திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : பெருமை/Perumai

இயல்/Iyal : குடியியல்/Kudiyiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 971
ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை இளியொருவற்
கஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்

விளக்கம்
ஒருவரின் வாழ்க்கைக்கு ஒளிதருவது ஊக்கமேயாகும் ஊக்கமின்றி உயிர்வாழ்வது இழிவு தருவதாகும்

Couplet 971
The light of life is mental energy; disgrace is his
Who says, 'I 'ill lead a happy life devoid of this.'

Transliteration
Olioruvarku Ulla Verukkai Ilioruvarku
Aqdhirandhu Vaazhdhum Enal

Explanation
One's light is the abundance of one's courage; one's darkness is the desire to live destitute of such (a state of mind.)

குறள் 972
பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்

விளக்கம்
பிறப்பினால் அனைவரும் சமம் செய்யும் தொழிலில் காட்டுகிற திறமையில் மட்டுமே வேறுபாடு காண முடியும்

Couplet 972
All men that live are one in circumstances of birth;
Diversities of works give each his special worth

Transliteration
Pirappokkum Ellaa Uyirkkum Sirappovvaa
Seydhozhil Vetrumai Yaan

Explanation
All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the different qualities of their actions

குறள் 973
மேலிருந்துத் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்

விளக்கம்
பண்பு இல்லாதவர்கள் உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் உயர்ந்தோர் அல்லர்; இழிவான காரியங்களில் ஈடுபடாதவர்கள் தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் உயர்ந்தோரேயாவார்கள்

Couplet 973
The men of lofty line, whose souls are mean, are never great
The men of lowly birth, when high of soul, are not of low estate

Transliteration
Melirundhum Melallaar Melallar Keezhirundhum
Keezhallaar Keezhal Lavar

Explanation
Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot become base

குறள் 974
ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு

விளக்கம்
தன்னிலை தவறாமல் ஒருவன் தன்னைத் தானே காத்துக்கொண்டு வாழ்வானேயானால், கற்புக்கரசிகளுக்குக் கிடைக்கும் புகழும் பெருமையும் அவனுக்குக் கிடைக்கும்

Couplet 974
Like single-hearted women, greatness too,
Exists while to itself is true

Transliteration
Orumai Makalire Polap Perumaiyum
Thannaiththaan Kontozhukin Untu

Explanation
Exists while to itself is true

குறள் 975
பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை யுடைய செயல்

விளக்கம்
அரிய செயல்களை அவற்றுக்கு உரிய முறையான வழியில் செய்து முடிக்கும் திறமையுடையவர்கள் பெருமைக்குரியவராவார்கள்

Couplet 975
The man endowed with greatness true,
Rare deeds in perfect wise will do

Transliteration
Perumai Yutaiyavar Aatruvaar Aatrin
Arumai Utaiya Seyal

Explanation
(Though reduced) the great will be able to perform, in the proper way, deeds difficult (for others to do)

குறள் 976
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக்கொள் வேமென்னும் நோக்கு

விளக்கம்
பெரியோரைப் போற்றி ஏற்றுக்கொள்ளும் நோக்கம், அறிவிற் சிறியோரின் உணர்ச்சியில் ஒன்றியிருப்பதில்லை

Couplet 976
As votaries of the truly great we will ourselves enroll,'
Is thought that enters not the mind of men of little soul

Transliteration
Siriyaar Unarchchiyul Illai Periyaaraip
Penikkol Vemennum Nokku

Explanation
It is never in the nature of the base to seek the society of the great and partake of their nature

குறள் 977
இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புதான்
சீரல் லவர்கண் படின்

விளக்கம்
சிறப்பான நிலையுங்கூட அதற்குப் பொருந்தாத கீழ் மக்களுக்குக் கிட்டுமானால், அவர்கள் வரம்புமீறிச் செயல்படுவது இயற்கை

Couplet 977
Whene'er distinction lights on some unworthy head,
Then deeds of haughty insolence are bred

Transliteration
Irappe Purindha Thozhitraam Sirappundhaan
Seeral Lavarkan Patin

Explanation
Even nobility of birth, wealth and learning, if in (the possession of) the base, will (only) produce everincreasing pride

குறள் 978
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து

விளக்கம்
பண்புடைய பெரியோர் எல்லோரிடமும் எப்பொழுதும் பணிவுடன் பழகுவார்கள்; பண்பு இல்லாத சிறியோர், தம்மைத் தாமே புகழ்ந்து கொண்டு இறுமாந்து கிடப்பார்கள்

Couplet 978
Greatness humbly bends, but littleness always
Spreads out its plumes, and loads itself with praise

Transliteration
Paniyumaam Endrum Perumai Sirumai
Aniyumaam Thannai Viyandhu

Explanation
The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration

குறள் 979
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்

விளக்கம்
ஆணவமின்றி அடக்கமாக இருப்பது பெருமை எனப்படும் ஆணவத்தின் எல்லைக்கே சென்று விடுவது சிறுமை எனப்படும்

Couplet 979
Greatness is absence of conceit; meanness, we deem,
Riding on car of vanity supreme

Transliteration
Perumai Perumidham Inmai Sirumai
Perumidham Oorndhu Vital

Explanation
Freedom from conceit is (the nature of true) greatness; (while) obstinacy therein is (that of) meanness

குறள் 980
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும்

விளக்கம்
பிறருடைய குறைகளை மறைப்பது பெருமைப் பண்பாகும் பிறருடைய குற்றங்களையே கூறிக்கொண்டிருப்பது சிறுமைக் குணமாகும்

Couplet 980
Greatness will hide a neighbour's shame;
Meanness his faults to all the world proclaim

Transliteration
Atram Maraikkum Perumai Sirumaidhaan
Kutrame Koori Vitum

Explanation
The great hide the faults of others; the base only divulge them

 
Top