திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : கயமை/Kayamai

இயல்/Iyal : குடியியல்/Kudiyiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 1071
மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன
ஒப்பாரி யாங்கண்ட தில்

விளக்கம்
குணத்தில் கயவராக இருப்பர் ஆனால், நல்லவரைப் போலக் காட்டிக் கொள்வார் மனிதர்களிடம் மட்டும்தான் இப்படி இருவகையான நிலைகளை ஒரே உருவத்தில் காண முடியும்

Couplet 1071
The base resemble men in outward form, I ween;
But counterpart exact to them I've never seen

Transliteration
Makkale Polvar Kayavar Avaranna
Oppaari Yaanganta Thil

Explanation
The base resemble men perfectly (as regards form); and we have not seen such (exact) resemblance (among any other species)

குறள் 1072
நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
நெஞ்சத் தவலம் இலர்

விளக்கம்
எப்போதும் நல்லவை பற்றியே சிந்தித்துக் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களைவிட எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமலிருக்கும் கயவர்கள் ஒரு வகையில் பாக்கியசாலிகள்தான்!

Couplet 1072
Than those of grateful heart the base must luckier be,
Their minds from every anxious thought are free

Transliteration
Nandrari Vaarir Kayavar Thiruvutaiyar
Nenjaththu Avalam Ilar

Explanation
The low enjoy more felicity than those who know what is good; for the former are not troubled with anxiety (as to the good)

குறள் 1073
தேவ ரனையர் கயவர் அவருந்தாம்
மேவன செய்தொழுக லான்

விளக்கம்
புராணங்களில் வரும் தேவர்களைப் போல் மனம் விரும்பியதையெல்லாம் செய்யக்கூடியவர்கள் கயவர்கள் என்பதால், இருவரையும் சமமாகக் கருதலாம்

Couplet 1073
The base are as the Gods; they too
Do ever what they list to do

Transliteration
Thevar Anaiyar Kayavar Avarundhaam
Mevana Seydhozhuka Laan

Explanation
The base resemble the Gods; for the base act as they like

குறள் 1074
அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின்
மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ்

விளக்கம்
பண்பாடு இல்லாத கயவர்கள், தம்மைக் காட்டிலும் இழிவான குணமுடையோரைக் கண்டால், அவர்களைவிடத் தாம் சிறந்தவர்கள் என்ற கர்வம் கொள்வார்கள்

Couplet 1074
When base men those behold of conduct vile,
They straight surpass them, and exulting smile

Transliteration
Akappatti Aavaaraik Kaanin Avarin
Mikappattuch Chemmaakkum Keezh

Explanation
The base feels proud when he sees persons whose acts meaner than his own

குறள் 1075
அச்சமே கீழ்கள தாசாரம் எச்சம்
அவாவுண்டேல் உண்டாம் சிறிது

விளக்கம்
தாங்கள் விரும்புவது கிடைக்கும் என்ற நிலையேற்படும்போது கீழ்மக்கள், தங்களை ஒழுக்கமுடையவர்கள் போலக் காட்டிக் கொள்வார்கள் மற்ற சமயங்களில் அவர்கள் பயத்தின் காரணமாக மட்டுமே ஓரளவு ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக நடந்து கொள்வார்கள்

Couplet 1075
Fear is the base man's virtue; if that fail,
Intense desire some little may avail

Transliteration
Achchame Keezhkaladhu Aasaaram Echcham
Avaavuntel Untaam Siridhu

Explanation
(The principle of) behaviour in the mean is chiefly fear; if not, hope of gain, to some extent

குறள் 1076
அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
மறைபிறர்க் குய்த்துரைக்க லான்

விளக்கம்
மறைக்கப்பட வேண்டிய இரகசியம் ஒன்றைக் கேட்ட மாத்திரத்தில், ஓடிச் சென்று பிறருக்குச் சொல்லுகிற கயவர்களைத், தமுக்கு என்னும் கருவிக்கு ஒப்பிடலாம்

Couplet 1076
The base are like the beaten drum; for, when they hear
The sound the secret out in every neighbour's ear

Transliteration
Araiparai Annar Kayavardhaam Ketta
Maraipirarkku Uyththuraikka Laan

Explanation
The base are like a drum that is beaten, for they unburden to others the secrets they have heard

குறள் 1077
ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்குங்
கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு

விளக்கம்
கையை மடக்கிக் கன்னத்தில் ஒரு குத்துவிடுகின்ற முரடர்களுக்குக் கொடுப்பார்களேயல்லாமல், ஈகைக் குணமில்லாத கயவர்கள் ஏழை எளியோருக்காகத் தமது எச்சில் கைகைக்கூட உதற மாட்டார்கள்

Couplet 1077
From off their moistened hands no clinging grain they shake,
Unless to those with clenched fist their jaws who break

Transliteration
Eerngai Vidhiraar Kayavar Kotirutaikkum
Koonkaiyar Allaa Thavarkku

Explanation
The mean will not (even) shake off (what sticks to) their hands (soon after a meal) to any but those who would break their jaws with their clenched fists

குறள் 1078
சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல
கொல்லப் பயன்படும் கீழ்

விளக்கம்
குறைகளைச் சொன்னவுடனே சான்றோரிடம் கோரி பயனைப் பெற முடியும்; ஆனால் கயவரிடமோ கரும்பை நசுக்கிப் பிழிவதுபோல், போராடித்தான் கோரிய பயனைப் பெற முடியும்

Couplet 1078
The good to those will profit yield fair words who use;
The base, like sugar-cane, will profit those who bruise

Transliteration
Sollap Payanpatuvar Saandror Karumpupol
Kollap Payanpatum Keezh

Explanation
The great bestow (their alms) as soon as they are informed; (but) the mean, like the sugar-cane, only when they are tortured to death

குறள் 1079
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல்
வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்

விளக்கம்
ஒருவர் உடுப்பதையும் உண்பதையும் கண்டுகூட பெறாமைப்படுகிற கயவன், அவர்மீது வேண்டுமென்றே குற்றம் கூறுவதில் வல்லவனாக இருப்பான்

Couplet 1079
If neighbours clothed and fed he see, the base
Is mighty man some hidden fault to trace

Transliteration
Utuppadhooum Unpadhooum Kaanin Pirarmel
Vatukkaana Vatraakum Keezh

Explanation
The base will bring an evil (accusation) against others, as soon as he sees them (enjoying) good food

குறள் 1080
எற்றிற் குரியர் கயவரொன் றுற்றக்கால்
விற்றற் குரியர் விரைந்து

விளக்கம்
ஒரு துன்பம் வரும்போது அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள, தம்மையே பிறரிடம் விற்றுவிடுகிற தகுதிதான் கயவர்களுக்குரிய தகுதியாகும்

Couplet 1080
For what is base man fit, if griefs assail?
Himself to offer, there and then, for sale

Transliteration
Etrir Kuriyar Kayavarondru Utrakkaal
Vitrarku Uriyar Viraindhu

Explanation
The base will hasten to sell themselves as soon as a calamity has befallen them. For what else are they fitted ?

 
Top