திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : இறைமாட்சி/Iraimaatchi 

இயல்/Iyal : அரசியல்/Arasiyal

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 381
படைகுடி கூழமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசரு ளேறு

விளக்கம்
ஆற்றல்மிகு படை, அறிவார்ந்த குடிமக்கள், குறையா வளம், குறையற்ற அமைச்சு, முரிபடாத நட்பு, மோதியழிக்க முடியாத அரண் ஆகிய ஆறு சிறப்புகளும் உடையதே அரசுகளுக்கிடையே ஆண் சிங்கம் போன்ற அரசாகும்

Couplet 381
An army, people, wealth, a minister, friends, fort: six things-
Who owns them all, a lion lives amid the kings

Transliteration
Pataikuti Koozhamaichchu Natparan Aarum
Utaiyaan Arasarul Eru

Explanation
He who possesses these six things, an army, a people, wealth, ministers, friends and a fortress, is a lion among kings

குறள் 382
அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தற் கியல்பு

விளக்கம்
துணிவு, இரக்க சிந்தை, அறிவாற்றல், உயர்ந்த குறிக்கோளை எட்டும் முயற்சி ஆகிய நான்கு பண்புகளும் அரசுக்குரிய தகுதிகளாகும்

Couplet 382
Courage, a liberal hand, wisdom, and energy: these four
Are qualities a king adorn for evermore

Transliteration
Anjaamai Eekai Arivookkam Innaankum
Enjaamai Vendhark Kiyalpu

Explanation
Never to fail in these four things, fearlessness, liberality, wisdom, and energy, is the kingly character

குறள் 383
தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை அம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனாள் பவற்கு

விளக்கம்
காலம் தாழ்த்தாத விரைவான நடவடிக்கைகளும், அறிவுடைமையும், துணிவும் நாடாளுகின்றவர்களுக்குத் தேவையானவையும், நீங்காமல் நிலைத்திருக்க வேண்டியவையுமான பண்புகளாகும்

Couplet 383
A sleepless promptitude, knowledge, decision strong: These three for aye to rulers of the land belong

Transliteration
Thoongaamai Kalvi Thunivutaimai Immoondrum
Neengaa Nilanaan Pavarkku

Explanation
These three things, viz, vigilance, learning, and bravery, should never be wanting in the ruler of a country

குறள் 384
அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மான முடைய தரசு

விளக்கம்
அறநெறி தவறாமலும், குற்றமேதும் இழைக்காமலும், வீரத்துடனும், மானத்துடனும் ஆட்சி நடத்துபவர்களே சிறந்தவர்களாவார்கள்

Couplet 384
Kingship, in virtue failing not, all vice restrains,
In courage failing not, it honour's grace maintains

Transliteration
Aranizhukkaa Thallavai Neekki Maranizhukkaa
Maanam Utaiya Tharasu

Explanation
He is a king who, with manly modesty, swerves not from virtue, and refrains from vice

குறள் 385
இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலுங் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு

விளக்கம்
முறையாக நிதி ஆதாரங்களை வகுத்து, அரசாங்கக் கருவூலத்திற்கான வருவாயைப் பெருக்கி, அதைப் பாதுக்காத்துத் திட்டமிட்டுச் செலவிடுவதுதான் திறமையான நல்லாட்சிக்கு இலக்கணமாகும்

Couplet 385
A king is he who treasure gains, stores up, defends,
And duly for his kingdom's weal expends

Transliteration
Iyatralum Eettalung Kaaththalum Kaaththa
Vakuththalum Valla Tharasu

Explanation
He is a king who is able to acquire (wealth), to lay it up, to guard, and to distribute it

குறள் 386
காட்சி கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்

விளக்கம்
காட்சிக்கு எளிமையும், கடுஞ்சொல் கூறாத இனிய பண்பாடும் உடைய அரசைத்தான் உலகம் புகழும்

Couplet 386
Where king is easy of access, where no harsh word repels,
That land's high praises every subject swells

Transliteration
Kaatchik Keliyan Katunjollan Allanel
Meekkoorum Mannan Nilam

Explanation
The whole world will exalt the country of the king who is easy of access, and who is free from harsh language

குறள் 387
இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லாற்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு

விளக்கம்
வாக்கில் இனிமையும், பிறர்க்கு வழங்கிக் காத்திடும் தன்மையும் கொண்டவர்க்கு இவ்வையகமே வசப்படும்

Couplet 387
With pleasant speech, who gives and guards with powerful liberal hand,
He sees the world obedient all to his command

Transliteration
Insolaal Eeththalikka Vallaarkkuth Thansolaal
Thaankan Tanaiththiv Vulaku

Explanation
The world will praise and submit itself to the mind of the king who is able to give with affability, and to protect all who come to him

குறள் 388
முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்
கிறையென்று வைக்கப் படும்

விளக்கம்
நீதிநெறியுடன் அரசு நடத்தி, மக்களைக் காப்பாற்றும் ஆட்சியாளன்தான் மக்களுக்குத் தலைவன் எனப் போற்றப்படுவான்

Couplet 388
Who guards the realm and justice strict maintains,
That king as god o'er subject people reigns

Transliteration
Muraiseydhu Kaappaatrum Mannavan Makkatku
Iraiyendru Vaikkap Patum

Explanation
That king, will be esteemed a God among men, who performs his own duties, and protects (his subjects).

குறள் 389
செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கு முலகு

விளக்கம்
காதைக் குடையக்கூடிய கடுஞ்சொற்களையும் பொறுத்துக் கொள்கிற பண்பாளரின் அரசுக்குத்தான் மக்களிடம் மதிப்பு இருக்கும்

Couplet 389
The king of worth, who can words bitter to his ear endure,
Beneath the shadow of his power the world abides secure

Transliteration
Sevikaippach Chorporukkum Panputai Vendhan
Kavikaikkeezhth Thangum Ulaku

Explanation
The whole world will dwell under the umbrella of the king, who can bear words that embitter the ear

குறள் 390
கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி

விளக்கம்
நலவாழ்வுக்கு வேண்டியவற்றை வழங்கியும், நிலையுணர்ந்து கருணை காட்டியும், நடுநிலை தவறாமல் ஆட்சி நடத்தியும், மக்களைப் பேணிக் காப்பதே ஓர் அரசுக்குப் புகழொளி சேர்ப்பதாகும்

Couplet 390
Gifts, grace, right sceptre, care of people's weal;
These four a light of dreaded kings reveal

Transliteration
Kotaiyali Sengol Kutiyompal Naankum
Utaiyaanaam Vendhark Koli

Explanation
He is the light of kings who has there four things, beneficence, benevolence, rectitude, and care for his people

 
Top