திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram :  உறுப்புநலன் அழிதல்/Uruppunalanazhidhal 

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1231
சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி
நறுமலர் நாணின கண்

விளக்கம்
பிரிவுத் துன்பத்தை நமக்களித்துவிட்டு நெடுந்தொலைவு சென்று விட்டாரேயென்று வருந்திடும் காதலியின் கண்கள் அழகிழந்துபோய், மலர்களுக்கு முன்னால் நாணிக் கிடக்கின்றன

Couplet 1231
Thine eyes grown dim are now ashamed the fragrant flow'rs to see,
Thinking on him, who wand'ring far, leaves us in misery

Transliteration
Sirumai Namakkozhiyach Chetchendraar Ulli
Narumalar Naanina Kan

Explanation
While we endure the unbearable sorrow, your eyes weep for him who is gone afar, and shun (the sight of) fragrant flowers

குறள் 1232
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
பசந்து பனிவாரும் கண்

விளக்கம்
பசலை நிறம் கொண்டு நீர் பொழியும் கண்கள், விரும்பிய காதலர் அன்பு காட்டவில்லை யென்பதை சொல்லி காட்டுகின்றன

Couplet 1232
The eye, with sorrow wan, all wet with dew of tears,
As witness of the lover's lack of love appears

Transliteration
Nayandhavar Nalkaamai Solluva Polum
Pasandhu Panivaarum Kan

Explanation
The discoloured eyes that shed tears profusely seem to betray the unkindness of our beloved

குறள் 1233
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
மணந்தநாள் வீங்கிய தோள்

விளக்கம்
தழுவிக் கிடந்த போது பூரித்திருந்த தோள், இப்போது மெலிந்து காணப்படுவது; காதலன் பிரிவை அறிவிப்பதற்காகத்தான் போலும்

Couplet 1233
These withered arms, desertion's pangs abundantly display,
That swelled with joy on that glad nuptial day

Transliteration
Thanandhamai Saala Arivippa Polum
Manandhanaal Veengiya Thol

Explanation
The shoulders that swelled on the day of our union (now) seem to announce our separation clearly (to the public)

குறள் 1234
பணைநீங்கிப் பைந்தொடி சோரும் துணைநீங்கித்
தொல்கவின் வாடிய தோள்

விளக்கம்
பருத்திருந்த பருவத் தோள்கள் பழைய எழில் குலைந்து, பசும்பொன் வளையல்களும் கழன்று விழுகின்றன காதலனைப் பிரிந்து வாடுவதன் காரணமாக

Couplet 1234
When lover went, then faded all their wonted charms,
And armlets' golden round slips off from these poor wasted arms

Transliteration
Panaineengip Paindhoti Sorum Thunaineengith
Tholkavin Vaatiya Thol

Explanation
In the absence of your consort, your shoulders having lost their former beauty and fulness, your bracelets of pure gold have become loose

குறள் 1235
கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு
தொல்கவின் வாடிய தோள்

விளக்கம்
வளையல்களும் கழன்று விழ, இருந்த அழகையும் இழந்த தோள்கள் என்னைப் பிரிந்திருக்கும் காதலரின் கொடுமையை ஊருக்கு உரைக்கின்றன

Couplet 1235
These wasted arms, the bracelet with their wonted beauty gone,
The cruelty declare of that most cruel one

Transliteration
Kotiyaar Kotumai Uraikkum Thotiyotu
Tholkavin Vaatiya Thol

Explanation
The (loosened) bracelets, and the shoulders from which the old beauty has faded, relate the cruelty of the pitiless one

குறள் 1236
தொடியொடு தோள்நேகிழ நோவல் அவரைக்
கொடியார் எனக்கூறல் நொந்து

விளக்கம்
என் தோள்கள் மெலிவதையும், வளையல்கள் கழன்று விழுவதையும் காண்போர் என்னுடையவர் இரக்கமற்றவர் என இயம்புவது கேட்டு இதயம் நொந்து போகிறேன்

Couplet 1236
I grieve, 'tis pain to me to hear him cruel chid,
Because the armlet from my wasted arm has slid

Transliteration
Thotiyotu Tholnekizha Noval Avaraik
Kotiyar Enakkooral Nondhu

Explanation
I am greatly pained to hear you call him a cruel man, just because your shoulders are reduced and your bracelets loosened

குறள் 1237
பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென்
வாடுதோட் பூசல் உரைத்து

விளக்கம்
நெஞ்சே! இரக்கமற்று என்னைப் பிரிந்திருக்கும் அவருக்கும் வாடி வதங்கும் என் தோள்களின் துன்பத்தை உரைத்துப் பெருமை அடைய மாட்டாயோ?

Couplet 1237
My heart! say ought of glory wilt thou gain,
If to that cruel one thou of thy wasted arms complain

Transliteration
Paatu Perudhiyo Nenje Kotiyaarkken
Vaatudhot Poosal Uraiththu

Explanation
Can you O my soul! gain glory by relating to the (so-called) cruel one the clamour of my fading shoulders?

குறள் 1238
முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசந்தது
பைந்தொடிப் பேதை நுதல்

விளக்கம்
இறுகத் தழுவியிருந்த கைகளைக் கொஞ்சம் தளர்த்தவே அந்தச் சிறு இடைவெளியையும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் காதலியின் நெற்றி, பசலைநிறம் கொண்டு விட்டது

Couplet 1238
One day the fervent pressure of embracing arms I checked,
Grew wan the forehead of the maid with golden armlet decked

Transliteration
Muyangiya Kaikalai Ookkap Pasandhadhu
Paindhotip Pedhai Nudhal

Explanation
When I once loosened the arms that were in embrace, the forehead of the gold-braceleted women turned sallow

குறள் 1239
முயக்கிடைத் தண்வளி போழப் பசப்புற்ற
பேதை பெருமழைக் கண்

விளக்கம்
இறுகத் தழுவியிருந்த போது, இடையே குளிர்ந்த காற்று நுழைந்ததால் அதையே ஒரு பிரிவு எனக் கருதிக் காதலியின் அகன்று நீண்ட கண்கள் பசலை நிறம் கொண்டன

Couplet 1239
As we embraced a breath of wind found entrance there;
The maid's large liquid eyes were dimmed with care

Transliteration
Muyakkitaith Thanvali Pozhap Pasapputra
Pedhai Perumazhaik Kan

Explanation
When but a breath of breeze penetrated our embrace, her large cool eyes became sallow

குறள் 1240
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு

விளக்கம்
பிரிவுத் துயரால் பிறைநுதல் பசலை நிறமடைந்ததைக் கண்டு அவளது கண்களின் பசலையும் பெருந்துன்பம் அடைந்துவிட்டது

Couplet 1240
The dimness of her eye felt sorrow now,
Beholding what was done by that bright brow

Transliteration
Kannin Pasappo Paruvaral Eydhindre
Onnudhal Seydhadhu Kantu

Explanation
Was it at the sight of what the bright forehead had done that the sallowness of her eyes became sad?

 
Top