திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : உட்பகை/Utpakai 

இயல்/Iyal :  நட்பியல்/Natpiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 881
நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
இன்னாவாம் இன்னா செயின்

விளக்கம்
இனிமையாகத் தெரியும் நிழலும் நீரும்கூடக் கேடு விளைவிக்கக் கூடியவையாக இருந்தால் அவை தீயவைகளாகவே கருதப்படும் அது போலவேதான் உற்றார் உறவினராக உள்ளவர்களின் உட்பகையும் ஆகும்

Couplet 881
Water and shade, if they unwholesome prove, will bring you pain
And qualities of friends who treacherous act, will be your bane

Transliteration
Nizhalneerum Innaadha Innaa Thamarneerum
Innaavaam Innaa Seyin

Explanation
Shade and water are not pleasant, (if) they cause disease; so are the qualities of (one's) relations not agreeable, (if) they cause pain

குறள் 882
வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு

விளக்கம்
வெளிப்படையாக எதிரே வரும் பகைவர்களைவிட உறவாடிக் கெடுக்க நினைப்பவர்களிடம்தான் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்

Couplet 882
Dread not the foes that as drawn swords appear;
Friendship of foes, who seem like kinsmen, fear

Transliteration
Vaalpola Pakaivarai Anjarka Anjuka
Kelpol Pakaivar Thotarpu

Explanation
Fear not foes (who say they would cut) like a sword; (but) fear the friendship of foes (who seemingly

குறள் 883
உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து
மட்பகையின் மாணத் தெறும்

விளக்கம்
உட்பகைக்கு அஞ்சி ஒருவன் தன்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ஒரு சோதனையான நேரத்தில் பச்சை பாண்டத்தை அறுக்கும் கருவிபோல அந்த உட்பகை அழிவு செய்துவிடும்

Couplet 883
Of hidden hate beware, and guard thy life;
In troublous time 'twill deeper wound than potter's knife

Transliteration
Utpakai Anjiththar Kaakka Ulaivitaththu
Matpakaiyin Maanath Therum

Explanation
Fear internal enmity and guard yourself; (if not) it will destroy (you) in an evil hour, as surely as the tool which cuts the potter's clay

குறள் 884
மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவும் தரும்

விளக்கம்
மனம் திருந்தாத அளவுக்கு உட்பகை விளைவிக்கும் உணர்வு ஒருவனுக்கு ஏற்பட்டுவிடுமானால், அது அவனைச் சேர்ந்தவர்களையே பகைவராக்கும் கேட்டினை உண்டாக்கி விடும்

Couplet 884
If secret enmities arise that minds pervert,
Then even kin unkind will work thee grievous hurt

Transliteration
Manamaanaa Utpakai Thondrin Inamaanaa
Edham Palavum Tharum

Explanation
The secret enmity of a person whose mind in unreformed will lead to many evils causing disaffection among (one's) relations

குறள் 885
உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
ஏதம் பலவும் தரும்

விளக்கம்
நெருங்கிய உறவினருக்கிடையே தோன்றும் உட்பகையானது அவர்களுக்குக் கேடு விளைவிக்கக் கூடிய பல துன்பங்களை உண்டாக்கும்

Couplet 885
Amid one's relatives if hidden hath arise,
'Twill hurt inflict in deadly wise

Transliteration
Uralmuraiyaan Utpakai Thondrin Iralmuraiyaan
Edham Palavum Tharum

Explanation
If there appears internal hatred in a (king's) family; it will lead to many a fatal crime

குறள் 886
ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது

விளக்கம்
ஒன்றி இருந்தவர்களிடையே உட்பகை தோன்றி விடுமானால், அதனால் ஏற்படும் அழிவைத் தடுப்பது என்பது எந்தக் காலத்திலும் அரிதான செயலாகும்

Couplet 886
If discord finds a place midst those who dwelt at one before,
'Tis ever hard to keep destruction from the door

Transliteration
Ondraamai Ondriyaar Katpatin Egngnaandrum
Pondraamai Ondral Aridhu

Explanation
If hatred arises among (one's) own people, it will be hardly possible (for one) to escape death

குறள் 887
செப்பின் புணர்ச்சிபோற் கூடினும் கூடாதே
உட்பகை உற்ற குடி

விளக்கம்
செப்பு எனப்படும் சிமிழில் அதன் மூடி பொருந்தியிருப்பது போல வெளித்தோற்றத்துக்கு மட்டுமே தெரியும் அவ்வாறே உட்பகையுள்ளவர்கள் உளமாரப் பொருந்தியிருக்க மாட்டார்கள்

Couplet 887
As casket with its cover, though in one they live alway,
No union to the house where hate concealed hath sway

Transliteration
Seppin Punarchchipol Kootinum Kootaadhe
Utpakai Utra Kuti

Explanation
Never indeed will a family subject to internal hatred unite (really) though it may present an apparent union like that of a casket and its lid

குறள் 888
அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொரு
துட்பகை உற்ற குடி

விளக்கம்
அரத்தினால் தேய்க்கப்படும் இரும்பின் வடிவமும் வலிமையும் குறைவதைப் போல, உட்பகை உண்டான குலத்தின் வலிமையும் தேய்ந்து குறைந்து விடும்

Couplet 888
As gold with which the file contends is worn away,
So strength of house declines where hate concealed hath sway

Transliteration
Aramporudha Ponpolath Theyum Uramporudhu
Utpakai Utra Kuti

Explanation
A family subject to internal hatred will wear out and lose its strength like iron that has been filed away

குறள் 889
எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு

விளக்கம்
எள்ளின் பிளவுபோன்று சிறிதாக இருந்தாலும் உட்பகையால் பெருங்கேடு விளையும்

Couplet 889
Though slight as shred of 'seasame' seed it be,
Destruction lurks in hidden enmity

Transliteration
Etpaka Vanna Sirumaiththe Aayinum
Utpakai Ulladhaang Ketu

Explanation
Although internal hatred be as small as the fragment of the sesamum (seed), still does destruction dwell in it

குறள் 890
உடம்பா டிலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போ டுடனுறைந் தற்று

விளக்கம்
உள்ளத்தால் ஒன்றுபடாதவர்கள் கூடிவாழ்வது என்பது ஒரு சிறிய குடிலுக்குள் பாம்புடன் இருப்பது போன்று ஒவ்வொரு நொடியும் அச்சம் தருவதாகும்

Couplet 890
Domestic life with those who don't agree,
Is dwelling in a shed with snake for company

Transliteration
Utampaatu Ilaadhavar Vaazhkkai Kutangarul
Paampotu Utanurain Thatru

Explanation
Living with those who do not agree (with one) is like dwelling with a cobra (in the same) hut

 
Top