திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : ஊடலுவகை/Ootaluvakai

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1321
இல்லை தவறவர்க் காயினும் ஊடுதல்
வல்ல தவரளிக்கும் ஆறு

விளக்கம்
எந்த தவறும் இல்லாத நிலையிலும்கூட காதலர்க்கிடையே தோன்றும் ஊடல், அவர்களின் அன்பை மிகுதியாக வளர்க்கக் கூடியது

Couplet 1321
Although there be no fault in him, the sweetness of his love
Hath power in me a fretful jealousy to move

Transliteration
Illai Thavaravarkku Aayinum Ootudhal
Valladhu Avaralikku Maaru

Explanation
Although my husband is free from defects, the way in which he embraces me is such as to make me feign dislike

குறள் 1322
ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்

விளக்கம்
காதலரிடையே மலர்நதுள்ள நல்லன்பு சற்று வாடுவதற்கு, ஊடுதல் காரணமாக இருந்தாலும் அதனால் விளைகிற சிறிய துன்பம் பெருமையுடையதேயாகும்

Couplet 1322
My 'anger feigned' gives but a little pain;
And when affection droops, it makes it bloom again

Transliteration
Ootalin Thondrum Sirudhuni Nallali
Vaatinum Paatu Perum

Explanation
His love will increase though it may (at first seem to) fade through the short-lived distress caused by (my) dislike

குறள் 1323
புலத்தலிற் புத்தேள்நா டுண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து

விளக்கம்
நிலத்தோடு நீர் கலந்தது போல அன்புடன் கூடியிருக்கும் காதலரிடத்தில் ஊடல் கொள்வதை விடப் புதிய உலகம் வேறொன்று இருக்க முடியுமா?

Couplet 1323
Is there a bliss in any world more utterly divine,
Than 'coyness' gives, when hearts as earth and water join

Transliteration
Pulaththalin Puththelnaatu Unto Nilaththotu
Neeriyain Thannaar Akaththu

Explanation
Is there a celestial land that can please like the feigned dislike of those whose union resembles that of earth and water?

குறள் 1324
புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை

விளக்கம்
இறுகத் தழுவி இணை பிரியாமல் இருப்பதற்குக் காரணமாக ஊடல் அமைகிறது அந்த ஊடலில்தான் என் உள்ளத்து உறுதியைக் குலைக்கும் படைக்கலனும் இருக்கிறது

Couplet 1324
Within the anger feigned' that close love's tie doth bind,
A weapon lurks, which quite breaks down my mind

Transliteration
Pulli Vitaaap Pulaviyul Thondrumen
Ullam Utaikkum Patai

Explanation
In prolonged dislike after an embrace there is a weapon that can break my heart

குறள் 1325
தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து

விளக்கம்
தவறே செய்யாத நிலையிலும்கூட தன்னுள்ளம் கொள்ளை கொண்டவளின் ஊடலுக்கு ஆளாகி அவளது மெல்லிய தோள்களைப் பிரிந்திருப்பதில் ஓர் இன்பம் இருக்கிறது

Couplet 1325
Though free from fault, from loved one's tender arms
To be estranged a while hath its own special charms

Transliteration
Thavarilar Aayinum Thaamveezhvaar Mendrol
Akaralin Aangon Rutaiththu

Explanation
Though free from defects, men feel pleased when they cannot embrace the delicate shoulders of those whom they love

குறள் 1326
உணலினும் உண்ட தறலினிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது

விளக்கம்
உணவு அருந்துவதைவிட, அருந்திய உணவு செரிப்பதிலே ஒரு சுகம் அதைப்போல் உடலுறவைவிட ஊடல் கொள்வதிலேயே காதலர்க்கு ஒரு சுகம்

Couplet 1326
Tis sweeter to digest your food than 'tis to eat;
In love, than union's self is anger feigned more sweet

Transliteration
Unalinum Untadhu Aralinidhu Kaamam
Punardhalin Ootal Inidhu

Explanation
To digest what has been eaten is more delightful than to eat more; likewise love is more delightful in dislike than intercourse

குறள் 1327
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்

விளக்கம்
ஊடல் என்கிற இனிய போரில் தோற்றவர்தான் வெற்றி பெற்றவராவார் இந்த உண்மை ஊடல் முடிந்து கூடிமகிழும் போது உணரப்படும்

Couplet 1327
In lovers' quarrels, 'tis the one that first gives way,
That in re-union's joy is seen to win the day

Transliteration
Ootalil Thotravar Vendraar Adhumannum
Kootalir Kaanap Patum

Explanation
160 Those are conquerors whose dislike has been defeated and that is proved by the love (which

குறள் 1328
ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு

விளக்கம்
நெற்றியில் வியர்வை அரும்பிடக் கூடுவதால் ஏற்படும் இன்பத்தை, மீண்டும் ஒருமுறை ஊடல் தோன்றினால், அதன் வாயிலாகப் பெற முடியுமல்லவா?

Couplet 1328
And shall we ever more the sweetness know of that embrace
With dewy brow; to which 'feigned anger' lent its piquant grace

Transliteration
Ootip Perukuvam Kollo Nudhalveyarppak
Kootalil Thondriya Uppu

Explanation
Will I enjoy once more through her dislike, the pleasure of that love that makes her forehead perspire?

குறள் 1329
ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா

விளக்கம்
ஒளி முகத்தழகி ஊடல் புரிவாளாக; அந்த ஊடலைத் தீர்க்கும் பொருட்டு நான் அவளிடம் இரந்து நிற்கும் இன்பத்தைப் பெறுவதற்கும் இராப்பொழுது இன்னும் நீடிப்பதாக

Couplet 1329
Let her, whose jewels brightly shine, aversion feign
That I may still plead on, O night, prolong thy reign

Transliteration
Ootuka Manno Oliyizhai Yaamirappa
Neetuka Manno Iraa

Explanation
May the bright-jewelled one feign dislike, and may the night be prolonged for me to implore her!

குறள் 1330
ஊடுதல் காமத்திற் கின்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்

விளக்கம்
ஒருவருக்கொருவர் செல்லமாகச் சினங்கொண்டு பிரிந்திருப்பது எனப்படும் ஊடல், இருவரும் சேர்ந்த பிறகு காதல் இன்பத்தை அதிகமாகப் பருகிட உதவும் எனவே ஊடல் கொள்வதே ஒரு இன்பமான செயல்தான்

Couplet 1330
A 'feigned aversion' coy to pleasure gives a zest;
The pleasure's crowned when breast is clasped to breast

Transliteration
Ootudhal Kaamaththirku Inpam Adharkinpam
Kooti Muyangap Perin

Explanation
Dislike adds delight to love; and a hearty embrace (thereafter) will add delight to dislike

 
Top