திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : சொல்வன்மை/Solvanmai

இயல்/Iyal : அமைச்சியல்/Amaichiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 641
நாநல மென்னும் நலனுடைமை அந்நலம்
யாநலத் துள்ளதூஉம் அன்று

விளக்கம்
சொல்வன்மைக்கு உள்ள சிறப்பு வேறு எதற்குமில்லை எனவே அது செல்வங்களில் எல்லாம் சிறந்த செல்வமாகும்

Couplet 641
A tongue that rightly speaks the right is greatest gain,
It stands alone midst goodly things that men obtain

Transliteration
Naanalam Ennum Nalanutaimai Annalam
Yaanalaththu Ulladhooum Andru

Explanation
The possession of that goodness which is called the goodness of speech is (even to others) better than any other goodness

குறள் 642
ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலாற்
காத்தோம்பல் சொல்லின்கட் சோர்வு

விளக்கம்
ஆக்கமும் அழிவும் சொல்லால் ஏற்படும் என்பதால், எந்தவொரு சொல்லிலும் குறைபாடு நேராமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும்

Couplet 642
Since gain and loss in life on speech depend,
From careless slip in speech thyself defend

Transliteration
Aakkamung Ketum Adhanaal Varudhalaal
Kaaththompal Sollinkat Sorvu

Explanation
Since (both) wealth and evil result from (their) speech, ministers should most carefully guard themselves against faultiness therein

குறள் 643
கேட்டார்ப் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும்
வேட்ப மொழிவதாம் சொல்

விளக்கம்
கேட்போரைக் கவரும் தன்மையுடைதாகவும், கேட்காதவரும் தேடிவந்து விரும்பிக் கேட்கக் கூடியதாகவும் அமைவதே சொல்வன்மை எனப்படும்

Couplet 643
Tis speech that spell-bound holds the listening ear,
While those who have not heard desire to hear

Transliteration
Kettaarp Pinikkum Thakaiyavaaik Kelaarum
Vetpa Mozhivadhaam Sol

Explanation
The (minister's) speech is that which seeks (to express) elements as bind his friends (to himself) and is so delivered as to make even his enemies desire (his friendship)

குறள் 644
திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
பொருளும் அதனினூஉங் கில்

விளக்கம்
காரணத்தைத் தெளிவாக அறிந்து ஒன்றைச் சொல்ல வேண்டும் அந்தச் சொல் வன்மையைப் போன்ற அறமும், உண்மைப் பொருளும் வேறெதுவும் இல்லை

Couplet 644
Speak words adapted well to various hearers' state;
No higher virtue lives, no gain more surely great

Transliteration
Thiranarindhu Solluka Sollai Aranum
Porulum Adhaninooungu Il

Explanation
Understand the qualities (of your hearers) and (then) make your speech; for superior to it, there is neither virtue nor wealth

குறள் 645
சொல்லுக சொல்லைப் பிறிதோர்சொல் அச்சொல்லை
வெல்லுஞ்சொல் இன்மை அறிந்து

விளக்கம்
இந்தச் சொல்லை இன்னொரு சொல் வெல்லாது என்று உணர்ந்த பிறகே அந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்த வேண்டும்

Couplet 645
Speak out your speech, when once 'tis past dispute
That none can utter speech that shall your speech refute

Transliteration
Solluka Sollaip Piridhorsol Achchollai
Vellunjol Inmai Arindhu

Explanation
Deliver your speech, after assuring yourself that no counter speech can defeat your own

குறள் 646
வேட்பத்தாஞ் சொல்லிப் பிறர்சொற் பயன்கோடல்
மாட்சியின் மாசற்றார் கோள்

விளக்கம்
மற்றவர்கள் விரும்பிக் கேட்டு உணரும்படியாகக் கருத்துக்களைச் சொல்வதும், மற்றவர்கள் கூறும் சொற்களின் பயனை ஆராய்ந்து ஏற்றுக் கொள்வதும் அறிவுடையார் செயலாகும்

Couplet 646
Charming each hearer's ear, of others' words to seize the sense,
Is method wise of men of spotless excellence

Transliteration
Vetpaththaanj Chollip Pirarsol Payankotal
Maatchiyin Maasatraar Kol

Explanation
It is the opinion of those who are free from defects in diplomacy that the minister should speak so as to make his hearers desire (to hear more) and grasp the meaning of what he hears himself

குறள் 647
சொலல்வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சா னவனை
இகல்வெல்லல் யார்க்கும் அரிது

விளக்கம்
சொல்லாற்றல் படைத்தவனாகவும், சோர்வு அறியாதவனாகவும், அஞ்சா நெஞ்சங் கொண்டவனாகவும் இருப்பவனை எதிர்த்து எவராலும் வெல்ல முடியாது

Couplet 647
Mighty in word, of unforgetful mind, of fearless speech,
'Tis hard for hostile power such man to overreach

Transliteration
Solalvallan Sorvilan Anjaan Avanai
Ikalvellal Yaarkkum Aridhu

Explanation
It is impossible for any one to conquer him by intrique who possesses power of speech, and is neither faulty nor timid

குறள் 648
விரைந்து தொழில்கேட்கும் ஞாலம் நிரந்தினிது
சொல்லுதல் வல்லார்ப் பெறின்

விளக்கம்
வகைப்படுத்தியும், சுவையாகவும் கருத்துக்களைச் சொல்லும் வல்லமையுடையோர் சுட்டிக்காட்டும் பணியை, உலகத்தார் உடனடியாக நிறைவேற்ற முனைவார்கள்

Couplet 648
Swiftly the listening world will gather round,
When men of mighty speech the weighty theme propound

Transliteration
Viraindhu Thozhilketkum Gnaalam Nirandhinidhu
Solludhal Vallaarp Perin

Explanation
If there be those who can speak on various subjects in their proper order and in a pleasing manner, the world would readily accept them

குறள் 649
பலசொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற
சிலசொல்லல் தேற்றா தவர்

விளக்கம்
குறையில்லாத சில சொற்களைக் கொண்டு தெளிவான விளக்கம் தந்திட இயலாதவர்கள்தான் பல சொற்களைத் திரும்பத் திரும்பக் கூறிக் கொண்டிருப்பார்கள்

Couplet 649
Who have not skill ten faultless words to utter plain,
Their tongues will itch with thousand words man's ears to pain

Transliteration
Palasollak Kaamuruvar Mandramaa Satra
Silasollal Thetraa Thavar

Explanation
They will desire to utter many words, who do not know how to speak a few faultless ones

குறள் 650
இணரூழ்த்து நாறா மலரனையர் கற்ற
துணர விரிந்துரையா தார்

விளக்கம்
கற்றதைப் பிறர் உணர்ந்து கொள்ளும் வகையில் விளக்கிச் சொல்ல முடியாதவர், கொத்தாக மலர்ந்திருந்தாலும் மணம் கமழாத மலரைப் போன்றவர்

Couplet 650
Like scentless flower in blooming garland bound
Are men who can't their lore acquired to other's ears expound

Transliteration
Inaruzhththum Naaraa Malaranaiyar Katradhu
Unara Viriththuraiyaa Thaar

Explanation
Those who are unable to set forth their acquirements (before others) are like flowers blossoming in a cluster and yet without fragrance

 
Top