhuvuvaai
vittuvi dendrathai vidaathu poi vizhuvaai

Thottathai meela meelavunth thoduvaai
puthiyathu kaanir pulanazhinth thiduvaai
puthiyathu virumbuvaaiputhiyathai vandupol
pazhaimaiyaam porulir parinthupoi veezhvaai

Pazhamaiye yandrip paarmisai yethum
pudhumai kaanomenap porumuvaai seechchi!
pinaththinai virumpung kaakaiye pola
azhuguthal saathal anjuthal muthalaiya
izhiporul kaanil virainthathil isaivaai

Anggane,
Yennidath thendrum maarutha lillaa
anbukondiruppai aavikaath thiduvaai
kanninor kannai kaathin kaathaaip
pulanpulap paduthum pulanaamennai

Ulagaurulaiyil ottura vaguppai
inbelaanth tharuvaai inbaththu mayanguvaai
inbame naadiyen nilaappizhai seivaai
inbang kaathuth thunbame yazhippai
inbamen trennith thunbathu veezhvaai

Thannai yariyaai sagaththelaanth tholaippai
thanpin nirkunth thanippaparam porulaik
kaanave varunthuvaai kaanenir kaanaai
sagathin vithikalaith thaniththani arivaai
pothunilai aryaai porulaiyum kaanaai

Manamenum pennum! vaazhinee kellai!
ninnodu vaazhum neriyunan karinthiden;
iththanai naatpol iniyunin ninbame
virumpuvan ninnai mempaduth thidave
muyarchigal puriven muththiyuth theduven

Unvizhip pdaamal yen vizhi patta
sivamenum porulaith thinamum pottri
unthanak kinbam ongidach cheiven

 
Top