திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : கண்ணோட்டம்/Kannottam 

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 571
கண்ணோட்டம் என்னுங் கழிபெருங் காரிகை
உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு

விளக்கம்
இந்த உலகம், அன்பும் இரக்கமும் இணைந்த கண்ணோட்டம் எனப்படுகிற பெரும் அழகைக் கொண்டவர்கள் இருப்பதால்தான் பெருமை அடைகிறது

Couplet 571
Since true benignity, that grace exceeding great, resides
In kingly souls, world in happy state abides

Transliteration
Kannottam Ennum Kazhiperung Kaarikai
Unmaiyaan Untiv Vulaku

Explanation
The world exists through that greatest ornament (of princes), a gracious demeanour

குறள் 572
கண்ணோட்டத் துள்ள துலகியல் அஃதிலார்
உண்மை நிலக்குப் பொறை

விளக்கம்
அன்புடன் அரவணைத்து இரக்கம் காட்டும் கண்ணோட்டம் எனப்படும் உலகியலுக்கு, மாறாக இருப்பவர்கள் இந்தப் பூமிக்குச் சுமையாவார்கள்

Couplet 572
The world goes on its wonted way, since grace benign is there;
All other men are burthen for the earth to bear

Transliteration
Kannottath Thulladhu Ulakiyal Aqdhilaar
Unmai Nilakkup Porai

Explanation
The prosperity of the world springs from the kindliness, the existence of those who have no (kindliness) is a burden to the earth

குறள் 573
பண்ணென்னாம் பாடற் கியைபின்றேற் கண்ணென்னாங்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்

விளக்கம்
இரக்க உணர்வு, அன்பு எனும் கண்ணோட்டத்துடன் பொருந்தி வராத கண்ணும், பாடலுடன் பொருந்தி வராத இசையும் பயன் தராதவையாகும்

Couplet 573
Where not accordant with the song, what use of sounding chords
What gain of eye that no benignant light affords

Transliteration
Panennaam Paatarku Iyaipindrel Kanennaam
Kannottam Illaadha Kan

Explanation
Of what avail is a song if it be inconsistent with harmony ? what is the use of eyes which possess no kindliness

குறள் 574
உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினாற்
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்

விளக்கம்
அகத்தில் அன்பையும் இரக்கத்தையும் சுரக்கச் செய்யாத கண்கள் முகத்தில் உள்ளவைபோல் தோன்றுவதைத் தவிர, வேறு எந்தப்பயனும் இல்லாதவைகளாகும்

Couplet 574
The seeming eye of face gives no expressive light,
When not with duly meted kindness bright

Transliteration
Ulapol Mukaththevan Seyyum Alavinaal
Kannottam Illaadha Kan

Explanation
Beyond appearing to be in the face, what good do they do, those eyes in which is no well-regulated kindness ?

குறள் 575
கண்ணிற் கணிகலங் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேற்
புண்ணென் றுணரப் படும்

விளக்கம்
கருணையுள்ளம் கொண்டவருடைய கண்ணே கண் என்று கூறப்படும் இல்லையானால் அது கண் அல்ல; புண்

Couplet 575
Benignity is eyes' adorning grace;
Without it eyes are wounds disfiguring face

Transliteration
Kannirku Anikalam Kannottam Aqdhindrel
Punnendru Unarap Patum

Explanation
Kind looks are the ornaments of the eyes; without these they will be considered (by the wise) to be merely two sores

குறள் 576
மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
டியைடந்துகண் ணோடா தவர்

விளக்கம்
ஒருவர்க்குக் கண் இருந்தும்கூட அந்தக் கண்ணுக்குரிய அன்பும் இரக்கமும் இல்லாவிட்டால் அவர் மரத்துக்கு ஒப்பானவரே ஆவார்

Couplet 576
Whose eyes 'neath brow infixed diffuse no ray
Of grace; like tree in earth infixed are they

Transliteration
Manno Tiyaindha Maraththanaiyar Kanno
Tiyaindhukan Notaa Thavar

Explanation
They resemble the trees of the earth, who although they have eyes, never look kindly (on others)

குறள் 577
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்

விளக்கம்
கருணை மனம் கொண்டவர்க்கு இருப்பதே கண்கள் எனப்படும்; கருணையற்றோர் கண்ணற்றோர் என்றே கருதப்படுவார்கள்

Couplet 577
Eyeless are they whose eyes with no benignant lustre shine;
Who've eyes can never lack the light of grace benign

Transliteration
Kannottam Illavar Kannilar Kannutaiyaar
Kannottam Inmaiyum Il

Explanation
Men without kind looks are men without eyes; those who (really) have eyes are also not devoid of kind looks

குறள் 578
கருமஞ் சிதையாமற் கண்ணோட வல்லார்க்
குரிமை உடைத்திவ் வுலகு

விளக்கம்
கடமை தவறாமையிலும், கருணை பொழிவதிலும் முதன்மையாக இருப்போருக்கு இந்த உலகமே உரிமையுடையதாகும்

Couplet 578
Who can benignant smile, yet leave no work undone;
By them as very own may all the earth be won

Transliteration
Karumam Sidhaiyaamal Kannota Vallaarkku
Urimai Utaiththiv Vulaku

Explanation
The world is theirs (kings) who are able to show kindness, without injury to their affairs, (administration of justice)

குறள் 579
ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணுங்கண் ணோடிப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை

விளக்கம்
அழிக்க நினைத்திடும் இயல்புடையவரிடத்திலும் பொறுமை காட்டுவது மிக உயர்ந்த பண்பாகும்

Couplet 579
To smile on those that vex, with kindly face,
Enduring long, is most excelling grace

Transliteration
Oruththaatrum Panpinaar Kannumkan Notip
Poruththaatrum Panpe Thalai

Explanation
Patiently to bear with, and show kindness to those who grieve us, is the most excellent of all dispositions

குறள் 580
பெயக்கண்டு நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
நாகரிகம் வேண்டு பவர்

விளக்கம்
கருணை உள்ளமும் பண்பாடும் உள்ளவர்கள், தம்முடன் பழகியவர்கள் நஞ்சு கொடுத்தாலும் அதை அருந்திக் களிப்படைவார்கள்

Couplet 580
They drink with smiling grace, though poison interfused they see,
Who seek the praise of all-esteemed courtesy

Transliteration
Peyakkantum Nanjun Tamaivar Nayaththakka
Naakarikam Ventu Pavar

Explanation
Those who desire (to cultivate that degree of) urbanity which all shall love, even after swallowing the poison served to them by their friends, will be friendly with them

 
Top