திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : கொடுங்கோன்மை/Kotungonmai

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 551
கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்
டல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து

விளக்கம்
அறவழி மீறிக் குடிமக்களைத் துன்புறுத்தும் அரசு, கொலையைத் தொழிலாகக் கொண்டவரைவிடக் கொடியதாகும்

Couplet 551
Than one who plies the murderer's trade, more cruel is the king
Who all injustice works, his subjects harassing

Transliteration
Kolaimerkon Taarir Kotidhe Alaimerkontu
Allavai Seydhozhukum Vendhu

Explanation
The king who gives himself up to oppression and acts unjustly (towards his subjects) is more cruel than the man who leads the life of a murderer

குறள் 552
வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு

விளக்கம்
ஆட்சிக்கோல் ஏந்தியிருப்பவர்கள் தமது குடிமக்களிடம் அதிகாரத்தைக் காட்டிப் பொருளைப் பறிப்பது, வேல் ஏந்திய கொள்ளைக்காரனின் மிரட்டலைப் போன்றது

Couplet 552
As 'Give' the robber cries with lance uplift,
So kings with sceptred hand implore a gift

Transliteration
Velotu Nindraan Ituven Radhupolum
Kolotu Nindraan Iravu

Explanation
The request (for money) of him who holds the sceptre is like the word of a highway robber who stands with a weapon in hand and says "give up your wealth"

குறள் 553
நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும்

விளக்கம்
ஆட்சியினால் விளையும் நன்மை தீமைகளை நாள் தோறும் ஆராய்ந்து அவற்றிக்குத் தக்கவாறு நடந்து கொள்ளாத அரசு அமைந்த நாடு சீர்குலைந்து போய்விடும்

Couplet 553
Who makes no daily search for wrongs, nor justly rules, that king
Doth day by day his realm to ruin bring

Transliteration
Naatorum Naati Muraiseyyaa Mannavan
Naatorum Naatu Ketum

Explanation
The country of the king who does not daily examine into the wrongs done and distribute justice, will daily fall to ruin

குறள் 554
கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு

விளக்கம்
நாட்டுநிலை ஆராயாமல் கொடுங்கோல் புரியும் அரசு, நிதி ஆதாரத்தையும் மக்களின் மதிப்பையும் இழந்துவிடும்

Couplet 554
Whose rod from right deflects, who counsel doth refuse,
At once his wealth and people utterly shall lose

Transliteration
Koozhung Kutiyum Orungizhakkum Kolkotich
Choozhaadhu Seyyum Arasu

Explanation
The king, who, without reflecting (on its evil consequences), perverts justice, will lose at once both his wealth and his subjects

குறள் 555
அல்லற்பட் டாற்றா தழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை

விளக்கம்
கொடுமை பொறுக்க முடியாமல் மக்கள் சிந்தும் கண்ணீர் ஆட்சியை அழிக்கும் படைக்கருவியாகும்

Couplet 555
His people's tears of sorrow past endurance, are not they
Sharp instruments to wear the monarch's wealth away

Transliteration
Allarpattu Aatraadhu Azhudhakan Neerandre
Selvaththaith Theykkum Patai

Explanation
Will not the tears, shed by a people who cannot endure the oppression which they suffer (from their king), become a saw to waste away his wealth ?

குறள் 556
மன்னார்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி

விளக்கம்
நீதிநெறி தவறாக செங்கோன்மைதான் ஓர் அரசுக்கு புகழைத் தரும் இல்லையேல் அந்த அரசின் புகழ் நிலையற்றுச் சரிந்து போகும்

Couplet 556
To rulers' rule stability is sceptre right;
When this is not, quenched is the rulers' light

Transliteration
Mannarkku Mannudhal Sengonmai Aqdhindrel
Mannaavaam Mannark Koli

Explanation
Righteous government gives permanence to (the fame of) kings; without that their fame will have no endurance

குறள் 557
துளியின்மை ஞாலத்திற் கெற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு

விளக்கம்
மழையில்லாவிடில் துன்பமுறும் உலகத்தைப் போல் அருள் இல்லாத அரசினால் குடிமக்கள் தொல்லைப்படுவார்கள்

Couplet 557
As lack of rain to thirsty lands beneath,
Is lack of grace in kings to all that breathe

Transliteration
Thuliyinmai Gnaalaththirku Etratre Vendhan
Aliyinmai Vaazhum Uyirkku

Explanation
As is the world without rain, so live a people whose king is without kindness

குறள் 558
இன்மையின் இன்னா துடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்

விளக்கம்
வறுமையின்றி வாழ்ந்தால்கூட அந்த வாழ்க்கை கொடுங்கோல் ஆட்சியின் கீழ் அமைந்துவிட்டால் வறுமைத் துன்பத்தை விட அதிகத் துன்பம் தரக் கூடியது

Couplet 558
To poverty it adds a sharper sting,
To live beneath the sway of unjust king

Transliteration
Inmaiyin Innaadhu Utaimai Muraiseyyaa
Mannavan Korkeezhp Patin

Explanation
Property gives more sorrow than poverty, to those who live under the sceptre of a king without justice

குறள் 559
முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல்

விளக்கம்
முறை தவறிச் செயல்படும் ஆட்சியில் நீரைத்தேக்கிப் பயனளிக்கும் இடங்கள் பாழ்பட்டுப் போகுமாதலால், வான் வழங்கும் மழையைத் தேக்கி வைத்து வளம் பெறவும் இயலாது

Couplet 559
Where king from right deflecting, makes unrighteous gain,
The seasons change, the clouds pour down no rain

Transliteration
Muraikoti Mannavan Seyyin Uraikoti
Ollaadhu Vaanam Peyal

Explanation
If the king acts contrary to justice, rain will become unseasonable, and the heavens will withhold their showers

குறள் 560
ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின்

விளக்கம்
ஓர் அரசு நாட்டை முறைப்படி காக்கத் தவறினால் ஆக்கப்பணிகள் எதுவும் நடக்காது; முக்கியமான தொழில்களும் தேய்ந்து விடும்

Couplet 560
Where guardian guardeth not, udder of kine grows dry,
And Brahmans' sacred lore will all forgotten lie

Transliteration
Aapayan Kundrum Arudhozhilor Noolmarappar
Kaavalan Kaavaan Enin

Explanation
If the guardian (of the country) neglects to guard it, the produce of the cows will fail, and the men of six duties viz, the Brahmins will forget the vedas

 
Top