பாரதியார் கவிதைகள்/Bharathiyar Kavithaigal

அச்சமில்லை/Achamillai

பாடல் 1
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
இச்சகத்து ளோரெலாம் எதிர்த்து நின்ற போதினும்,
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே
துச்சமாக எண்ணி நம்மைச் தூறுசெய்த போதினும்
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
பிச்சை வாங்கி உண்ணும் வாழ்க்கை பெற்று விட்ட போதிலும்
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
இச்சைகொண்டே பொருளெலாம் இழந்துவிட்ட போதிலும்,
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே

Transliteration
Achamillai, achamillai, acham enbathu illaye,
Icckathulorellam yethirthu nindra podhilum,
Achamillai, achamillai, acham enbadhu illaye,
Thuchamagi yenni nammai thooru seidha podhilum,
Achamillai, achamillai, acham enbadhu illaye,
Pichai vangi unnum vazhkkai petru vitta podhilum,
Achamillai, achamillai, acham enbadhu illaye,
Ichai konda porulellam izhandhu vitta podhilum,
Achamillai, achamillai, acham enbadhu illaye.

Translation
I have no fear, I have no fear, There is not even a speck of fear in me!
Even if every human in this world stands up against me,
I have no fear, I have no fear, There is not even a speck of fear in me!
Even if I was denigrated and slandered,
I have no fear, I have no fear, There is not even a speck of fear in me!
Even if I obtained a life where I have to beg to even eat,
I have no fear, I have no fear, There is not even a speck of fear in me!
Even if I loose all the objects that I had desired,
I have no fear, I have no fear, There is not even a speck of fear in me!

பாடல் 2
கச்சணிந்த கொங்கை மாதர் கண்கள்வீசு போதினும்,
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
நச்சைவாயி லே கொணர்ந்து நண்ப ரூட்டு போதினும்,
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
பச்சையூ னியைந்த வேற் படைகள் வந்த போதினும்,
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே
உச்சிமீது வானிடிந்து வீழு கின்ற போதினும்,
அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்ப தில்லையே

Transliteration
Kacchanintha kongai maanthar kankal veesu podhilum ,
Achamillai, achamillai, acham enbadhu illaye,
Nachchai vayile konarndhu nanbar ootum podhilum,
Achamillai, achamillai, acham enbadhu illaye,
Pachai yooniyaindha ver padaigal vandha podhilum,
Achamillai, achamillai, acham enbadhu illaye,
Uchi meedhu vaan idinthu veezkindra podhilum,
Achamillai, achamillai, acham enbadhu illaye,

Translation
Even when sensual and attractive women cast their eye over me to distract,
I have no fear, I have no fear, There is not even a speck of fear in me!
Even if I am fed with poison by my own friends,
I have no fear, I have no fear, There is not even a speck of fear in me!
Even if the flesh desiring armies come with their spears to fight me,
I have no fear, I have no fear, There is not even a speck of fear in me!
Even if the sky above crumbles and falls down on me,
I have no fear, I have no fear, There is not even a speck of fear in me!

 
Top