திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram :  குறிப்பறிதல்/Kuripparidhal

இயல்/Iyal : களவியல்/Kalaviyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1091
இருநோக் கிவளுண்கண் உள்ள தொருநோக்கு
நோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து

விளக்கம்
காதலியின் மைதீட்டிய கண்களில் இரண்டு வகையான பார்வைகள் இருக்கின்றன; ஒரு பார்வை காதல் நோயைத் தரும் பார்வை; மற்றொரு பார்வை அந்த நோய்க்கு மருந்தளிக்கும் பார்வை

Couplet 1091
A double witchery have glances of her liquid eye;
One glance is glance that brings me pain; the other heals again

Transliteration
Irunokku Ivalunkan Ulladhu Orunokku
Noinokkon Rannoi Marundhu

Explanation
There are two looks in the dyed eyes of this (fair one); one causes pain, and the other is the cure thereof

குறள் 1092
கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது

விளக்கம்
கள்ளத்தனமான அந்தக் கடைக்கண் பார்வை, காம இன்பத்தின் பாதியளவைக் காட்டிலும் பெரிது!

Couplet 1092
The furtive glance, that gleams one instant bright,
Is more than half of love's supreme delight

Transliteration
Kankalavu Kollum Sirunokkam Kaamaththil
Sempaakam Andru Peridhu

Explanation
A single stolen glance of her eyes is more than half the pleasure (of sexual embrace)

குறள் 1093
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள்
யாப்பினுள் அட்டிய நீர்

விளக்கம்
கடைக்கண்ணால் அவள் என்னைப் பார்த்த பார்வையில் நாணம் மிகுந்திருந்தது; அந்தச் செயல் அவள் என்மீது கொண்ட அன்புப் பயிருக்கு நீராக இருந்தது

Couplet 1093
She looked, and looking drooped her head:
On springing shoot of love 'its water shed

Transliteration
Nokkinaal Nokki Irainjinaal Aqdhaval
Yaappinul Attiya Neer

Explanation
She has looked (at men) and stooped (her head); and that (sign) waters as it were (the corn of) our love

குறள் 1094
யானோக்கும் காலை நிலனோக்கும் நோக்காக்கால்
தானோக்கி மெல்ல நகும்

விளக்கம்
நான் பார்க்கும்போது குனிந்து நிலத்தைப் பார்ப்பதும், நான் பார்க்காத போது என்னைப் பார்த்துத் தனக்குள் மகிழ்ந்து புன்னகை புரிவதும் என் மீது கொண்டுள்ள காதலை அறிவிக்கும் குறிப்பல்லவா?

Couplet 1094
I look on her: her eyes are on the ground the while:
I look away: she looks on me with timid smile

Transliteration
Yaannokkum Kaalai Nilannokkum Nokkaakkaal
Thaannokki Mella Nakum

Explanation
When I look, she looks down; when I do not, she looks and smiles gently

குறள் 1095
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒருகண்
சிறக்கணித்தாள் போல நகும்

விளக்கம்
அவள் என்னை நேராக உற்றுப் பார்க்கவில்லையே தவிர, ஒரு கண்ணைச் சுருக்கி வைத்துக் கொண்டதைப் போல என்னை நோக்கியவாறு தனக்குள் மகிழ்கிறாள்

Couplet 1095
She seemed to see me not; but yet the maid
Her love, by smiling side-long glance, betrayed

Transliteration
Kurikkontu Nokkaamai Allaal Orukan
Sirakkaniththaal Pola Nakum

Explanation
She not only avoids a direct look at me, but looks as it were with a half-closed eye and smiles

குறள் 1096
உறாஅ தவர்போற் சொலினும் செறாஅர்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்

விளக்கம்
காதலை மறைத்துக் கொண்டு, புறத்தில் அயலார் போலக் கடுமொழி கூறினாலும், அவள் அகத்தில் கோபமின்றி அன்பு கொண்டிருப்பது விரைவில் வெளிப்பட்டுவிடும்

Couplet 1096
Though with their lips affection they disown,
Yet, when they hate us not, 'tis quickly known

Transliteration
Uraaa Thavarpol Solinum Seraaarsol
Ollai Unarap Patum

Explanation
Though they may speak harshly as if they were strangers, the words of the friendly are soon understood

குறள் 1097
செறாஅச் சிறுசொல்லும் செற்றார்போல் நோக்கும்
உறாஅர்போன் றுற்றார் குறிப்பு

விளக்கம்
பகையுணர்வு இல்லாத கடுமொழியும், பகைவரை நோக்குவது போன்ற கடுவிழியும், வெளியில் அயலார் போல நடித்துக்கொண்டு உள்ளத்தால் அன்பு கொண்டிருப்பவரை அடையாளம் காட்டும் குறிப்புகளாகும்

Couplet 1097
The slighting words that anger feign, while eyes their love reveal
Are signs of those that love, but would their love conceal

Transliteration
Seraaach Chirusollum Setraarpol Nokkum
Uraaarpondru Utraar Kurippu

Explanation
Little words that are harsh and looks that are hateful are (but) the expressions of lovers who wish to act like strangers

குறள் 1098
அசையியற் குண்டாண்டோர் ஏஎர்யான் நோக்கப்
பசையினள் பைய நகும்

விளக்கம்
நான் பார்க்கும் போது என் மீது பரிவு கொண்டவளாக மெல்லச் சிரிப்பாள்; அப்போது, துவளுகின்ற அந்தத் துடியிடையாள் ஒரு புதிய பொலிவுடன் தோன்றுகிறாள்

Couplet 1098
I gaze, the tender maid relents the while;
And, oh the matchless grace of that soft smile

Transliteration
Asaiyiyarku Untaantor Eeryaan Nokkap
Pasaiyinal Paiya Nakum

Explanation
When I look, the pitying maid looks in return and smiles gently; and that is a comforting sign for me

குறள் 1099
ஏதிலார் போலப் பொதுநோக்கு நோக்குதல்
காதலார் கண்ணே உள

விளக்கம்
காதலர்களுக்கு ஓர் இயல்பு உண்டு; அதாவது, அவர்கள் பொது இடத்தில் ஒருவரையொருவர் அந்நியரைப் பார்ப்பதுபோலப் பார்த்துக்கொள்வர்

Couplet 1099
The look indifferent, that would its love disguise,
Is only read aright by lovers' eyes

Transliteration
Edhilaar Polap Podhunokku Nokkudhal
Kaadhalaar Kanne Ula

Explanation
Both the lovers are capable of looking at each other in an ordinary way, as if they were perfect strangers

குறள் 1100
கண்ணொடு கண்இணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள்
என்ன பயனும் இல

விளக்கம்
ஒத்த அன்புடன் கண்களோடு கண்கள் கலந்து ஒன்றுபட்டு விடுமானால், வாய்ச்சொற்கள் தேவையற்றுப் போகின்றன

Couplet 1100
When eye to answering eye reveals the tale of love,
All words that lips can say must useless prove

Transliteration
Kannotu Kaninai Nokkokkin Vaaichchorkal
Enna Payanum Ila

Explanation
The words of the mouths are of no use whatever, when there is perfect agreement between the eyes (of lovers)

 
Top