திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : படர்மெலிந் திரங்கல்/Patarmelindhirangal

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1161
மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை தறைப்பவர்க்
கூற்றுநீர் போல மிகும்

விளக்கம்
இறைக்க இறைக்கப் பெருகும் ஊற்றுநீர் போல, பிறர் அறியாமல் மறைக்க மறைக்கக் காதல் நோயும் பெருகும்

Couplet 1161
I would my pain conceal, but see! it surging swells,
As streams to those that draw from ever-springing wells

Transliteration
Maraippenman Yaaniqdho Noyai Iraippavarkku
Ootruneer Pola Mikum

Explanation
I would hide this pain from others; but it (only) swells like a spring to those who drain it

குறள் 1162
கரத்தலும் ஆற்றேன்இந் நோயைநோய் செய்தார்க்
குரைத்தலும் நாணுத் தரும்

விளக்கம்
காதல் நோயை என்னால் மறைக்கவும் முடியவில்லை; இதற்குக் காரணமான காதலரிடம் நாணத்தால் உரைக்கவும் முடியவில்லை

Couplet 1162
I cannot hide this pain of mine, yet shame restrains
When I would tell it out to him who caused my pains

Transliteration
Karaththalum Aatrenin Noyainoi Seydhaarkku
Uraiththalum Naanuth Tharum

Explanation
I cannot conceal this pain, nor can I relate it without shame to him who has caused it

குறள் 1163
காமமும் நாணும் உயிர்காவாத் தூங்குமென்
நோனா உடம்பின் அகத்து

விளக்கம்
பிரிவைத் தாங்கமுடியாது உயிர் துடிக்கும் என் உடலானது, ஒருபுறம் காதல் நோயும் மறுபுறம் அதனை வெளியிட முடியாத நாணமும் கொண்டு காவடி போல விளங்குகிறது

Couplet 1163
My soul, like porter's pole, within my wearied frame,
Sustains a two-fold burthen poised, of love and shame

Transliteration
Kaamamum Naanum Uyirkaavaath Thoongumen
Nonaa Utampin Akaththu

Explanation
(Both) lust and shame, with my soul for their shoulder pole balance themselves on a body that cannot bear them

குறள் 1164
காமக் கடல்மன்னும் உண்டே அதுநீந்தும்
ஏமப் புணைமன்னும் இல்

விளக்கம்
காதல் கடல்போலச் சூழ்ந்துகொண்டு வருத்துகிறது ஆனால் அதை நீந்திக் கடந்து செல்லப் பாதுகாப்பான தோணிதான் இல்லை

Couplet 1164
A sea of love, 'tis true, I see stretched out before,
But not the trusty bark that wafts to yonder shore

Transliteration
Kaamak Katalmannum Unte Adhuneendhum
Emap Punaimannum Il

Explanation
There is indeed a flood of lust; but there is no raft of safety to cross it with

குறள் 1165
துப்பின் எவனாவர் மன்கொல் துயர்வரவு
நட்பினுள் ஆற்று பவர்

விளக்கம்
நட்பாக இருக்கும்போதே பிரிவுத்துயரை நமக்குத் தரக்கூடியவர், பகைமை தோன்றினால் எப்படிப்பட்டவராய் இருப்பாரோ?

Couplet 1165
Who work us woe in friendship's trustful hour,
What will they prove when angry tempests lower

Transliteration
Thuppin Evanaavar Mankol Thuyarvaravu
Natpinul Aatru Pavar

Explanation
What will they prove when angry tempests lower?

குறள் 1166
இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃதடுங்கால்
துன்பம் அதனிற் பெரிது

விளக்கம்
காதல் இன்பம் கடல் போன்றது காதலர் பிரிவு ஏற்படுத்தும் துன்பமோ, கடலைவிடப் பெரியது

Couplet 1166
A happy love 's sea of joy; but mightier sorrows roll
From unpropitious love athwart the troubled soul

Transliteration
Inpam Katalmatruk Kaamam Aqdhatungaal
Thunpam Adhanir Peridhu

Explanation
The pleasure of lust is (as great as) the sea; but the pain of lust is far greater

குறள் 1167
காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரைகாணேன்
யாமத்தும் யானே உளேன்

விளக்கம்
நள்ளிரவிலும் என் துணையின்றி நான் மட்டுமே இருக்கிறேன்; அதனால், காதலின்பக் கடும் வெள்ளத்தில் நீந்தி, அதன் கரையைக் காண இயலாமல் கலங்குகிறேன்

Couplet 1167
I swim the cruel tide of love, and can no shore descry,
In watches of the night, too, 'mid the waters, only I

Transliteration
Kaamak Katumpunal Neendhik Karaikaanen
Yaamaththum Yaane Ulen

Explanation
I have swam across the terrible flood of lust, but have not seen its shore; even at midnight I am alone; still I live

குறள் 1168
மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்திரா
என்னல்ல தில்லை துணை

விளக்கம்
`இரவே! உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்களையும் நீ உறங்கச் செய்துவிட்டுப் பாவம் இப்போது என்னைத்தவிர வேறு துணையில்லாமல் இருக்கிறாய்.'

Couplet 1168
All living souls in slumber soft she steeps;
But me alone kind night for her companing keeps

Transliteration
Mannuyir Ellaam Thuyitri Aliththiraa
Ennalladhu Illai Thunai

Explanation
The night which graciously lulls to sleep all living creatures, has me alone for her companion

குறள் 1169
கொடியார் கொடுமையின் தாம்கொடிய இந்நாள்
நெடிய கழியும் இரா

விளக்கம்
இந்த இரவுகள் நீண்டுகொண்டே போவதுபோல் தோன்றும் கொடுமை இருக்கிறதே அது காதலரின் பிரிவால் ஏற்படும் கொடுமையைவிடப் பெரிதாக உள்ளது

Couplet 1169
More cruel than the cruelty of him, the cruel one,
In these sad times are lengthening hours of night I watch alone

Transliteration
Kotiyaar Kotumaiyin Thaamkotiya Innaal
Netiya Kazhiyum Iraa

Explanation
The long nights of these days are far more cruel than the heartless one who is torturing me

குறள் 1170
உள்ளம்போன் றுள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ளநீர்
நீந்தல மன்னோவென் கண்

விளக்கம்
காதலர் இருக்குமிடத்துக்கு என் நெஞ்சத்தைப் போலச் செல்ல முடியுமானால், என் கருவிழிகள், அவரைக் காண்பதற்குக் கண்ணீர் வெள்ளத்தில் நீந்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்காது

Couplet 1170
When eye of mine would as my soul go forth to him,
It knows not how through floods of its own tears to swim

Transliteration
Ullampondru Ulvazhich Chelkirpin Vellaneer
Neendhala Mannoen Kan

Explanation
Could mine eyes travel like my thoughts to the abode (of my absent lord), they would not swim in this flood of tears

 
Top