திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram :  தீ நட்பு/Thee Natpu

இயல்/Iyal :  நட்பியல்/Natpiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 811
பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது

விளக்கம்
நல்ல பண்பு இல்லாதவர்கள் அன்பு வெள்ளத்தில் நம்மை மூழ்கடிப்பதுபோல் தோன்றினாலும் அவர்களது நட்பை, மேலும் வளர்த்துக் கொள்ளாமல் குறைத்துக் கொள்வதே நல்லது

Couplet 811
Though evil men should all-absorbing friendship show,
Their love had better die away than grow

Transliteration
Parukuvaar Polinum Panpilaar Kenmai
Perukalir Kundral Inidhu

Explanation
The decrease of friendship with those who look as if they would eat you up (through excess of love) while they are really destitute of goodness is far better than its increase

குறள் 812
உறினட் டறினொரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்

விளக்கம்
தமக்குப் பயன்கிடைக்கும்போது நண்பராக இருந்துவிட்டு பயனில்லாதபோது பிரிந்து விடுகின்றவர்களின் நட்பு, இருந்தால் என்ன? இழந்தால்தான் என்ன?

Couplet 812
What though you gain or lose friendship of men of alien heart,
Who when you thrive are friends, and when you fail depart

Transliteration
Urinnattu Arinoruum Oppilaar Kenmai
Perinum Izhappinum En?

Explanation
Of what avail is it to get or lose the friendship of those who love when there is gain and leave when there is none ?

குறள் 813
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்

விளக்கம்
பயனை எண்ணிப்பார்த்து அதற்காகவே நட்புக் கொள்பவரும், விலைமகளிரும், கள்வரும் ஆகிய இந்த மூவரும் ஒரே மாதிரியானவர்களே ஆவார்கள்

Couplet 813
These are alike: the friends who ponder friendship's gain
Those who accept whate'er you give, and all the plundering train

Transliteration
Uruvadhu Seerdhookkum Natpum Peruvadhu
Kolvaarum Kalvarum Ner

Explanation
Friendship who calculate the profits (of their friendship), prostitutes who are bent on obtaining their gains, and thieves are (all) of the same character

குறள் 814
அமரகத் தாற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை

விளக்கம்
போர்க்களத்தில் கீழே தள்ளி விட்டுத் தப்பித்து ஓடிப்போகும் குதிரையைப் போன்றவர்களின் நட்பைப் பெறுவதைக் காட்டிலும் தனித்து இருப்பது எவ்வளவோ சிறப்புடையதாகும்

Couplet 814
A steed untrained will leave you in the tug of war;
Than friends like that to dwell alone is better far

Transliteration
Amarakaththu Aatrarukkum Kallaamaa Annaar
Thamarin Thanimai Thalai

Explanation
Solitude is more to be desired than the society of those who resemble the untrained horses which throw down (their riders) in the fields of battle

குறள் 815
செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று

விளக்கம்
கீழ்மக்களின் நட்பு, பாதுகாப்பாக அமையாத தீயதன்மை கொண்டது என்பதனால், அவர்களுடன் நட்பு ஏற்படுவதைவிட, ஏற்படாமல் இருப்பதே நலம்

Couplet 815
Tis better not to gain than gain the friendship profitless
Of men of little minds, who succour fails when dangers press

Transliteration
Seydhemanj Chaaraach Chiriyavar Punkenmai
Eydhalin Eydhaamai Nandru

Explanation
It is far better to avoid that to contract the evil friendship of the base who cannot protect (their friends) even when appointed to do so

குறள் 816
பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும்

விளக்கம்
அறிவில்லாதவனிடம் நெருங்கிய நட்புக் கொண்டிருப்பதை விட, அறிவுடைய ஒருவரிடம் பகை கொண்டிருப்பது கோடி மடங்கு மேலானதாகும்

Couplet 816
Better ten million times incur the wise man's hate,
Than form with foolish men a friendship intimate

Transliteration
Pedhai Perungezheei Natpin Arivutaiyaar
Edhinmai Koti Urum

Explanation
The hatred of the wise is ten-million times more profitable than the excessive intimacy of the fool

குறள் 817
நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும்

விளக்கம்
சிரித்துப் பேசி நடிப்பவர்களின் நட்பைக் காட்டிலும் பகைவர்களால் ஏற்படும் துன்பம் பத்துக்கோடி மடங்கு நன்மையானது என்று கருதப்படும்

Couplet 817
From foes ten million fold a greater good you gain,
Than friendship yields that's formed with laughers vain

Transliteration
Nakaivakaiya Raakiya Natpin Pakaivaraal
Paththatuththa Koti Urum

Explanation
What comes from enemies is a hundred million times more profitable than what comes from the friendship of those who cause only laughter

குறள் 818
ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல்

விளக்கம்
நிறைவேற்றக் கூடிய செயலை, நிறைவேற்ற முடியாமல் கெடுப்பவரின் உறவை, அவருக்குத் தெரியாமலேயே மெல்ல மெல்ல விட்டு விட வேண்டும்

Couplet 818
Those men who make a grievous toil of what they do
On your behalf, their friendship silently eschew

Transliteration
Ollum Karumam Utatru Pavarkenmai
Sollaataar Sora Vital

Explanation
Gradually abandon without revealing (beforehand) the friendship of those who pretend inability to carry out what they (really) could do

குறள் 819
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு

விளக்கம்
சொல்லுக்கும் செயலுக்கும் தொடர்பில்லாதவரின் நட்பு கனவிலேகூடத் துன்பத்தைத்தான் கொடுக்கும்

Couplet 819
E'en in a dream the intercourse is bitterness
With men whose deeds are other than their words profess

Transliteration
Kanavinum Innaadhu Manno Vinaiveru
Solveru Pattaar Thotarpu

Explanation
The friendship of those whose actions do not agree with their words will distress (one) even in (one's) dreams

குறள் 820
எனைத்துங் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
மன்றிற் பழிப்பார் தொடர்பு

விளக்கம்
தனியாகச் சிந்திக்கும் போத இனிமையாகப் பழகிவிட்டுப் பொது மன்றத்தில் பழித்துப் பேசுபவரின் நட்பு தம்மை அணுகாமல் விலக்கிக் கொள்ளப்படவேண்டும்

Couplet 820
In anywise maintain not intercourse with those,
Who in the house are friends, in hall are slandering foes

Transliteration
Enaiththum Kurukudhal Ompal Manaikkezheei
Mandril Pazhippaar Thotarpu

Explanation
Avoid even the least approach to a contraction of friendship with those who would love you in private but ridicule you in public

 
Top