திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : கனவுநிலை உரைத்தல்/Kanavunilaiyuraiththal

இயல்/Iyal : கற்பியல்/Karpiyal

பால்/Paal : காமத்துப்பால்/Kaamaththuppaal

குறள் 1211
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்
கியாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து

விளக்கம்
வந்த கனவு காதலர் அனுப்பிய தூதுடன் வந்ததே; அந்தக் கனவுக்குக் கைம்மாறாக என்ன விருந்து படைத்துப் பாராட்டுவது?

Couplet 1211
It came and brought to me, that nightly vision rare,
A message from my love,- what feast shall I prepare

Transliteration
Kaadhalar Thoodhotu Vandha Kanavinukku
Yaadhusey Venkol Virundhu

Explanation
Where with shall I feast the dream which has brought me my dear one's messenger ?

குறள் 1212
கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சின் கலந்தார்க்
குயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்

விளக்கம்
நான் வேண்டுவதற்கு இணங்கி என் மை எழுதிய கயல் விழிகள் உறங்கிடுமானால், அப்போது என் கனவில் வரும் காதலர்க்கு நான் இன்னமும் உயிரோடு இருப்பதைச் சொல்லுவேன்

Couplet 1212
If my dark, carp-like eye will close in sleep, as I implore,
The tale of my long-suffering life I'll tell my loved one o'er

Transliteration
Kayalunkan Yaanirappath Thunjir Kalandhaarkku
Uyalunmai Saatruven Man

Explanation
If my fish-like painted eyes should, at my begging, close in sleep, I could fully relate my sufferings to my lord

குறள் 1213
நனவினான் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்

விளக்கம்
நனவில் வந்து அன்பு காட்டாதவரைக் கனவிலாவது காண்பதால்தான் இன்னும் என்னுயிர் நிலைத்திருக்கிறது

Couplet 1213
Him, who in waking hour no kindness shows,
In dreams I see; and so my lifetime goes

Transliteration
Nanavinaal Nalkaa Thavaraik Kanavinaal
Kaantalin Unten Uyir

Explanation
My life lasts because in my dream I behold him who does not favour me in my waking hours

குறள் 1214
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
நல்காரை நாடித் தரற்கு

விளக்கம்
நேரில் என்னிடம் வந்து அன்பு காட்டாத காதலரைத் தேடிக் கொண்டு வந்து காட்டுகிற கனவால் எனக்குக் காதல் இன்பம் கிடைக்கிறது

Couplet 1214
Some pleasure I enjoy when him who loves not me
In waking hours, the vision searches out and makes me see

Transliteration
Kanavinaan Untaakum Kaamam Nanavinaan
Nalkaarai Naatith Thararku

Explanation
There is pleasure in my dream, because in it I seek and obtain him who does not visit me in my wakefulness

குறள் 1215
நனவினாற் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதே இனிது

விளக்கம்
காதலரை நேரில் கண்ட இன்பம் அப்போது இனிமை வழங்கியது போலவே, இப்போது அவரைக் கனவில் காணும் இன்பமும் இனிமை வழங்குகிறது!

Couplet 1215
As what I then beheld in waking hour was sweet,
So pleasant dreams in hour of sleep my spirit greet

Transliteration
Nanavinaal Kantadhooum Aange Kanavundhaan
Kanta Pozhudhe Inidhu

Explanation
I saw him in my waking hours, and then it was pleasant; I see him just now in my dream, and it is (equally) pleasant

குறள் 1216
நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினாற்
காதலர் நீங்கலர் மன்

விளக்கம்
நனவு மட்டும் திடிரென வந்து கெடுக்காமல் இருந்தால், கனவில் சந்தித்த காதலர் பிரியாமலே இருக்க முடியுமே

Couplet 1216
And if there were no waking hour, my love
In dreams would never from my side remove

Transliteration
Nanavena Ondrillai Aayin Kanavinaal
Kaadhalar Neengalar Man

Explanation
Were there no such thing as wakefulness, my beloved (who visited me) in my dream would not depart from me

குறள் 1217
நனவினான் நல்காக் கொடியார் கனவினான்
என்னெம்மைப் பீழிப் பது

விளக்கம்
நேரில் வந்து அன்பு காட்டாத கொடிய நெஞ்சமுடையவர், கனவில் வந்து பிரிவுத் துயரைப் பெரிதாக்குவது என்ன காரணத்தால்?

Couplet 1217
The cruel one, in waking hour, who all ungracious seems,
Why should he thus torment my soul in nightly dreams

Transliteration
Nanavinaal Nalkaak Kotiyaar Kanavanaal
Enemmaip Peezhip Padhu

Explanation
The cruel one who would not favour me in my wakefulness, what right has he to torture me in my dreams?

குறள் 1218
துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தார் ஆவர் விரைந்து

விளக்கம்
தூக்கத்தில் கனவில் வந்து என் தோள் மீது சாய்ந்து இன்பம் தந்தவர், விழித்தபோது எங்கும் போய் விடவில்லை; என் நெஞ்சில் தாவி அமர்ந்து கொண்டார்

Couplet 1218
And when I sleep he holds my form embraced;
And when I wake to fill my heart makes haste

Transliteration
Thunjungaal Tholmelar Aaki Vizhikkungaal
Nenjaththar Aavar Viraindhu

Explanation
When I am asleep he rests on my shoulders, (but) when I awake he hastens into my soul

குறள் 1219
நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான்
காதலர்க் காணா தவர்

விளக்கம்
கனவில் காதலரைக் காணாதவர்கள்தான் அவர் நேரில் வந்து காணவில்லையே என்று நொந்து கொள்வர்

Couplet 1219
In dreams who ne'er their lover's form perceive,
For those in waking hours who show no love will grieve

Transliteration
Nanavinaal Nalkaarai Novar Kanavinaal
Kaadhalark Kaanaa Thavar

Explanation
They who have no dear ones to behold in their dreams blame him who visits me not in my waking hours

குறள் 1220
நனவினான் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினான்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்

விளக்கம்
என் காதலர் என்னைப் பிரிந்திருப்பதாக அவரைக் குற்றம் சாட்டுகிறார்களே, இந்த ஊரார், பிரிந்து சென்ற தமது காதலனைக் கனவில் காண்பது கிடையாதோ?

Couplet 1220
They say, that he in waking hours has left me lone;
In dreams they surely see him not,- these people of the town;

Transliteration
Nanavinaal Namneeththaar Enpar Kanavinaal
Kaanaarkol Ivvoo Ravar

Explanation
The women of this place say he has forsaken me in my wakefulness I think they have not seen him visit me in my dreams

 
Top