திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : சான்றாண்மை/Saandraanmai 

இயல்/Iyal : குடியியல்/Kudiyiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 981
கடனென்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு

விளக்கம்
ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை உணர்ந்து, அவற்றைப் பண்பார்ந்த முறையில் நிறைவேற்ற மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் அனைத்தும் நல்ல கடமைகள் என்றே கொள்ளப்படும்

Couplet 981
All goodly things are duties to the men, they say
Who set themselves to walk in virtue's perfect way

Transliteration
Katanenpa Nallavai Ellaam Katanarindhu
Saandraanmai Merkol Pavarkku

Explanation
It is said that those who are conscious of their duty and behave with a perfect goodness will regard as natural all that is good

குறள் 982
குணநலஞ் சான்றோர் நலனே பிறநலம்
எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று

விளக்கம்
நற்பண்பு ஒன்றே சான்றோர்க்கான அழகாகும் வேறு எந்த அழகும் அழகல்ல

Couplet 982
The good of inward excellence they claim,
The perfect men; all other good is only good in name

Transliteration
Kunanalam Saandror Nalane Piranalam
Ennalaththu Ulladhooum Andru

Explanation
The only delight of the perfect is that of their goodness; all other (sensual) delights are not to be included among any (true) delights

குறள் 983
அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொ
டைந்துசால் பூன்றிய தூண்

விளக்கம்
அன்பு கொள்ளுதல், பழிபுரிந்திட நாணுதல், உலக ஒழுக்கம் போற்றுதல், இரக்கச் செயலாற்றுதல், வாய்மை கடைப்பிடித்தல் ஆகிய ஐந்தும் சான்றாண்மையைத் தாங்கும் தூண்களாகும்

Couplet 983
Love, modesty, beneficence, benignant grace,
With truth, are pillars five of perfect virtue's resting-place

Transliteration
Anpunaan Oppuravu Kannottam Vaaimaiyotu
Aindhusaal Oondriya Thoon

Explanation
Affection, fear (of sin), benevolence, favour and truthfulness; these are the five pillars on which perfect goodness rests

குறள் 984
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை
சொல்லா நலத்தது சால்பு

விளக்கம்
உயிரைக் கொல்லாத அறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது நோன்பு பிறர் செய்யும் தீமையைச் சுட்டிக் சொல்லாத பண்பைக் குறிப்பது சால்பு

Couplet 984
The type of 'penitence' is virtuous good that nothing slays;
To speak no ill of other men is perfect virtue's praise

Transliteration
Kollaa Nalaththadhu Nonmai Pirardheemai
Sollaa Nalaththadhu Saalpu

Explanation
Penance consists in the goodness that kills not , and perfection in the goodness that tells not others' faults

குறள் 985
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர்
மாற்றாரை மாற்றும் படை

விளக்கம்
ஆணவமின்றிப் பணிவுடன் நடத்தலே, ஆற்றலாளரின் ஆற்றல் என்பதால் அதுவே பகைமையை மாற்றுகின்ற படையாகச் சான்றோர்க்கு அமைவதாகும்

Couplet 985
Submission is the might of men of mighty acts; the sage
With that same weapon stills his foeman's rage

Transliteration
Aatruvaar Aatral Panidhal Adhusaandror
Maatraarai Maatrum Patai

Explanation
Stooping (to inferiors) is the strength of those who can accomplish (an undertaking); and that is the weapon with which the great avert their foes

குறள் 986
சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி
துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்

விளக்கம்
சமநிலையில் இல்லாதவர்களால் தனக்கு ஏற்படும் தோல்வியைக்கூட ஒப்புக் கொள்ளும் மனப்பக்குவம்தான் ஒருவரின் மேன்மைக்கு உரைகல்லாகும்

Couplet 986
What is perfection's test? The equal mind
To bear repulse from even meaner men resigned

Transliteration
Saalpirkuk Kattalai Yaadhenin Tholvi
Thulaiyallaar Kannum Kolal

Explanation
The touch-stone of perfection is to receive a defeat even at the hands of one's inferiors

குறள் 987
இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
என்ன பயத்ததோ சால்பு

விளக்கம்
தமக்குத் தீமை செய்வதற்கும் திரும்ப நன்மை செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் சான்றாண்மை எனும் நல்ல பண்பு இருந்தும் அதனால் என்ன பயன்?

Couplet 987
What fruit doth your perfection yield you, say!
Unless to men who work you ill good repay

Transliteration
Innaasey Thaarkkum Iniyave Seyyaakkaal
Enna Payaththadho Saalpu

Explanation
Of what avail is perfect goodness if it cannot do pleasing things even to those who have pained (it) ?

குறள் 988
இன்மை ஒருவற் கிளிவன்று சால்பென்னும்
திண்மையுண் டாகப் பெறின்

விளக்கம்
சால்பு என்கிற உறுதியைச் செல்வமெனக் கொண்டவருக்கு வறுமை என்பது இழிவு தரக் கூடியதல்ல

Couplet 988
To soul with perfect virtue's strength endued,
Brings no disgrace the lack of every earthly good

Transliteration
Inmai Oruvarku Ilivandru Saalpennum
Thinmai Un Taakap Perin

Explanation
Poverty is no disgrace to one who abounds in good qualities

குறள் 989
ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்
காழி யெனப்படு வார்

விளக்கம்
தமக்குரிய கடமைகளைக் கண்ணியத்துடன் ஆற்றுகின்ற சான்றோர் எல்லாக் கடல்களும் தடம் புரண்டு மாறுகின்ற ஊழிக்காலம் ஏற்பட்டாலும்கூடத், தம்நிலை மாறாத கடலாகத் திகழ்வார்கள்

Couplet 989
Call them of perfect virtue's sea the shore,
Who, though the fates should fail, fail not for evermore

Transliteration
Oozhi Peyarinum Thaampeyaraar Saandraanmaikku
Aazhi Enappatu Vaar

Explanation
Those who are said to be the shore of the sea of perfection will never change, though ages may change

குறள் 990
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலத்தான்
தாங்காது மன்னோ பொறை

விளக்கம்
சான்றோரின் நற்பண்பே குறையத்தொடங்கினால் அதனை இந்த உலகம் பொறுமையுடன் தாங்கிக் கொள்ளாது

Couplet 990
The mighty earth its burthen to sustain must cease,
If perfect virtue of the perfect men decrease

Transliteration
Saandravar Saandraanmai Kundrin Irunilandhaan
Thaangaadhu Manno Porai

Explanation
If there is a defect in the character of the perfect, (even) the great world cannot bear (its) burden

 
Top