திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : அமைச்சு/Amaichchu

இயல்/Iyal : அமைச்சியல்/Amaichiyal 

பால்/Paal : பொருட்பால்/Porutpaal

குறள் 631
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
அருவினையும் மாண்ட தமைச்சு

விளக்கம்
உரிய கருவி, உற்ற காலம், ஆற்றும் வகை, ஆற்றிடும் பணி ஆகியவற்றை ஆய்ந்தறிந்த செயல்படுபவனே சிறந்த அமைச்சன்

Couplet 631
A minister is he who grasps, with wisdom large,
Means, time, work's mode, and functions rare he must discharge

Transliteration
Karuviyum Kaalamum Seykaiyum Seyyum
Aruvinaiyum Maantadhu Amaichchu

Explanation
The minister is one who can make an excellent choice of means, time, manner of execution, and the difficult undertaking (itself)

குறள் 632
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள்வினையோ
டைந்துடன் மாண்ட தமைச்சு

விளக்கம்
அமைச்சரவை என்பது, துணிவுடன் செயல்படுதல், குடிகளைப் பாதுகாத்தல், அறநூல்களைக் கற்றல், ஆவன செய்திட அறிதல், அயராத முயற்சி ஆகிய ஐந்தும் கொண்டதாக விளங்க வேண்டும்

Couplet 632
A minister must greatness own of guardian power, determined mind,
Learn'd wisdom, manly effort with the former five combined

Transliteration
Vankan Kutikaaththal Katraridhal Aalvinaiyotu
Aindhutan Maantadhu Amaichchu

Explanation
The minister is one who in addition to the aforesaid five things excels in the possession of firmness,

குறள் 633
பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரிந்தார்ப்
பொருத்தலும் வல்ல தமைச்சு

விளக்கம்
அமைச்சருக்குரிய ஆற்றல் என்பது (நாட்டின் நலனுக்காக) பகைவர்க்குத் துணையானவர்களைப் பிரித்தல், நாட்டுக்குத் துணையாக இருப்போரின் நலன் காத்தல், பிரிந்து சென்று பின்னர் திருந்தியவர்களைச் சேர்த்துக் கொளல் எனும் செயல்களில் காணப்படுவதாகும்

Couplet 633
A minister is he whose power can foes divide,
Attach more firmly friends, of severed ones can heal the breaches wide

Transliteration
Piriththalum Penik Kolalum Pirindhaarp
Poruththalum Valla Thamaichchu

Explanation
The minister is one who can effect discord (among foes), maintain the good-will of his friends and restore to friendship those who have seceded (from him)

குறள் 634
தெரிதலுந் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையாச்
சொல்லலும் வல்ல தமைச்சு

விளக்கம்
ஒரு செயலைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், அதனை நிறைவேற்றிட வழிவகைகளை ஆராய்ந்து ஈடுபடுதலும், முடிவு எதுவாயினும் அதனை உறுதிபடச் சொல்லும் ஆற்றல் படைத்திருத்தலும் அமைச்சருக்குரிய சிறப்பாகும்

Couplet 634
A minister has power to see the methods help afford,
To ponder long, then utter calm conclusive word

Transliteration
Theridhalum Therndhu Seyalum Orudhalaiyaach
Chollalum Valladhu Amaichchu

Explanation
The minister is one who is able to comprehend (the whole nature of an undertaking), execute it in the best manner possible, and offer assuring advice (in time of necessity)

குறள் 635
அறனறிந் தான்றமைந்த சொல்லானெஞ் ஞான்றுந்
திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை

விளக்கம்
அறநெறி உணர்ந்தவராகவும், சொல்லாற்றல் கொண்டவராகவும், செயல்திறன் படைத்தவராகவும் இருப்பவரே ஆலோசனைகள் கூறக்கூடிய துணையாக விளங்க முடியும்

Couplet 635
The man who virtue knows, has use of wise and pleasant words
With plans for every season apt, in counsel aid affords

