பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

கடவுள் வாழ்த்து-பராசக்தி துதி/Kadavul Vaazhthu Paraasakthi Thuthi

பாடல் 1
எனக்கு முன்னே சித்தர்பலர் இருந்தாரப்பா!
யானும் வந்தேன் ஒருசித்தன் இந்தநாட்டில்;
மனத்தினிலே நின்றிதனை எழுதுகின்றாள்
மனோன் மணியென் மாசகதி வையத்தேவி;
தின த்தினிலே புதிதாகப் பூத்து நிற்கும்
செவய்யமணித் தாமரை நேர் முகத்தாள்; காதல்
வனத்தினிலே தன்னையொரு மலரைப் போலும்
வண்டியைப்போல் எனையுமுரு மாற்றி விட்டாள்.

தீராத காலமெலாம் தானும் நிற்பாள்
தெவிட்டாத இன்னமுதின் செவ்வி தழ்ச்சி,
நீராகக் கனலாக வானாக் காற்றா
நிலமாக வடிவெடுத்தாள்;நிலத்தின் மீது
போராக நோயாக மரண மாக
போந்திதனை யழித்திடுவாள்;புணர்ச்சி கொண்டால்
நேராக மோனமஹா னந்த வாழ்வை
நிலத்தின்மிசை அளித்தமரத் தன்மை ஈவாள்.

மாகாளி பராசக்தி உமையாள் அன்னை
வைரவிகங் காளிமனோன் மணிமா மாயி,
பாகார்ந்த தேமொழியாள்,படருங் செந்தீ
பாய்ந்திடுமோர் விழியுடையாள்,பரம சக்தி,
ஆகார மளித்திடுவாள்,அறிவு தந்தாள்
ஆதிபரா சக்தியென தமிர்தப் பொய்கை,
சோகாட விக்குளெனைப் புகவொட் டாமல்
துய்யசெழுந் தேன்போலே கவிதை சொல்வாள்.

Transliteration
Yenakku munne siththarpalar irunthaarappa!
yaanum vanthen orusiththan inthanaattil
manathinile nindrithanai yezhuthukindraal
manon maniyen maasagathi vaiyaithdevi
thina thinile puthithaagap pooththu nirkum
sevayyamanith thaamarainer mugaththaal kaadhal
vanaththinile thannaiyoru malaraip polum
vandiyaippol yenaiyumuru maatri vittal

Theeraatha kaalamelaam thaanum nirpaal
thevitaatha innamuthin sevvi thazhchi
neeraagak kanalaaga vaanaak kaatraa
nilamaaga vadiveduththaal nilathin meethu
poraaga noyaaga maranamaaga
ponthithitahnai yazhithiduvaal punarchi kondaal
neraaga monamahaanantha vaazhvai
nilaththinmisai aliththamarath thanmai eevaal

Maagaali paraasakthi umaiyaal annai
vairavigang kaalimanon manimaa maayi
paagaarntha themozhiyaal padarung senthee
paainthidumor vizhiyudaiyaal parama sakthi
aagaara maliththiduvaal arivu thanthaal
aadhiparaa sakthiyena thamirthap poigai
sogaada vikkulenaip pugavottaamal
thuyyasezhinth thenpole kavithai solvaal

 
Top