திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : குடிசெயல் வகை/Kutiseyalvakai

இயல்/Iyal : குடியியல்/Kudiyiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 1021
கருமம் செயவொருவன் கைதூவேன் என்னும்
பெருமையிற் பீடுடைய தில்

விளக்கம்
உரிய கடமையைச் செய்வதில் சோர்வு காணாமல் எவனொருவன் முயற்சிகளை விடாமல் மேற்கொள்கிறானோ அந்தப் பெருமைக்கு மேலாக வேறொரு பெருமை கிடையாது

Couplet 1021
Who says 'I'll do my work, nor slack my hand',
His greatness, clothed with dignity supreme, shall stand

Transliteration
Karumam Seyaoruvan Kaidhooven Ennum
Perumaiyin Peetutaiyadhu Il

Explanation
There is no higher greatness than that of one saying I will not cease in my effort (to raise my family)

குறள் 1022
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் எனவிரண்டின்
நீள்வினையான் நீளும் குடி

விளக்கம்
ஆழ்ந்த அறிவும், விடாமுயற்சியும் கொண்டு ஒருவன் அயராது பாடுபட்டால், அவனைச் சேர்ந்துள்ள குடிமக்களின் பெருமை உயரும்

Couplet 1022
The manly act and knowledge full, when these combine
In deed prolonged, then lengthens out the race's line

Transliteration
Aalvinaiyum Aandra Arivum Enairantin
Neelvinaiyaal Neelum Kuti

Explanation
One's family is raised by untiring perseverance in both effort and wise contrivances

குறள் 1023
குடிசெய்வல் என்னும் ஒருவற்குத் தெய்வம்
மடிதற்றுத் தான்முந் துறும்

விளக்கம்
தன்னைச் சேர்ந்த குடிமக்களை உயர்வடையச் செய்திட ஓயாது உழைப்பவனுக்குத் தெய்வச் செயல் எனக்கூறப்படும் இயற்கையின் ஆற்றல் கூட வரிந்து கட்டிக்கொண்டு வந்து துணைபுரியும்

Couplet 1023
I'll make my race renowned,' if man shall say,
With vest succinct the goddess leads the way

Transliteration
Kutiseyval Ennum Oruvarkuth Theyvam
Matidhatruth Thaanmun Thurum

Explanation
The Deity will clothe itself and appear before him who resolves on raising his family

குறள் 1024
சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தங்குடியைத்
தாழா துஞற்று பவர்க்கு

விளக்கம்
தம்மைச் சார்ந்த குடிகளை உயர்த்தும் செயல்களில் காலம் தாழ்த்தாமல் ஈடுபட்டு முயலுகிறவர்களுக்குத் தாமாகவே வெற்றிகள் வந்து குவிந்துவிடும்

Couplet 1024
Who labours for his race with unremitting pain,
Without a thought spontaneously, his end will gain

Transliteration
Soozhaamal Thaane Mutiveydhum Thamkutiyaith
Thaazhaadhu Ugnatru Pavarkku

Explanation
Those who are prompt in their efforts (to better their family) need no deliberation, such efforts will of themselves succeed

குறள் 1025
குற்றம் இலனாய்க் குடிசெய்து வாழ்வானைச்
சுற்றமாச் சுற்றும் உலகு

விளக்கம்
குற்றமற்றவனாகவும், குடிமக்களின் நலத்திற்குப் பாடுபடுபவனாகவும் இருப்பவனைத் தமது உறவினனாகக் கருதி, மக்கள் சூழ்ந்து கொள்வார்கள்

Couplet 1025
With blameless life who seeks to build his race's fame,
The world shall circle him, and kindred claim

Transliteration
Kutram Ilanaaik Kutiseydhu Vaazhvaanaich
Chutramaach Chutrum Ulaku

Explanation
People will eagerly seek the friendship of the prosperous soul who has raised his family without foul means

குறள் 1026
நல்லாண்மை என்ப தொருவற்குத் தான்பிறந்த
இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல்

விளக்கம்
நல்ல முறையில் ஆளும் திறமை பெற்றவர், தான் பிறந்த குடிக்கே பெருமை சேர்ப்பவராவார்

Couplet 1026
Of virtuous manliness the world accords the praise
To him who gives his powers, the house from which he sprang to raise

Transliteration
Nallaanmai Enpadhu Oruvarkuth Thaanpirandha
Illaanmai Aakkik Kolal

Explanation
A man's true manliness consists in making himself the head and benefactor of his family

குறள் 1027
அமரகத்து வன்கண்ணர் போலத் தமரகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை

விளக்கம்
போர்க்களத்தில் எதிர்ப்புகளைத் தாங்கிப் படை நடத்தும் பொறுப்பு அதற்கான ஆற்றல் படைத்தவர்களிடம் இருப்பது போலத்தான் குடிமக்களைக் காப்பாற்றி உயர்வடையச் செய்யும் பொறுப்பும் அவர்களைச் சேர்ந்த ஆற்றலாளர்களுக்கே உண்டு

Couplet 1027
The fearless hero bears the brunt amid the warrior throng;
Amid his kindred so the burthen rests upon the strong

Transliteration
Amarakaththu Vankannar Polath Thamarakaththum
Aatruvaar Metre Porai

Explanation
Amid his kindred so the burthen rests upon the strong

குறள் 1028
குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து
மானங் கருதக் கெடும்

விளக்கம்
தன்மீது நடத்தப்படும் இழிவான தாக்குதலைக் கண்டு கலங்கினாலோ, பணியாற்றக் காலம் வரட்டும் என்று சோர்வுடன் தயக்கம் காட்டினாலோ குடிமக்களின் நலன் சீர்குலைத்துவிடும்

Couplet 1028
Wait for no season, when you would your house uprear;
'Twill perish, if you wait supine, or hold your honour dear

Transliteration
Kutiseyvaark Killai Paruvam Matiseydhu
Maanang Karudhak Ketum

Explanation
As a family suffers by (one's) indolence and false dignity there is to be so season (good or bad) to those who strive to raise their family

குறள் 1029
இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக்
குற்ற மறைப்பான் உடம்பு

விளக்கம்
தன்னைச் சார்ந்துள்ள குடிகளுக்குத் துன்பம் வராமல் தடுத்துத் தொடர்ந்து அக்குடிகளைக் காப்பாற்ற முயலுகிற ஒருவன், துன்பத்தைத் தாங்கி கொள்ளவே பிறந்தவனாகப் போற்றப்படுவான்

Couplet 1029
Is not his body vase that various sorrows fill,
Who would his household screen from every ill

Transliteration
Itumpaikke Kolkalam Kollo Kutumpaththaik
Kutra Maraippaan Utampu

Explanation
Is it only to suffering that his body is exposed who undertakes to preserve his family from evil ?

குறள் 1030
இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும்
நல்லாள் இலாத குடி

விளக்கம்
வரும் துன்பத்தை எதிர் நின்று தாங்கக் கூடிய ஆற்றலுடையவர் இல்லாத குடியை அத்துன்பம், வென்று வீழ்த்திவிடும்

Couplet 1030
When trouble the foundation saps the house must fall,
If no strong hand be nigh to prop the tottering wall

Transliteration
Itukkankaal Kondrita Veezhum Atuththoondrum
Nallaal Ilaadha Kuti

Explanation
If there are none to prop up and maintain a family (in distress), it will fall at the stroke of the axe of misfortune

 
Top