திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : கேள்வி/Kelvi 

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 411
செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வஞ்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை

விளக்கம்
செழுமையான கருத்துகளைச் செவிவழியாகப் பெறும் செல்வமே எல்லாச் செல்வங்களுக்கும் தலையாய செல்வமாகும்

Couplet 411
Wealth of wealth is wealth acquired be ear attent;
Wealth mid all wealth supremely excellent

Transliteration
Selvaththut Selvanj Chevichchelvam Achchelvam
Selvaththu Lellaan Thalai

Explanation
Wealth (gained) by the ear is wealth of wealth; that wealth is the chief of all wealth

குறள் 412
செவிக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்

விளக்கம்
செவி வழியாக இன்பம் தரும் உணவு இல்லாதபோதே சிறிதளவு உணவு வயிற்றுக்குத் தரும் நிலை ஏற்படும்

Couplet 412
When 'tis no longer time the listening ear to feed
With trifling dole of food supply the body's need

Transliteration
Sevikkuna Villaadha Pozhdhu Siridhu
Vayitrukkum Eeyap Patum

Explanation
When there is no food for the ear, give a little also to the stomach

குறள் 413
செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து

விளக்கம்
குறைந்த உணவருந்தி நிறைந்த அறிவுடன் விளங்கும் ஆன்றோர்க்கு ஒப்பாகக் கேள்வி ஞானம் எனும் செவியுணவு அருந்துவோர் எண்ணப்படுவர்

Couplet 413
Who feed their ear with learned teachings rare,
Are like the happy gods oblations rich who share

Transliteration
Seviyunavir Kelvi Yutaiyaar Aviyunavin
Aandraaro Toppar Nilaththu

Explanation
Those who in this world enjoy instruction which is the food of the ear, are equal to the Gods, who enjoy the food of the sacrifices

குறள் 414
கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்
கொற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை

விளக்கம்
நூல்களைக் கற்காவிட்டாலும், கற்றவரிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டால், அது நடை தளர்ந்தவனுக்கு உதவிடும் ஊன்றுகோலைப் போலத் துணையாக அமையும்

Couplet 414
Though learning none hath he, yet let him hear alway:
In weakness this shall prove a staff and stay

Transliteration
Katrila Naayinung Ketka Aqdhoruvarku
Orkaththin Ootraan Thunai

Explanation
Although a man be without learning, let him listen (to the teaching of the learned); that will be to him a staff in adversity

குறள் 415
இழுக்க லுடையுழி ஊற்றுக்கோ லற்றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்

விளக்கம்
வழுக்கு நிலத்தில் நடப்பதற்கு ஊன்றுகோல் உதவுவது போல் ஒழுக்கம் உடையவர்களின் அறிவுரையானது உதவும்

Couplet 415
Like staff in hand of him in slippery ground who strays
Are words from mouth of those who walk in righteous ways

Transliteration
Izhukkal Utaiyuzhi Ootrukkol Atre
Ozhukka Mutaiyaarvaaich Chol

Explanation
The words of the good are like a staff in a slippery place

குறள் 416
எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்

விளக்கம்
நல்லவற்றை எந்த அளவுக்குக் கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்குப் பெருமை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்

Couplet 416
Let each man good things learn, for e'en as he
Shall learn, he gains increase of perfect dignity

Transliteration
Enaiththaanum Nallavai Ketka Anaiththaanum
Aandra Perumai Tharum

Explanation
Let a man listen, never so little, to good (instruction), even that will bring him great dignity

குறள் 417
பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர்

விளக்கம்
எதையும் நுணுகி ஆராய்வதுடன் கேள்வி அறிவும் உடையவர்கள், சிலவற்றைப் பற்றித் தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் கூட, அப்போதும் அறிவற்ற முறையில் பேசமாட்டார்கள்

Couplet 417
Not e'en through inadvertence speak they foolish word,
With clear discerning mind who've learning's ample lessons heard

Transliteration
Pizhaith Thunarndhum Pedhaimai Sollaa Rizhaiththunarn
Theentiya Kelvi Yavar

Explanation
Not even when they have imperfectly understood (a matter), will those men speak foolishly, who have profoundly studied and diligently listened (to instruction)

குறள் 418
கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி

விளக்கம்
இயற்கையாகவே கேட்கக்கூடிய காதுகளாக இருந்தாலும் அவை நல்லோர் உரைகளைக் கேட்க மறுத்தால் செவிட்டுக் காதுகள் என்றே கூறப்படும்

Couplet 418
Where teaching hath not oped the learner's ear,
The man may listen, but he scarce can hear

Transliteration
Ketpinung Kelaath Thakaiyave Kelviyaal
Thotkap Pataadha Sevi

Explanation
The ear which has not been bored by instruction, although it hears, is deaf

குறள் 419
நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராத லரிது

விளக்கம்
தெளிவான கேள்வியறிவு இல்லாதவர்கள், அடக்கமாகப் பேசும் அமைதியான பண்புடையவர்களாக இருக்க இயலாது

Couplet 419
Tis hard for mouth to utter gentle, modest word,
When ears discourse of lore refined have never heard

Transliteration
Nunangiya Kelviya Rallaar Vanangiya
Vaayina Raadhal Aridhu

Explanation
It is a rare thing to find modesty, a reverend mouth- with those who have not received choice instruction

குறள் 420
செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினு மென்

விளக்கம்
செவிச்சுவை உணராமல் வாயின் சுவைக்காக மட்டுமே வாழும் மக்கள் உயிரோடு இருப்பதும் ஒன்றுதான் இல்லாமற் போவதும் ஒன்றுதான்

Couplet 420
His mouth can taste, but ear no taste of joy can give!
What matter if he die, or prosperous live

Transliteration
Seviyir Suvaiyunaraa Vaayunarvin Maakkal
Aviyinum Vaazhinum En?

Explanation
What does it matter whether those men live or die, who can judge of tastes by the mouth, and not by the ear ?

 
Top