திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : இரவச்சம்/Iravachcham

இயல்/Iyal : குடியியல்/Kudiyiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 1061
கரவா துவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும்
இரவாமை கோடி உறும்

விளக்கம்
இருப்பதை ஒளிக்காமல் வழங்கிடும் இரக்கச்சிந்தையுடைவரிடம்கூட, இரவாமல் இருப்பது கோடி மடங்கு உயர்வுடையதாகும்

Couplet 1061
Ten million-fold 'tis greater gain, asking no alms to live,
Even from those, like eyes in worth, who nought concealing gladly give

Transliteration
Karavaadhu Uvandheeyum Kannannaar Kannum
Iravaamai Koti Urum

Explanation
Not to beg (at all) even from those excellent persons who cheerfully give without refusing, will do immense good

குறள் 1062
இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகியற்றி யான்

விளக்கம்
பிச்சையெடுத்துதான் சிலர் உயிர்வாழ வேண்டும் என்ற நிலையிருந்தால் இந்த உலகத்தைப் படைத்தவனாகச் சொல்லப்படுபவனும் கெட்டொழிந்து திரியட்டும்

Couplet 1062
If he that shaped the world desires that men should begging go,
Through life's long course, let him a wanderer be and perish so

Transliteration
Irandhum Uyirvaazhdhal Ventin Parandhu
Ketuka Ulakiyatri Yaan

Explanation
If the Creator of the world has decreed even begging as a means of livelihood, may he too go abegging and perish

குறள் 1063
இன்மை இடும்பை இரந்துதீர் வாமென்னும்
வன்மையின் வன்பாட்ட தில்

விளக்கம்
வறுமைக்கொடுமையைப் பிறரிடம் இரந்து போக்கிக் கொள்ளலாம் என்று கருதும் கொடுமையைப் போல் வேறொரு கொடுமை இல்லை

Couplet 1063
Nothing is harder than the hardness that will say,
'The plague of penury by asking alms we'll drive away.'

Transliteration
Inmai Itumpai Irandhudheer Vaamennum
Vanmaiyin Vanpaatta Thil

Explanation
There is no greater folly than the boldness with which one seeks to remedy the evils of poverty by begging (rather than by working)

குறள் 1064
இடமெல்லாம் கொள்ளாத் தகைத்தே இடமில்லாக்
காலும் இரவொல்லாச் சால்பு

விளக்கம்
வாழ்வதற்கு ஒரு வழியும் கிடைக்காத நிலையிலும் பிறரிடம் கையேந்திட நினைக்காத பண்புக்கு, இந்த வையகமே ஈடாகாது

Couplet 1064
Who ne'er consent to beg in utmost need, their worth
Has excellence of greatness that transcends the earth

Transliteration
Itamellaam Kollaath Thakaiththe Itamillaak
Kaalum Iravollaach Chaalpu

Explanation
Even the whole world cannot sufficiently praise the dignity that would not beg even in the midst of destitution

குறள் 1065
தெண்ணீர் அடுபுற்கை ஆயினும் தாள்தந்த
துண்ணலின் ஊங்கினிய தில்

விளக்கம்
கூழ்தான் குடிக்கவேண்டிய நிலை என்றாலும், அதையும் தானே உழைத்துச் சம்பாதித்துக் குடித்தால் அதைவிட இனிமையானது வேறொன்றும் இல்லை

Couplet 1065
Nothing is sweeter than to taste the toil-won cheer,
Though mess of pottage as tasteless as the water clear

Transliteration
Thenneer Atupurkai Aayinum Thaaldhandhadhu
Unnalin Oonginiya Thil

Explanation
Even thin gruel is ambrosia to him who has obtained it by labour

குறள் 1066
ஆவிற்கு நீரென் றிரப்பினும் நாவிற்
கிரவின் இளிவந்த தில்

விளக்கம்
தாகம் கொண்டு தவிக்கும் பசுவுக்காகத் தண்ணீர் வேண்டுமென இரந்து கேட்டாலும்கூட, அப்படிக் கேட்கும் நாவுக்கு, அதைவிட இழிவானது வேறொன்றுமில்லை

Couplet 1066
E'en if a draught of water for a cow you ask,
Nought's so distasteful to the tongue as beggar's task

Transliteration
Aavirku Neerendru Irappinum Naavirku
Iravin Ilivandha Thil

Explanation
There is nothing more disgraceful to one's tongue than to use it in begging water even for a cow

குறள் 1067
இரப்பான் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பிற்
கரப்பார் இரவன்மின் என்று

விளக்கம்
கையில் உள்ளதை மறைத்து இல்லை என்போரிடம் கையேந்த வேண்டாமென்று கையேந்துபவர்களையெல்லாம் கையேந்திக்கேட்டு கொள்கிறேன்

Couplet 1067
One thing I beg of beggars all, 'If beg ye may,
Of those who hide their wealth, beg not, I pray.'

Transliteration
Irappan Irappaarai Ellaam Irappin
Karappaar Iravanmin Endru

Explanation
I beseech all beggars and say, "If you need to beg, never beg of those who give unwillingly."

குறள் 1068
இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும்
பார்தாக்கப் பக்கு விடும்

விளக்கம்
இருப்பதை மறைத்து இல்லையென்று கூறும் கல் நெஞ்சின் மீது, இரத்தல் எனப்படும் பாதுகாப்பற்ற தோணி மோதினால் பிளந்து நொறுங்கிவிடும்

Couplet 1068
The fragile bark of beggary
Wrecked on denial's rock will lie

Transliteration
Iravennum Emaappil Thoni Karavennum
Paardhaakkap Pakku Vitum

Explanation
The unsafe raft of begging will split when it strikes on the rock of refusal

குறள் 1069
இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள
உள்ளதூஉம் இன்றிக் கெடும்

விளக்கம்
இரந்து வாழ்வோர் நிலையை நினைக்கும் போது உள்ளம் உருகுகிறது, இருப்பதைக் கொடுக்க மனமின்றி மறைத்து வாழ்பவரை நினைத்தால் உருகிடவும் வழியின்றி உள்ளமே ஒழிந்து விடுகிறது

Couplet 1069
The heart will melt away at thought of beggary,
With thought of stern repulse 'twill perish utterly

Transliteration
Iravulla Ullam Urukum Karavulla
Ulladhooum Indrik Ketum

Explanation
To think of (the evil of) begging is enough to melt one's heart; but to think of refusal is enough to break it

குறள் 1070
கரப்பவர்க் கியாங்கொளிக்கும் கொல்லோ இரப்பவர்
சொல்லாடப் போஒம் உயிர்

விளக்கம்
இருப்பதை ஒளித்துக்கொண்டு `இல்லை' என்பவர்களின் சொல்லைக் கேட்டவுடன், இரப்போரின் உயிரே போய் விடுகிறதே; அப்படிச் சொல்பவர்களின் உயிர் மட்டும் எங்கே ஒளிந்துகொண்டு இருக்குமோ?

Couplet 1070
E'en as he asks, the shamefaced asker dies;
Where shall his spirit hide who help denies

Transliteration
Karappavarkku Yaangolikkum Kollo Irappavar
Sollaatap Poom Uyir

Explanation
Saying "No" to a beggar takes away his life. (but as that very word will kill the refuser) where then would the latter's life hide itself ?

 
Top