திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram :  சுற்றந் தழால்/Sutrandhazhaal 

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 521
பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள

விளக்கம்
ஒருவருக்கு வறுமை வந்த நேரத்திலும் அவரிடம் பழைய உறவைப் பாராட்டும் பண்பு உடையவர்களே சுற்றத்தார் ஆவார்கள்

Couplet 521
When wealth is fled, old kindness still to show,
Is kindly grace that only kinsmen know

Transliteration
Patratra Kannum Pazhaimaipaa Raattudhal
Sutraththaar Kanne Ula

Explanation
Even when (a man's) property is all gone, relatives will act towards him with their accustomed (kindness)

குறள் 522
விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவுந் தரும்

விளக்கம்
எந்த நிலைமையிலும் அன்பு குறையாத சுற்றம் ஒருவருக்குக் கிடைத்தால் அது அவருக்கு ஆக்கமும், வளர்ச்சியும் அளிக்கக் கூடியதாக அமையும்

Couplet 522
The gift of kin's unfailing love bestows
Much gain of good, like flower that fadeless blows

Transliteration
Virupparaach Chutram Iyaiyin Arupparaa
Aakkam Palavum Tharum

Explanation
If (a man's) relatives remain attached to him with unchanging love, it will be a source of everincreasing wealth

குறள் 523
அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று

விளக்கம்
உற்றார் உறவினர் எனச் சூழ இருப்போருடன் அன்பு கலந்து மகிழ்ந்து பழகாதவனுடைய வாழ்க்கையானது; கரையில்லாத குளத்தில் நீர் நிறைந்ததைப் போலப் பயனற்றதாகி விடும்

Couplet 523
His joy of life who mingles not with kinsmen gathered round,
Is lake where streams pour in, with no encircling bound

Transliteration
Alavalaa Villaadhaan Vaazhkkai Kulavalaak
Kotindri Neernirain Thatru

Explanation
65 The wealth of one who does not mingle freely with his relatives, will be like the filling of water in a

குறள் 524
சுற்றத்தாற் சுற்றப் படவொழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன்

விளக்கம்
தன் இனத்தார், அன்புடன் தன்னைச் சூழ்ந்து நிற்க வாழும் வாழ்க்கையே ஒருவன் பெற்ற செல்வத்தினால் கிடைத்திடும் பயனாகும்

Couplet 524
The profit gained by wealth's increase,
Is living compassed round by relatives in peace

Transliteration
Sutraththaal Sutrap Pataozhukal Selvandhaan
Petraththaal Petra Payan

Explanation
To live surrounded by relatives, is the advantage to be derived from the acquisition of wealth

குறள் 525
கொடுத்தலும் இன்சொல்லும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தாற் சுற்றப் படும்

விளக்கம்
வள்ளல் தன்மையும், வாஞ்சைமிகு சொல்லும் உடையவனை அடுத்தடுத்துச் சுற்றத்தார் சூழ்ந்து கொண்டேயிருப்பார்கள்

Couplet 525
Who knows the use of pleasant words, and liberal gifts can give,
Connections, heaps of them, surrounding him shall live

Transliteration
Kotuththalum Insolum Aatrin Atukkiya
Sutraththaal Sutrap Patum

Explanation
He will be surrounded by numerous relatives who manifests generosity and affability

குறள் 526
பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குடையார் மாநிலத் தில்

விளக்கம்
பெரிய கொடையுள்ளம் கொண்டவனாகவும், வெகுண்டு எழும் சீற்றத்தை விலக்கியவனாகவும் ஒருவன் இருந்தால் அவனைப் போல் சுற்றம் சூழ இருப்போர் உலகில் யாரும் இல்லை எனலாம்

Couplet 526
Than one who gifts bestows and wrath restrains,
Through the wide world none larger following gains

Transliteration
Perungotaiyaan Penaan Vekuli Avanin
Marungutaiyaar Maanilaththu Il

Explanation
No one, in all the world, will have so many relatives (about him), as he who makes large gift, and does not give way to anger

குறள் 527
காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள

விளக்கம்
தனக்குக் கிடைத்ததை மறைக்காமல் தனது சுற்றத்தைக் கூவி அழைத்துக் காக்கை உண்ணும் அந்தக் குணம் உடையவர்களுக்கு மட்டுமே உலகில் உயர்வு உண்டு

Couplet 527
The crows conceal not, call their friends to come, then eat;
Increase of good such worthy ones shall meet

Transliteration
Kaakkai Karavaa Karaindhunnum Aakkamum
Annanee Raarkke Ula

Explanation
The crows do not conceal (their prey), but will call out for others (to share with them) while they eat it; wealth will be with those who show a similar disposition (towards their relatives)

குறள் 528
பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்

விளக்கம்
அனைத்து மக்களும் சமம் எனினும், அவரவர்க்குரிய ஆற்றலுக்கேற்ப அவர்களைப் பயன்படுத்திக் கொண்டால், அந்த அரசை அனைவரும் அரணாகச் சூழ்ந்து நிற்பர்

Couplet 528
Where king regards not all alike, but each in his degree,
'Neath such discerning rule many dwell happily

Transliteration
Podhunokkaan Vendhan Varisaiyaa Nokkin
Adhunokki Vaazhvaar Palar

Explanation
Many relatives will live near a king, when they observe that he does not look on all alike, but that he looks on each man according to his merit

குறள் 529
தமராகித் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரண மின்றி வரும்

விளக்கம்
உறவினராக இருந்து ஏதோ ஒரு காரணம் கூறிப் பிரிந்து சென்றவர்கள், அந்தக் காரணம் பொருந்தாது என்று உணரும்போது மீண்டும் உறவு கொள்ள வருவார்கள்

Couplet 529
Who once were his, and then forsook him, as before
Will come around, when cause of disagreement is no more

Transliteration
Thamaraakik Thatrurandhaar Sutram Amaraamaik
Kaaranam Indri Varum

Explanation
Those who have been friends and have afterwards forsaken him, will return and join themselves (to him), when the cause of disagreement is not to be found in him

குறள் 530
உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத்திருந் தெண்ணிக் கொளல்

விளக்கம்
ஏதோ காரணம் கற்பித்துப் பிரிந்து போய், மீண்டும் தலைவனிடம் தக்க காரணத்தினால் வந்தவரை, நன்கு ஆராய்ந்து ஏற்றுக் கொள்ளல் வேண்டும்

Couplet 530
Who causeless went away, then to return, for any cause, ask leave;
The king should sift their motives well, consider, and receive

Transliteration
Uzhaippirindhu Kaaranaththin Vandhaanai Vendhan
Izhaith Thirundhu Ennik Kolal

Explanation
When one may have left him, and for some cause has returned to him, let the king fulfil the object (for which he has come back) and thoughtfully receive him again

 
Top