திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : புணர்ச்சி விதும்பல்/Punarchchividhumpal 

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1281
உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு

விளக்கம்
மதுவை அருந்தினால்தான் இன்பம், ஆனால் காதல் அப்படியல்ல; நினைத்தாலே இன்பம்; காதலர்கள் ஒருவரையொருவர் கண்டாலே இன்பம்

Couplet 1281
Gladness at the thought, rejoicing at the sight,
Not palm-tree wine, but love, yields such delight

Transliteration
Ullak Kaliththalum Kaana Makizhdhalum
Kallukkil Kaamaththir Kuntu

Explanation
To please by thought and cheer by sight is peculiar, not to liquor but lust

குறள் 1282
தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும்
காமம் நிறைய வரின்

விளக்கம்
பனையளவாகக் காதல் பெருகிடும் போது தினையளவு ஊடலும் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும்

Couplet 1282
When as palmyra tall, fulness of perfect love we gain,
Distrust can find no place small as the millet grain

Transliteration
Thinaiththunaiyum Ootaamai Ventum Panaith Thunaiyum
Kaamam Niraiya Varin

Explanation
If women have a lust that exceeds even the measure of the palmyra fruit, they will not desire (to feign) dislike even as much as the millet

குறள் 1283
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்
காணா தமையல கண்

விளக்கம்
என்னை அரவணைக்காமல் தமக்கு விருப்பமானவற்றையே செய்து கொண்டிருந்தாலும், என் கண்கள் அவரைக் காணாமல் அமைதி அடைவதில்லை

Couplet 1283
Although his will his only law, he lightly value me,
My heart knows no repose unless my lord I see

Transliteration
Penaadhu Petpave Seyyinum Konkanaik
Kaanaa Thamaiyala Kan

Explanation
Though my eyes disregard me and do what is pleasing to my husband, still will they not be satisfied unless they see him

குறள் 1284
ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து
கூடற்கண் சென்றதென் னெஞ்சு

விளக்கம்
ஊடுவதற்காகச் சென்றாலும்கூட அதை நெஞ்சம் மறந்து விட்டுக் கூடுவதற்கு இணங்கி விடுவதே காதலின் சிறப்பு

Couplet 1284
My friend, I went prepared to show a cool disdain;
My heart, forgetting all, could not its love restrain

Transliteration
Ootarkan Sendrenman Thozhi Adhumarandhu
Kootarkan Sendradhu En Nenju

Explanation
My heart, forgetting all, could not its love restrain

குறள் 1285
எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல் கொண்கண்
பழிகாணேன் கண்ட இடத்து

விளக்கம்
கண்ணில் மை தீட்டிக் கொள்ளும் பொழுது அந்த மை தீட்டும் கோலைக் காணாதது போலவே, காதலனைக் காணும்பொழுது அவன் என்னைப் பிரிந்து சென்ற குற்றத்தை மறந்து விடுகிறேன்

Couplet 1285
The eye sees not the rod that paints it; nor can I
See any fault, when I behold my husband nigh

Transliteration
Ezhudhungaal Kolkaanaak Kannepol Konkan
Pazhikaanen Kanta Itaththu

Explanation
Like the eyes which see not the pencil that paints it, I cannot see my husband's fault (just) when I meet him

குறள் 1286
காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால்
காணேன் தவறல் லவை

விளக்கம்
அவரைக் காணும்பொழுது அவர் குற்றங்களை நான் காண்பதில்லை; அவரைக் காணாதபொழுது அவர் குற்றங்களைத் தவிர வேறொன்றையும் நான் காண்பதில்லை

Couplet 1286
When him I see, to all his faults I 'm blind;
But when I see him not, nothing but faults I find

Transliteration
Kaanungaal Kaanen Thavaraaya Kaanaakkaal
Kaanen Thavaral Lavai

Explanation
When I see my husband, I do not see any faults; but when I do not see him, I do not see anything but faults

குறள் 1287
உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்
பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து

விளக்கம்
வெள்ளம் அடித்துக் கொண்டு போய் விடுமெனத் தெரிந்திருந்தும் நீரில் குதிப்பவரைப் போல, வெற்றி கிடைக்காது எனப் புரிந்திருந்தும், ஊடல் கொள்வதால் பயன் என்ன?

Couplet 1287
As those of rescue sure, who plunge into the stream,
So did I anger feign, though it must falsehood seem

Transliteration
Uyththal Arindhu Punalpaai Pavarepol
Poiththal Arindhen Pulandhu

Explanation
Like those who leap into a stream which they know will carry them off, why should a wife feign dislike which she knows cannot hold out long?

குறள் 1288
இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக்
கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு

விளக்கம்
என்னுள்ளம் கவர்ந்த கள்வனே! இழிவு தரக்கூடிய துன்பத்தை நீ எனக்கு அளித்தாலும் கூட, கள்ளை உண்டு களித்தவர்க்கு மேலும் மேலும் அந்தக் கள்ளின் மீது விருப்பம் ஏற்படுவது போலவே என்னையும் மயங்கச் செய்கிறது உன் மார்பு

Couplet 1288
Though shameful ill it works, dear is the palm-tree wine
To drunkards; traitor, so to me that breast of thine

Transliteration
Iliththakka Innaa Seyinum Kaliththaarkkuk
Kallatre Kalvanin Maarpu

Explanation
O you rogue! your breast is to me what liquor is to those who rejoice in it, though it only gives them an unpleasant disgrace

குறள் 1289
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலரதன்
செவ்வி தலைப்படு வார்

விளக்கம்
காதல் இன்பம், மலரைவிட மென்மையானது அதனை அதே மென்மையுடன் நுகருபவர்கள் சிலரே ஆவார்கள்

Couplet 1289
Love is tender as an opening flower In season due
To gain its perfect bliss is rapture known to few

Transliteration
Malarinum Mellidhu Kaamam Silaradhan
Sevvi Thalaippatu Vaar

Explanation
Sexual delight is more delicate than a flower, and few are those who understand its real nature

குறள் 1290
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
என்னினும் தான்விதுப் புற்று

விளக்கம்
விழிகளால் ஊடலை வெளியிட்டவள், கூடித் தழுவுவதில் என்னைக் காட்டிலும் விரைந்து செயல்பட்டு என்னோடு கலந்து விட்டாள்

Couplet 1290
Her eye, as I drew nigh one day, with anger shone:
By love o'erpowered, her tenderness surpassed my own

Transliteration
Kannin Thuniththe Kalanginaal Pulludhal
Enninum Thaanvidhup Putru

Explanation
She once feigned dislike in her eyes, but the warmth of her embrace exceeded my own

 
Top