திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : பொழுதுகண்டு இரங்கல்/Pozhudhukantirangal 

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1221
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும்
வேலைநீ வாழி பொழுது

விளக்கம்
நீ மாலைப் பொழுதாக இல்லாமல் காதலரைப் பிரிந்திருக்கும் மகளிர் உயிரைக் குடிக்கும் வேலாக இருப்பதற்காக உனக்கோர் வாழ்த்து!

Couplet 1221
Thou art not evening, but a spear that doth devour
The souls of brides; farewell, thou evening hour

Transliteration
Maalaiyo Allai Manandhaar Uyirunnum
Velainee Vaazhi Pozhudhu

Explanation
Live, O you evening are you (the former) evening? No, you are the season that slays (married) women

குறள் 1222
புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எங்கேள்போல்
வன்கண்ண தோநின் துணை

விளக்கம்
மயங்கும் மாலைப் பொழுதே! நீயும் எம்மைப் போல் துன்பப்படுகின்றாயே! எம் காதலர் போல் உன் துணையும் இரக்கம் அற்றதோ?

Couplet 1222
Thine eye is sad; Hail, doubtful hour of eventide!
Of cruel eye, as is my spouse, is too thy bride

Transliteration
Punkannai Vaazhi Marulmaalai Emkelpol
Vankanna Thonin Thunai

Explanation
A long life to you, O dark evening! You are sightless Is your help-mate (also) as hard-hearted as mine

குறள் 1223
பனியரும்பிப் பைதல்கொள் மாலை துனியரும்பித்
துன்பம் வளர வரும்

விளக்கம்
பக்கத்தில் என் காதலர் இருந்த போது பயந்து, பசலை நிறத்துடன் வந்த மாலைப் பொழுது, இப்போது என் உயிரை வெறுக்குமளவுக்குத் துன்பத்தை மிகுதியாகக் கொண்டு வருகிறது

Couplet 1223
With buds of chilly dew wan evening's shade enclose;
My anguish buds space and all my sorrow grows

Transliteration
Paniarumpip Paidhalkol Maalai Thuniarumpith
Thunpam Valara Varum

Explanation
The evening that (once) came in with trembling and dimness (now) brings me an aversion for life and increasing sorrow

குறள் 1224
காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்
தேதிலர் போல வரும்

விளக்கம்
காதலர் பிரிந்திருக்கும்போது வருகிற மாலைப் பொழுது கொலைக் களத்தில் பகைவர் ஓங்கி வீசுகிற வாளைப்போல் வருகிறது

Couplet 1224
When absent is my love, the evening hour descends,
As when an alien host to field of battle wends

Transliteration
Kaadhalar Ilvazhi Maalai Kolaikkalaththu
Edhilar Pola Varum

Explanation
In the absence of my lover, evening comes in like slayers on the field of slaughter

குறள் 1225
காலைக்குச் செய்தநன் றென்கொல் எவன்கொல்யான்
மாலைக்குச் செய்த பகை

விளக்கம்
மாலைப் பொழுதாகிவிட்டால் காதல் துன்பம் அதிகமாக வருத்துகிறது அதனால் பிரிந்திருக்கும் காதலர் உள்ளம் ``காலை நேரத்துக்கு நான் செய்த நன்மை என்ன? மாலை நேரத்துக்குச் செய்த தீமைதான் என்ன?'' என்று புலம்புகிறது

Couplet 1225
O morn, how have I won thy grace? thou bring'st relief
O eve, why art thou foe! thou dost renew my grief

Transliteration
Kaalaikkuch Cheydhanandru Enkol Evankolyaan
Maalaikkuch Cheydha Pakai?

Explanation
O eve, why art thou foe! thou dost renew my grief

குறள் 1226
மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்த திலேன்

விளக்கம்
மாலைக்காலம் இப்படியெல்லாம் இன்னல் விளைவிக்கக் கூடியது என்பதைக் காதலர் என்னை விட்டுப் பிரியாமல் இருந்த போது நான் அறிந்திருக்கவில்லை

Couplet 1226
The pangs that evening brings I never knew,
Till he, my wedded spouse, from me withdrew

Transliteration
Maalainoi Seydhal Manandhaar Akalaadha
Kaalai Arindha Thilen

Explanation
Previous to my husband's departure, I know not the painful nature of evening

குறள் 1227
காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
மாலை மலருமிந் நோய்

விளக்கம்
காதல் என்பது காலையில் அரும்பாகி, பகல் முழுதும் முதிர்ச்சியடைந்து, மாலையில் மலரும் ஒரு நோயாகும்

Couplet 1227
My grief at morn a bud, all day an opening flower,
Full-blown expands in evening hour

Transliteration
Kaalai Arumpip Pakalellaam Podhaaki
Maalai Malarumin Noi

Explanation
This malady buds forth in the morning, expands all day long and blossoms in the evening

குறள் 1228
அழல்போலும் மாலைக்குக் தூதாகி ஆயன்
குழல்போலும் கொல்லும் படை

விளக்கம்
காதலர் பிரிவால் என்னைத் தணலாகச் சுடுகின்ற மாலைப்பொழுதை அறிவிக்கும் தூதாக வருவது போல வரும் ஆயனின் புல்லாங்குழலோசை என்னைக் கொல்லும் படைக்கருவியின் ஓசைபோல் அல்லவா காதில் ஒலிக்கிறது

Couplet 1228
The shepherd's pipe is like a murderous weapon, to my ear,
For it proclaims the hour of ev'ning's fiery anguish near

Transliteration
Azhalpolum Maalaikkuth Thoodhaaki Aayan
Kuzhalpolum Kollum Patai

Explanation
The shepherd's flute now sounds as a fiery forerunner of night, and is become a weapon that slays (me)

குறள் 1229
பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து

விளக்கம்
என் அறிவை மயக்கும் மாலைப் பொழுது, இந்த ஊரையே மயக்கித் துன்பத்தில் ஆழ்த்துவது போல் எனக்குத் தோன்றுகிறது

Couplet 1229
If evening's shades, that darken all my soul, extend;
From this afflicted town will would of grief ascend

Transliteration
Padhimaruntu Paidhal Uzhakkum Madhimaruntu
Maalai Patardharum Pozhdhu

Explanation
When night comes on confusing (everyone's) mind, the (whole) town will lose its sense and be plunged in sorrow

குறள் 1230
பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
மாயுமென் மாயா உயிர்

விளக்கம்
பொருள் ஈட்டுவதற்கச் சென்றுள்ள காதலரை எண்ணி மாய்ந்து போகாத என்னுயிர், மயக்கும் இந்த மாலைப் பொழுதில் மாய்ந்து போகின்றது

Couplet 1230
This darkening eve, my darkling soul must perish utterly;
Remembering him who seeks for wealth, but seeks not me

Transliteration
Porulmaalai Yaalarai Ulli Marulmaalai
Maayumen Maayaa Uyir

Explanation
My (hitherto) unextinguished life is now lost in this bewildering night at the thought of him who has the nature of wealth

 
Top