திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : குறிப்பறிதல்/Kuripparidhal 

இயல்/Iyal : அமைச்சியல்/Amaichiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 701
கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்
மாறாநீர் வையக் கணி

விளக்கம்
ஒருவர் எதுவும் பேசாமலிருக்கும் போதே அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை முகக்குறிப்பால் உணருகிறவன் உலகத்திற்கே அணியாவான்

Couplet 701
Who knows the sign, and reads unuttered thought, the gem is he, Of earth round traversed by the changeless sea

Transliteration
Kooraamai Nokkake Kuripparivaan Egngnaandrum
Maaraaneer Vaiyak Kani

Explanation
The minister who by looking (at the king) understands his mind without being told (of it), will be a perpetual ornament to the world which is surrounded by a never-drying sea

குறள் 702
ஐயப் படாஅ தகத்த துணர்வானைத்
தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்

விளக்கம்
ஒருவன் மனத்தில் உள்ளத்தைத், தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தி தெய்வத்திற்கே உண்டு என்று கூறினால், அந்தத் திறமை படைத்த மனிதனையும் அத்தெய்வத்தோடு ஒப்பிடலாம்

Couplet 702
Undoubting, who the minds of men can scan,
As deity regard that gifted man

Transliteration
Aiyap Pataaadhu Akaththadhu Unarvaanaith
Theyvaththo Toppak Kolal

Explanation
He is to be esteemed a god who is able to ascertain without a doubt what is within (one's mind)

குறள் 703
குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்
யாது கொடுத்துங் கொளல்

விளக்கம்
ஒருவரின் முகக் குறிப்பைக் கொண்டே அவரது உள்ளக் குறிப்பை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலுடையவரை, எந்தப் பொறுப்பைக் கொடுத்தாவது துணையாக்கிக் கொள்ளவேண்டும்

Couplet 703
Who by the sign the signs interprets plain,
Give any member up his aid to gain

Transliteration
Kurippir Kurippunar Vaarai Uruppinul
Yaadhu Kotuththum Kolal

Explanation
The king should ever give whatever (is asked) of his belongings and secure him who, by the indications (of his own mind) is able to read those of another

குறள் 704
குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு

விளக்கம்
உறுப்புகளால் வேறுபடாத தோற்றமுடையவராக இருப்பினும், ஒருவர் மனத்தில் உள்ளதை, அவர் கூறாமலே உணரக்கூடியவரும், உணர முடியாதவரும் அறிவினால் வேறுபட்டவர்களேயாவார்கள்

Couplet 704
Who reads what's shown by signs, though words unspoken be,
In form may seem as other men, in function nobler far is he

Transliteration
Kuriththadhu Kooraamaik Kolvaaro Tenai
Uruppo Ranaiyaraal Veru

Explanation
Those who understand one's thoughts without being informed (thereof) and those who do not, may (indeed) resemble one another bodily; still are they different (mentally)

குறள் 705
குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்
என்ன பயத்தவோ கண்

விளக்கம்
ஒருவரது முகக்குறிப்பு, அவரது உள்ளத்தில் இருப்பதைக் காட்டி விடும் என்கிறபோது, அந்தக் குறிப்பை உணர்ந்து கொள்ள முடியாத கண்கள் இருந்தும் என்ன பயன்?

Couplet 705
By sign who knows not sings to comprehend, what gain,
'Mid all his members, from his eyes does he obtain

Transliteration
Kurippir Kurippunaraa Vaayin Uruppinul
Enna Payaththavo Kan?

Explanation
Of what use are the eyes amongst one's members, if they cannot by their own indications dive those of another ?

குறள் 706
அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம்

விளக்கம்
கண்ணாடி, தனக்கு உள்ளத்தைக் காட்டுவதுபோல ஒருவரது மனத்தில் உள்ளத்தில் அவரது முகம் காட்டி விடும்

Couplet 706
As forms around in crystal mirrored clear we find,
The face will show what's throbbing in the mind

Transliteration
Atuththadhu Kaattum Palingupol Nenjam
Katuththadhu Kaattum Mukam

Explanation
As the mirror reflects what is near so does the face show what is uppermost in the mind

குறள் 707
முகத்தின் முதுக்குறைந்த துண்டோ உவப்பினும்
காயினும் தான்முந் துறும்

விளக்கம்
உள்ளத்தில் உள்ள விருப்பு வெறுப்புகளை முந்திக் கொண்டு வெளியிடுவதில் முகத்தைப் போல அறிவு மிக்கது வேறெதுவுமில்லை

Couplet 707
Than speaking countenance hath aught more prescient skill?
Rejoice or burn with rage, 'tis the first herald still

Transliteration
Mukaththin Mudhukkuraindhadhu Unto Uvappinum
Kaayinum Thaanmun Thurum

Explanation
Is there anything so full of knowledge as the face ? (No) it precedes the mind, whether (the latter is) pleased or vexed

குறள் 708
முகநோக்கி நிற்க அமையும் அகநோக்கி
உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்

விளக்கம்
அகத்தில் உள்ளதை உணர்ந்து கொள்ளும் திறமையிருப்பின், அவர் ஒருவரின் முகத்துக்கு எதிரில் நின்றாலே போதுமானது

Couplet 708
To see the face is quite enough, in presence brought,
When men can look within and know the lurking thought

Transliteration
Mukamnokki Nirka Amaiyum Akamnokki
Utra Thunarvaarp Perin

Explanation
If the king gets those who by looking into his mind can understand (and remove) what has occurred (to him) it is enough that he stand looking at their face

குறள் 709
பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார்ப் பெறின்

விளக்கம்
பார்வையின் வேறுபாடுகளைப் புரிந்துகொள்ளக் கூடியவர்கள், ஒருவரின் கண்களைப் பார்த்தே அவர் மனத்தில் இருப்பது நட்பா, பகையா என்பதைக் கூறிவிடுவார்கள்

Couplet 709
The eye speaks out the hate or friendly soul of man;
To those who know the eye's swift varying moods to scan

Transliteration
Pakaimaiyum Kenmaiyum Kannuraikkum Kannin
Vakaimai Unarvaarp Perin

Explanation
If a king gets ministers who can read the movements of the eye, the eyes (of foreign kings) will (themselves) reveal (to him) their hatred or friendship

குறள் 710
நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்காற்
கண்ணல்ல தில்லை பிற

விளக்கம்
நுண்ணறிவாளர் எனப்படுவோர்க்கு பிறரின் மனத்தில் உள்ளதை அளந்தறியும் கோலாகப் பயன்படுவது அவரது கண் அல்லாமல் வேறு எதுவுமில்லை

Couplet 710
The men of keen discerning soul no other test apply
(When you their secret ask) than man's revealing eye

Transliteration
Nunniyam Enpaar Alakkungol Kaanungaal
Kannalladhu Illai Pira

Explanation
The measuring-rod of those (ministers) who say "we are acute" will on inquiry be found to be their (own) eyes and nothing else

 
Top