திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : வலியறிதல்/Valiyarital

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 471
வினைவலியுந் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியுந் தூக்கிச் செயல்

விளக்கம்
செயலின் வலிமை, தனது வலிமை, பகைவரின் வலிமை, இருசாராருக்கும் துணையாக இருப்போரின் வலிமை ஆகியவற்றை ஆராய்ந்தறிந்தே அந்தச் செயலில் ஈடுபட வேண்டும்

Couplet 471
The force the strife demands, the force he owns, the force of foes,
The force of friends; these should he weigh ere to the war he goes

Transliteration
Vinaivaliyum Thanvaliyum Maatraan Valiyum
Thunaivaliyum Thookkich Cheyal

Explanation
Let (one) weigh well the strength of the deed (he purposes to do), his own strength, the strength of his enemy, and the strength of the allies (of both), and then let him act

குறள் 472
ஒல்வ தறிவ தறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாத தில்

விளக்கம்
ஒரு செயலில் ஈடுபடும்போது அச்செயலைப் பற்றிய அனைத்தையும் ஆராய்ந்தறிந்து முயற்சி மேற்கொண்டால் முடியாதது எதுவுமில்லை

Couplet 472
Who know what can be wrought, with knowledge of the means, on this,
Their mind firm set, go forth, nought goes with them amiss

Transliteration
Olva Tharivadhu Arindhadhan Kandhangich
Chelvaarkkuch Chellaadhadhu Il

Explanation
There is nothing which may not be accomplished by those who, before they attack (an enemy), make themselves acquainted with their own ability, and with whatever else is (needful) to be known, and

குறள் 473
உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்

விளக்கம்
தம்முடைய வலிமையின் அளவை அறியாமல் உணர்ச்சி வயப்பட்டு ஒரு செயலைத் தொடங்கி இடையில் கெட்டுப் போனவர்கள் பலர் உண்டு

Couplet 473
Ill-deeming of their proper powers, have many monarchs striven,
And midmost of unequal conflict fallen asunder riven

Transliteration
Utaiththam Valiyariyaar Ookkaththin Ookki
Itaikkan Murindhaar Palar

Explanation
There are many who, ignorant of their (want of) power (to meet it), have haughtily set out to war, and broken down in the midst of it

குறள் 474
அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும்

விளக்கம்
மற்றவர்களை மதிக்காமலும், தன் வலிமையை உணர்ந்து கொள்ளாமலும், தன்னைத் தானே பெரிதாக விளம்பரப் படுத்திக் கொண்டிருப்பவர்கள் விரைவில் கெட்டுத் தொலைவார்கள்

Couplet 474
Who not agrees with those around, no moderation knows,
In self-applause indulging, swift to ruin goes

Transliteration
Amaindhaang Kozhukaan Alavariyaan Thannai
Viyandhaan Viraindhu Ketum

Explanation
59 He will quickly perish who, ignorant of his own resources flatters himself of his greatness, and does

குறள் 475
பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்

விளக்கம்
மயில் இறகாக இருந்தாலும்கூட அதிகமாக ஏற்றப்பட்டால் வண்டியின் அச்சு முரிகின்ற அளவுக்கு அதற்குப் பலம் வந்து விடும்

Couplet 475
With peacock feathers light, you load the wain;
Yet, heaped too high, the axle snaps in twain

Transliteration
Peelipey Saakaatum Achchirum Appantanjjch
Aala Mikuththup Peyin

Explanation
The axle tree of a bandy, loaded only with peacocks' feathers will break, if it be greatly overloaded

குறள் 476
நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்

விளக்கம்
தன்னைப்பற்றி அதிகமாகக் கணக்குப் போட்டுக் கொண்டு, எல்லை மீறிப் போகிற ஒருவர், நுனிக் கிளையில் ஏறியவர் அதற்கு மேலும் ஏறிட முயற்சி செய்தால் என்ன ஆவாரோ அந்தக் கதிக்கு ஆளாவார்

Couplet 476
Who daring climbs, and would himself upraise
Beyond the branch's tip, with life the forfeit pays

Transliteration
Nunikkompar Erinaar Aqdhiran Thookkin
Uyirkkirudhi Aaki Vitum

Explanation
There will be an end to the life of him who, having climbed out to the end of a branch, ventures to go further

குறள் 477
ஆற்றின் அளவறிந் தீக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி

விளக்கம்
வருவாய் அளவை அறிந்து, அதனை வகுத்து வழங்குவதே பொருளைச் சீராகக் காத்து வாழும் வழியாகும்

Couplet 477
With knowledge of the measure due, as virtue bids you give!
That is the way to guard your wealth, and seemly live

Transliteration
Aatrin Aravarindhu Eeka Adhuporul
Potri Vazhangu Neri

Explanation
Let a man know the measure of his ability (to give), and let him give accordingly; such giving is the way to preserve his property

குறள் 478
ஆகா றளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
போகா றகலாக் கடை

விளக்கம்
எல்லை கடந்த செலவு இல்லாமல் இருக்குமேயானால் வரவு, குறைவாக இருப்பதால் கேடு எதுவும் விளைவதில்லை

Couplet 478
Incomings may be scant; but yet, no failure there,
If in expenditure you rightly learn to spare

Transliteration
Aakaaru Alavitti Thaayinung Ketillai
Pokaaru Akalaak Katai

Explanation
Even though the income (of a king) be small, it will not cause his (ruin), if his outgoings be not larger than his income

குறள் 479
அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்

விளக்கம்
இருப்பது, இயற்றக்கூடியது, இனியும் ஈட்டக்கூடியது ஆகியவற்றின் அளவு அறிந்து செயல் திட்டங்களை வகுத்துக் கொள்ளாவிட்டால், வலிமையோ அல்லது வளமோ இருப்பதுபோல் தோன்றினாலும்கூட இல்லாமல் மறைந்து போய்விடும்

Couplet 479
Who prosperous lives and of enjoyment knows no bound,
His seeming wealth, departing, nowhere shall be found

Transliteration
Alavara�ndhu Vaazhaadhaan Vaazhkkai Ulapola
Illaakith Thondraak Ketum

Explanation
The prosperity of him who lives without knowing the measure (of his property), will perish, even while it seems to continue

குறள் 480
உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
வளவரை வல்லைக் கெடும்

விளக்கம்
தன்னிடமுள்ள பொருளின் அளவை ஆராய்ந்து பார்க்காமல் அளவின்றிக் கொடுத்துக் கொண்டேயிருந்தால் அவனது வளம் விரைவில் கெடும்

Couplet 480
Beneficence that measures not its bound of means,
Will swiftly bring to nought the wealth on which it leans

Transliteration
Ulavarai Thookkaadha Oppura Vaanmai
Valavarai Vallaik Ketum

Explanation
The measure of his wealth will quickly perish, whose liberality weighs not the measure of his property

 
Top