திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : பகைத்திறம் தெரிதல்/Pakaiththirandheridhal 

இயல்/Iyal :  நட்பியல்/Natpiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 871
பகையென்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற் றன்று

விளக்கம்
பகை உணர்வு என்பது பண்புக்கு மாறுபாடானது என்பதால் அதனை வேடிக்கை விளையாட்டாகக்கூட ஒருவன் கொள்ளக்கூடாது

Couplet 871
For Hate, that ill-conditioned thing not e'en in jest
Let any evil longing rule your breast

Transliteration
Pakaiennum Panpi Ladhanai Oruvan
Nakaiyeyum Ventarpaatru Andru

Explanation
The evil of hatred is not of a nature to be desired by one even in sport

குறள் 872
வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க
சொல்லேர் உழவர் பகை

விளக்கம்
படைக்கலன்களை உடைய வீரர்களிடம் கூடப் பகை கொள்ளலாம் ஆனால் சொல்லாற்றல் மிக்க அறிஞர் பெருமக்களுடன் பகை கொள்ளக் கூடாது

Couplet 872
Although you hate incur of those whose ploughs are bows,
Make not the men whose ploughs are words your foes

Transliteration
Viller Uzhavar Pakaikolinum Kollarka
Soller Uzhavar Pakai

Explanation
Though you may incur the hatred of warriors whose ploughs are bows, incur not that of ministers whose ploughs are words

குறள் 873
ஏமுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப்
பல்லார் பகைகொள் பவன்

விளக்கம்
தனியாக நின்று பலரின் பகையைத் தேடிக் கொள்பவனை ஆணவம் பிடித்தவன் என்பதைவிட அறிவிலி என்பதே பொருத்தமாகும்

Couplet 873
Than men of mind diseased, a wretch more utterly forlorn,
Is he who stands alone, object of many foeman's scorn

Transliteration
Emur Ravarinum Ezhai Thamiyanaaip
Pallaar Pakaikol Pavan

Explanation
He who being alone, incurs the hatred of many is more infatuated than even mad men

குறள் 874
பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற் றுலகு

விளக்கம்
பகைவர்களையும் நண்பர்களாகக் கருதிப் பழகுகின்ற பெருந்தன்மையான பண்பை இந்த உலகமே போற்றிப் புகழும்

Couplet 874
The world secure on his dexterity depends,
Whose worthy rule can change his foes to friends

Transliteration
Pakainatpaak Kontozhukum Panputai Yaalan
Thakaimaikkan Thangitru Ulaku

Explanation
Whose worthy rule can change his foes to friends

குறள் 875
தன்றுணை இன்றால் பகையிரண்டால் தானொருவன்
இன்றுணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று

விளக்கம்
தனது பகைவர்கள் இரு பிரிவினராக இயங்கும் நிலையில் தனக்குத் துணையாக யாருமின்றித் தனியாக இருப்பவர், அந்தப் பகைவர்களில் ஒருவரைத் துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்

Couplet 875
Without ally, who fights with twofold enemy o'ermatched,
Must render one of these a friend attached

Transliteration
Thandhunai Indraal Pakaiyirantaal Thaanoruvan
Indhunaiyaak Kolkavatrin Ondru

Explanation
He who is alone and helpless while his foes are two should secure one of them as an agreeable help (to himself)

குறள் 876
தேறினுந் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன் விடல்

விளக்கம்
பகைவரைப்பற்றி ஆராய்ந்து தெளிவடைந்திருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் அதற்கிடையே ஒரு கேடு வரும்போது அந்தப் பகைவருடன் அதிகம் நெருங்காமல் நட்புக் காட்டியும் அவர்களைப் பிரிந்து விடாமலேயே பகை கொண்டும் இருப்பதே நலமாகும்

Couplet 876
Whether you trust or not, in time of sore distress,
Questions of diff'rence or agreement cease to press

Transliteration
Thera�num Theraa Vitinum Azhivinkan
Theraan Pakaaan Vital

Explanation
Though (one's foe is) aware or not of one's misfortune one should act so as neither to join nor separate (from him)

குறள் 877
நோவற்க நொந்த தறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவர் அகத்து

விளக்கம்
தனது துன்பத்தைப் பற்றி அதனை அறியாமல் இருக்கும் நண்பர்களிடம் சொல்லக்கூடாது தனது பலவீனத்தைப் பகைவரிடம் வெளிப்படுத்திவிடக் கூடாது

Couplet 877
To those who know them not, complain not of your woes;
Nor to your foeman's eyes infirmities disclose

Transliteration
Novarka Nondhadhu Ariyaarkku Mevarka
Menmai Pakaivar Akaththu

Explanation
Relate not your suffering even to friends who are ignorant of it, nor refer to your weakness in the presence of your foes

குறள் 878
வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு

விளக்கம்
வழிவகை உணர்ந்து, தன்னையும் வலிமைப்படுத்திக் கொண்டு, தற்காப்பும் தேடிக் கொண்டவரின் முன்னால் பகையின் ஆணவம் தானாகவே ஒடுங்கி விடும்

Couplet 878
Know thou the way, then do thy part, thyself defend;
Thus shall the pride of those that hate thee have an end

Transliteration
Vakaiyarindhu Tharseydhu Tharkaappa Maayum
Pakaivarkan Patta Serukku

Explanation
The joy of one's foes will be destroyed if one guards oneself by knowing the way (of acting) and securing assistance

குறள் 879
இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர்
கைகொல்லும் காழ்த்த இடத்து

விளக்கம்
முள்மரத்தை, அது சிறிய கன்றாக இருக்கும்போதே கிள்ளி எறிவது போல, பகையையும், அது முற்றுவதற்கு முன்பே வீழ்த்திட வேண்டும்

Couplet 879
Destroy the thorn, while tender point can work thee no offence;
Matured by time, 'twill pierce the hand that plucks it thence

Transliteration
Ilaidhaaka Mulmaram Kolka Kalaiyunar
Kaikollum Kaazhththa Itaththu

Explanation
A thorny tree should be felled while young, (for) when it is grown it will destroy the hand of the feller

குறள் 880
உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார்

விளக்கம்
பகைவரின் ஆணவத்தைக் குலைக்க முடியாதவர்கள், சுவாசிக்கிற காரணத்தினாலேயே, உயிரோடிருப்பதாக நிச்சயமாகச் சொல்ல முடியாது

Couplet 880
But breathe upon them, and they surely die,
Who fail to tame the pride of angry enemy

Transliteration
Uyirppa Ularallar Mandra Seyirppavar
Semmal Sidhaikkalaa Thaar

Explanation
Those who do not destroy the pride of those who hate (them) will certainly not exist even to breathe

 
Top