Transliteration
Aranarindhu Aandramaindha Sollaanenj Gnaandrun
Thiranarindhaan Therchchith Thunai

Explanation
He is the best helper (of the king) who understanding the duties, of the latter, is by his special learning, able to tender the fullest advice, and at all times conversant with the best method (of

குறள் 636
மதிநுட்ப நூலோ டுடையார்க் கதிநுட்பம்
யாவுள முன்னிற் பவை

விளக்கம்
நூலறிவுடன் இயற்கையான மதி நுட்பமும் உள்ளவர்களுக்கு முன்னால் எந்த சூழ்ச்சிதான் எதிர்த்து நிற்க முடியும்? முடியாது

Couplet 636
When native subtilty combines with sound scholastic lore,
'Tis subtilty surpassing all, which nothing stands before

Transliteration
Madhinutpam Noolotu Utaiyaarkku Adhinutpam
Yaavula Munnir Pavai

Explanation
What (contrivances) are there so acute as to resist those who possess natural acuteness in addition to learning ?

குறள் 637
செயற்கை அறிந்தக் கடைத்து முலகத்
தியற்கை அறிந்து செயல்

விளக்கம்
செயலாற்றல் பற்றிய நூலறிவைப் பெற்றிருந்தாலும், உலக நடைமுறைகளை உணர்ந்து பார்த்தே அதற்கேற்றவாறு அச்செயல்களை நிறைவேற்ற வேண்டும்

Couplet 637
Though knowing all that books can teach, 'tis truest tact
To follow common sense of men in act

Transliteration
Seyarkai Arindhak Kataiththum Ulakaththu
Iyarkai Arindhu Seyal

Explanation
Though you are acquainted with the (theoretical) methods (of performing an act), understand the ways of the world and act accordingly

குறள் 638
அறிகொன் றறியான் எனினும் உறுதி
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்

விளக்கம்
சொன்னதையும் கேட்காமல், சொந்த அறிவும் இல்லாமல் இருப்போர்க்கு, அருகிலுள்ள அமைச்சர்கள்தான் துணிவோடு நல்ல யோசனைகளைக் கூற வேண்டும்

Couplet 638
Tis duty of the man in place aloud to say
The very truth, though unwise king may cast his words away

Transliteration
Arikondru Ariyaan Eninum Urudhi
Uzhaiyirundhaan Kooral Katan

Explanation
Although the king be utterly ignorant, it is the duty of the minister to give (him) sound advice

குறள் 639
பழுதெண்ணும் மந்திரியிற் பக்கத்துள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்

விளக்கம்
தவறான வழிமுறைகளையே சிந்தித்துச் செயல்படுகிற அமைச்சர் ஒருவர் அருகிலிருப்பதை விட எழுபது கோடி எதிரிகள் பக்கத்தில் இருப்பது எவ்வளவோ மேலாகும்

Couplet 639
A minister who by king's side plots evil things
Worse woes than countless foemen brings

Transliteration
Pazhudhennum Mandhiriyin Pakkadhadhul Thevvor
Ezhupadhu Koti Urum

Explanation
Far better are seventy crores of enemies (for a king) than a minister at his side who intends (his) ruin

குறள் 640
முறைப்படச் சூழ்ந்து முடிவிலவே செய்வர்
திறப்பா டிலாஅ தவர்

விளக்கம்
முறைப்படித் தீட்டப்படும் திட்டங்கள்கூடச் செயல் திறன் இல்லாதவர்களிடம் சிக்கினால் முழுமையாகாமல் முடங்கித்தான் கிடக்கும்

Couplet 640
For gain of end desired just counsel nought avails
To minister, when tact in execution fails

Transliteration
Muraippatach Choozhndhum Mutivilave Seyvar
Thirappaatu Ilaaa Thavar

Explanation
Those ministers who are destitute of (executive) ability will fail to carry out their projects, although they may have contrived aright

 
Top