திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : பொருள் செயல்வகை/Porulseyalvakai 

இயல்/Iyal : கூழியல்/Koozhiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 751
பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருளல்ல தில்லை பொருள்

விளக்கம்
மதிக்கத் தகாதவர்களையும் மதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உயர்த்திவிடுவது அவர்களிடம் குவிந்துள்ள பணத்தைத் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை

Couplet 751
Nothing exists save wealth, that can
Change man of nought to worthy man

Transliteration
Porulal Lavaraip Porulaakach Cheyyum
Porulalladhu Illai Porul

Explanation
Besides wealth there is nothing that can change people of no importance into those of (some) importance

குறள் 752
இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு

விளக்கம்
பொருள் உள்ளவர்களைப் புகழ்ந்து போற்றுவதும் இல்லாதவர்களை இகழ்ந்து தூற்றுவதும்தான் இந்த உலக நடப்பாக உள்ளது

Couplet 752
Those who have nought all will despise;
All raise the wealthy to the skies

Transliteration
Illaarai Ellaarum Elluvar Selvarai
Ellaarum Seyvar Sirappu

Explanation
All despise the poor; (but) all praise the rich

குறள் 753
பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று

விளக்கம்
பொருள் என்னும் அணையா விளக்கு மட்டும் கையில் இருந்துவிட்டால் நினைத்த இடத்துக்குச் சென்று இருள் என்னும் துன்பத்தைத் துரத்தி விட முடிகிறது

Couplet 753
Wealth, the lamp unfailing, speeds to every land,
Dispersing darkness at its lord's command

Transliteration
Porulennum Poiyaa Vilakkam Irularukkum
Enniya Theyaththuch Chendru

Explanation
The imperishable light of wealth goes into regions desired (by its owner) and destroys the darkness (of enmity therein)

குறள் 754
அறனீனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த பொருள்

விளக்கம்
தீய வழியை மேற்கொண்டு திரட்டப்படாத செல்வம்தான் ஒருவருக்கு அறநெறியை எடுத்துக்காட்டி, அவருக்கு இன்பத்தையும் தரும்

Couplet 754
Their wealth, who blameless means can use aright,
Is source of virtue and of choice delight

Transliteration
Araneenum Inpamum Eenum Thiranarindhu
Theedhindri Vandha Porul

Explanation
The wealth acquired with a knowledge of the proper means and without foul practices will yield virtue and happiness

குறள் 755
அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
புல்லார் புரள விடல்

விளக்கம்
பெரும் செல்வமாக இருப்பினும் அது அருள் நெறியிலோ அன்பு வழியிலோ வராதபோது அதனைப் புறக்கணித்துவிட வேண்டும்

Couplet 755
Wealth gained by loss of love and grace,
Let man cast off from his embrace

Transliteration
Arulotum Anpotum Vaaraap Porulaakkam
Pullaar Purala Vital

Explanation
(Kings) should rather avoid than seek the accumulation of wealth which does not flow in with mercy and love

குறள் 756
உறுபொருளும் உல்கு பொருளுந்தன் ஒன்னார்த்
தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்

விளக்கம்
வரியும், சுங்கமும், வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பகை நாடு செலுத்தும் கப்பமும் அரசுக்குரிய பொருளாகும்

Couplet 756
Wealth that falls to him as heir, wealth from the kingdom's dues,

Transliteration
Uruporulum Ulku Porulumdhan Onnaarth
Theruporulum Vendhan Porul

Explanation
The spoils of slaughtered foes; these are the royal revenues

குறள் 757
அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு

விளக்கம்
அன்பு என்கிற அன்னை பெற்றெடுக்கும் அருள் என்கிற குழந்தை, பொருள் என்கிற செவிலித் தாயால் வளரக் கூடியதாகும்

Couplet 757
Tis love that kindliness as offspring bears:
And wealth as bounteous nurse the infant rears

Transliteration
Arulennum Anpeen Kuzhavi Porulennum
Selvach Cheviliyaal Untu

Explanation
The child mercy which is borne by love grows under the care of the rich nurse of wealth

குறள் 758
குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்
றுண்டாகச் செய்வான் வினை

விளக்கம்
தன் கைப்பொருளைக்கொண்டு ஒரு தொழில் செய்வது என்பது யானைகள் ஒன்றோடொன்று போரிடும் போது இடையில் சிக்கிக் கொள்ளாமல் அந்தப் போரை ஒரு குன்றின் மீது நின்று காண்பதைப் போன்று இலகுவானது

Couplet 758
As one to view the strife of elephants who takes his stand,
On hill he's climbed, is he who works with money in his hand

Transliteration
Kundreri Yaanaip Por Kantatraal Thankaiththondru
Untaakach Cheyvaan Vinai

Explanation
An undertaking of one who has wealth in one's hands is like viewing an elephant-fight from a hill-top

குறள் 759
செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எஃதனிற் கூரிய தில்

விளக்கம்
பகைவரின் செருக்கை அழிக்கும் தகுதியான கருவி பொருளைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லாததால் அதனைச் சேமிக்க வேண்டியுள்ளது

Couplet 759
Make money! Foeman's insolence o'ergrown
To lop away no keener steel is known

Transliteration
Seyka Porulaich Cherunar Serukkarukkum
Eqkadhanir Kooriya Thil

Explanation
Accumulate wealth; it will destroy the arrogance of (your) foes; there is no weapon sharper than it

குறள் 760
ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க் கெண்பொருள்
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு

விளக்கம்
அறம் பொருள் இன்பம் எனும் மூன்றினுள் பொருந்தும் வழியில் பொருளை மிகுதியாக ஈட்டியவர்களுக்கு ஏனைய இரண்டும் ஒன்றாகவே எளிதில் வந்து சேரும்

Couplet 760
Who plenteous store of glorious wealth have gained,
By them the other two are easily obtained

Transliteration
Onporul Kaazhppa Iyatriyaarkku Enporul
Enai Irantum Orungu

Explanation
To those who have honestly acquired an abundance of riches, the other two, (virtue and pleasure) are things easy (of acquisition)

 
Top