திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : இடுக்கண் அழியாமை/Itukkan Azhiyaamai 

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 621
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில்

விளக்கம்
சோதனைகளை எதிர்த்து வெல்லக் கூடியது, அந்தச் சோதனைகளைக் கண்டு கலங்காமல் மகிழ்வுடன் இருக்கும் மனம்தான்

Couplet 621
Smile, with patient, hopeful heart, in troublous hour;
Meet and so vanquish grief; nothing hath equal power

Transliteration
Itukkan Varungaal Nakuka Adhanai
Atuththoorvadhu Aqdhoppa Thil

Explanation
If troubles come, laugh; there is nothing like that, to press upon and drive away sorrow

குறள் 622
வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்

விளக்கம்
வெள்ளம்போல் துன்பம் வந்தாலும் அதனை வெல்லும் வழி யாது என்பதை அறிவுடையவர்கள் நினைத்த மாத்திரத்திலேயே அத்துன்பம் விலகி ஓடி விடும்

Couplet 622
Though sorrow, like a flood, comes rolling on,
When wise men's mind regards it,- it is gone

Transliteration
Vellath Thanaiya Itumpai Arivutaiyaan
Ullaththin Ullak Ketum

Explanation
A flood of troubles will be overcome by the (courageous) thought which the minds of the wise will entertain, even in sorrow

குறள் 623
இடும்பைக் கிடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்
கிடும்பை படாஅ தவர்

விளக்கம்
துன்பம் சூழும் போது, துவண்டு போகாதவர்கள் அந்தத் துன்பத்தையே துன்பத்தில் ஆழ்த்தி அதனைத் தோல்வியுறச் செய்வார்கள்

Couplet 623
Who griefs confront with meek, ungrieving heart,
From them griefs, put to grief, depart

Transliteration
Itumpaikku Itumpai Patuppar Itumpaikku
Itumpai Pataaa Thavar

Explanation
They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer sorrow

குறள் 624
மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பா டுடைத்து

விளக்கம்
தடங்கல் நிறைந்த கரடுமுரடான பாதையில் பெரும் பாரத்தை எருது இழுத்துக் கொண்டு போவது போல, விடா முயற்சியுடன் செயல்பட்டால் துன்பங்களுக்கு முடிவு ஏற்பட்டு வெற்றி கிட்டும்

Couplet 624
Like bullock struggle on through each obstructed way;
From such an one will troubles, troubled, roll away

Transliteration
Matuththavaa Yellaam Pakatannaan Utra
Itukkan Itarppaatu Utaiththu

Explanation
Troubles will vanish (i.e., will be troubled) before the man who (struggles against difficulties) as a

குறள் 625
அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்

விளக்கம்
துன்பங்களைக் கண்டு கலங்காதவனை, விடாமல் தொடரும் துன்பங்கள், துன்பப்பட்டு அழிந்து விடும்

Couplet 625
When griefs press on, but fail to crush the patient heart,
Then griefs defeated, put to grief, depart

Transliteration
Atukki Varinum Azhivilaan Utra
Itukkan Itukkat Patum

Explanation
The troubles of that man will be troubled (and disappear) who, however thickly they may come upon him, does not abandon (his purpose)

குறள் 626
அற்றேமென் றல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்
றோம்புதல் தேற்றா தவர்

விளக்கம்
இத்தனை வளத்தையும் பெற்றுள்ளோமே யென்று மகிழந்து அதைக் காத்திட வேண்டுமென்று கருதாதவர்கள் அந்த வளத்தை இழக்க நேரிடும் போது மட்டும் அதற்காகத் துவண்டு போய் விடுவார்களா?

Couplet 626
Who boasted not of wealth, nor gave it all their heart,
Will not bemoan the loss, when prosperous days depart

Transliteration
Atremendru Allar Patupavo Petremendru
Ompudhal Thetraa Thavar

Explanation
Will those men ever cry out in sorrow, "we are destitute" who, (in their prosperity), give not way to (undue desire) to keep their wealth

குறள் 627
இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதா மேல்

விளக்கம்
துன்பம் என்பது உயிருக்கும் உடலுக்கும் இயல்பானதே என்பதை உணர்ந்த பெரியோர், துன்பம் வரும் போது அதனைத் துன்பமாகவே கருத மாட்டார்கள்

Couplet 627
Man's frame is sorrow's target', the noble mind reflects,
Nor meets with troubled mind the sorrows it expects

Transliteration
Ilakkam Utampitumpaik Kendru Kalakkaththaik
Kaiyaaraak Kollaadhaam Mel

Explanation
The great will not regard trouble as trouble, knowing that the body is the butt of trouble

குறள் 628
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்ப முறுதல் இலன்

விளக்கம்
இன்பத்தைத் தேடி அலையாமல், துன்பம் வந்தாலும் அதை இயல்பாகக் கருதிப்கொள்பவன் அந்தத் துன்பத்தினால் துவண்டு போவதில்லை

Couplet 628
He seeks not joy, to sorrow man is born, he knows;
Such man will walk unharmed by touch of human woes

Transliteration
Inpam Vizhaiyaan Itumpai Iyalpenpaan
Thunpam Urudhal Ilan

Explanation
That man never experiences sorrow, who does not seek for pleasure, and who considers distress to be natural (to man)

குறள் 629
இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்ப முறுதல் இலன்

விளக்கம்
இன்பம் வரும் பொழுது அதற்காக ஆட்டம் போடாதவர்கள், துன்பம் வரும் பொழுதும் அதற்காக வாட்டம் கொள்ள மாட்டார்கள் இரண்டையும் ஒன்றுபோல் கருதும் உறுதிக்கு இது எடுத்துக்காட்டு

Couplet 629
Mid joys he yields not heart to joys' control
Mid sorrows, sorrow cannot touch his soul

Transliteration
Inpaththul Inpam Vizhaiyaadhaan Thunpaththul
Thunpam Urudhal Ilan

Explanation
He does not suffer sorrow, in sorrow who does not look for pleasure in pleasure

குறள் 630
இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு

விளக்கம்
துன்பத்தை இன்பமாகக் கருதும் மனஉறுதி கொண்டவர்களுக்கு, அவர்களது பகைவர்களும் பாராட்டுகிற பெருமை வந்து சேரும்

Couplet 630
Who pain as pleasure takes, he shall acquire
The bliss to which his foes in vain aspire

Transliteration
Innaamai Inpam Enakkolin Aakundhan
Onnaar Vizhaiyunj Chirappu

Explanation
The elevation, which even his enemies will esteem, will be gained by him, who regards pain as pleasure

 
Top