திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : தனிப்படர் மிகுதி/Thanippatarmikudhi 

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1191
தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
காமத்துக் காழில் கனி

விளக்கம்
தம்மால் விரும்பப்படும் காதலர், தம்மை விரும்புகிற பேறு பெற்றவர் விதையில்லாத பழத்தைப் போன்ற காதல் வாழ்க்கையின் பயனைப் பெற்றவராவார்

Couplet 1191
The bliss to be beloved by those they love who gains,
Of love the stoneless, luscious fruit obtains

Transliteration
Thaamveezhvaar Thamveezhap Petravar Petraare
Kaamaththuk Kaazhil Kani

Explanation
The women who are beloved by those whom they love, have they have not got the stone-less fruit of sexual delight ?

குறள் 1192
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி

விளக்கம்
காதலர்கள் ஒருவரையொருவர் உரிய நேரத்தில் சந்தித்து அன்பு பொழிவது, வாழ்வதற்குத் தேவையான பருவமழை பொழிவது போன்றதாகும்

Couplet 1192
As heaven on living men showers blessings from above,
Is tender grace by lovers shown to those they love

Transliteration
Vaazhvaarkku Vaanam Payandhatraal Veezhvaarkku
Veezhvaar Ala� Kkum Ali

Explanation
The bestowal of love by the beloved on those who love them is like the rain raining (at the proper season) on those who live by it

குறள் 1193
வீழுநர் வீழப் படுவார்க் கமையுமே
வாழுநம் என்னும் செருக்கு

விளக்கம்
காதலன்பில் கட்டுண்டு பிரியாமல் இணைந்திருப்பவர்களுக்குத்தான் இன்புற்று வாழ்கிறோம் எனும் பெருமிதம் ஏற்படும்

Couplet 1193
Who love and are beloved to them alone
Belongs the boast, 'We've made life's very joys our own.'

Transliteration
Veezhunar Veezhap Patuvaarkku Amaiyume
Vaazhunam Ennum Serukku

Explanation
The pride that says "we shall live" suits only those who are loved by their beloved (husbands)

குறள் 1194
வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
வீழப் படாஅர் எனின்

விளக்கம்
விரும்பப்படாத நிலை ஏற்படின், அந்தக் காதலர் நட்புணர்வு இல்லாதவராகவே கருதப்படுவார்

Couplet 1194
Those well-beloved will luckless prove,
Unless beloved by those they love

Transliteration
Veezhap Patuvaar Kezheeiyilar Thaamveezhvaar
Veezhap Pataaar Enin

Explanation
Even those who are esteemed (by other women) are devoid of excellence, if they are not loved by their beloved

குறள் 1195
நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை

விளக்கம்
நான் விரும்பிக் காதல் கொள்வது போன்று அவர் என்னை விரும்பிக் காதல் கொள்ளாத நிலையில் அவரால் எனக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்கப் போகிறது?

Couplet 1195
From him I love to me what gain can be,
Unless, as I love him, he loveth me

Transliteration
Naamkaadhal Kontaar Namakkevan Seypavo
Thaamkaadhal Kollaak Katai

Explanation
He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?

குறள் 1196
ஒருதலையான் இன்னாது காமங்காப் போல
இருதலை யானும் இனிது

விளக்கம்
காவடித் தண்டின் இரண்டு பக்கங்களும் ஒரே அளவு கனமாக இருப்பதுபோல், காதலும் ஆண், பெண் எனும் இருவரிடத்திலும் மலர வேண்டும்; ஒரு பக்கம் மட்டுமே ஏற்படும் காதலால் பயனுமில்லை; துயரமும் உருவாகும்

Couplet 1196
Love on one side is bad; like balanced load
By porter borne, love on both sides is good

Transliteration
Orudhalaiyaan Innaadhu Kaamamkaap Pola
Irudhalai Yaanum Inidhu

Explanation
Lust, like the weight of the KAVADI, pains if it lies in one end only but pleases if it is in both

குறள் 1197
பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்

விளக்கம்
காமன், ஒரு பக்கமாக மட்டும் இருப்பதால், என்னைக் காதல் நோய் வருத்துவதையும், என் மேனியில் பசலை படர்வதையும் கண்டு கொள்ளமாட்டான் போலும்!

Couplet 1197
While Kaman rushes straight at me alone,
Is all my pain and wasting grief unknown

Transliteration
Paruvaralum Paidhalum Kaanaankol Kaaman
Oruvarkan Nindrozhuku Vaan

Explanation
Would not cupid who abides and contends in one party (only) witness the pain and sorrow (in that party)?

குறள் 1198
வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅ துலகத்து
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்

விளக்கம்
பிரிந்து சென்ற காதலரிடமிருந்து ஓர் இனிய சொல்கூட வராத நிலையில், உலகில் வாழ்கின்றவரைப் போல், கல் நெஞ்சம் உடையவர் யாரும் இருக்க முடியாது

Couplet 1198
Who hear from lover's lips no pleasant word from day to day,
Yet in the world live out their life,- no braver souls than they

Transliteration
Veezhvaarin Insol Peraaadhu Ulakaththu
Vaazhvaarin Vankanaar Il

Explanation
There is no one in the world so hard-hearted as those who can live without receiving (even) a kind word from their beloved

குறள் 1199
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்
டிசையும் இனிய செவிக்கு

விளக்கம்
என் அன்புக்குரியவர் என்னிடம் அன்பு காட்டாதவராகப் பிரிந்து இருப்பினும், அவரைப் பற்றிய புகழ் உரை என் செவிக்குச் செந்தேனாகும்

Couplet 1199
Though he my heart desires no grace accords to me,
Yet every accent of his voice is melody

Transliteration
Nasaiiyaar Nalkaar Eninum Avarmaattu
Isaiyum Iniya Sevikku

Explanation
145 Though my beloved bestows no love on one, still are his words sweet to my ears

குறள் 1200
உறாஅர்க் குறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு

விளக்கம்
நெஞ்சமே! நீ வாழ்க! உன்னிடம் அன்பு இல்லாதவரிடம் உனது துன்பத்தைச் சொல்லி ஆறுதல் பெறுவதைக் காட்டிலும் கடலைத் தூர்ப்பது எளிதான வேலையாகும்

Couplet 1200
Tell him thy pain that loves not thee?
Farewell, my soul, fill up the sea

Transliteration
Uraaarkku Urunoi Uraippaai Katalaich
Cheraaaai Vaazhiya Nenju

Explanation
Live, O my soul, would you who relate your great sorrow to strangers, try rather to fill up your own sea (of sorrow)

 
Top