திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : வான்சிறப்பு/Vaansirappu

இயல்/Iyal : பாயிரவியல்/Paayiraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 11
வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலால்
தானமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று

விளக்கம்
உலகத்தை வாழ வைப்பது மழையாக அமைந்திருப்பதால் அதுவே அமிழ்தம் எனப்படுகிறது

Couplet 11
The world its course maintains through life that rain unfailing gives;
Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives

Transliteration
Vaannindru Ulakam Vazhangi Varudhalaal
Thaanamizhdham Endrunarar Paatru

Explanation
By the continuance of rain the world is preserved in existence; it is therefore worthy to be called ambrosia

குறள் 12
துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉ மழை

விளக்கம்
யாருக்கு உணவுப் பொருள்களை விளைவித்துத்தர மழை பயன்படுகிறதோ, அவர்களுக்கே அந்த மழை அவர்கள் அருந்தும் உணவாகவும் ஆகி அரிய தியாகத்தைச் செய்கிறது

Couplet 12
The rain makes pleasant food for eaters rise;
As food itself, thirst-quenching draught supplies

Transliteration
Thuppaarkkuth Thuppaaya Thuppaakkith Thuppaarkkuth
Thuppaaya Thooum Mazhai

Explanation
Rain produces good food, and is itself food

குறள் 13
விண்இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்து
உள்நின் றுடற்றும் பசி

விளக்கம்
கடல்நீர் சூழ்ந்த உலகமாயினும், மழைநீர் பொய்த்து விட்டால் பசியின் கொடுமை வாட்டி வதைக்கும்

Couplet 13
If clouds, that promised rain, deceive, and in the sky remain,
Famine, sore torment, stalks o'er earth's vast ocean-girdled plain

Transliteration
Vinindru Poippin Virineer Viyanulakaththu
Ulnindru Utatrum Pasi

Explanation
If the cloud, withholding rain, deceive (our hopes) hunger will long distress the sea-girt spacious world

குறள் 14
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல்என்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்

விளக்கம்
மழை என்னும் வருவாய் வளம் குன்றிவிட்டால், உழவுத் தொழில் குன்றி விடும்

Couplet 14
If clouds their wealth of waters fail on earth to pour,
The ploughers plough with oxen's sturdy team no more

Transliteration
Erin Uzhaaar Uzhavar Puyalennum
Vaari Valangundrik Kaal

Explanation
If the abundance of wealth imparting rain diminish, the labour of the plough must cease

குறள் 15
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றாங்கே
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை

விளக்கம்
பெய்யாமல் விடுத்து உயிர்களின் வாழ்வைக் கெடுக்கக் கூடியதும், பெய்வதன் காரணமாக உயிர்களின் நலிந்த வாழ்வுக்கு வளம் சேர்ப்பதும் மழையே ஆகும்

Couplet 15
Tis rain works all: it ruin spreads, then timely aid supplies;
As, in the happy days before, it bids the ruined rise

Transliteration
Ketuppadhooum Kettaarkkuch Chaarvaaimar Raange
Etuppadhooum Ellaam Mazhai

Explanation
Rain by its absence ruins men; and by its existence restores them to fortune

குறள் 16
விசும்பின் துளிவீழின் அல்லால்மற் றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண் பரிது

விளக்கம்
விண்ணிலிருந்து மழைத்துளி விழுந்தாலன்றி மண்ணில் பசும்புல் தலை காண்பது அரிதான ஒன்றாகும்

Couplet 16
If from the clouds no drops of rain are shed
'Tis rare to see green herb lift up its head

Transliteration
Visumpin Thuliveezhin Allaalmar Raange
Pasumpul Thalaikaanpu Aridhu

Explanation
4 If no drop falls from the clouds, not even the green blade of grass will be seen

குறள் 17
நெடுங்கடலும் தன்நீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி
தான்நல்கா தாகி விடின்

விளக்கம்
ஆவியான கடல்நீர் மேகமாகி அந்தக் கடலில் மழையாகப் பெய்தால்தான் கடல்கூட வற்றாமல் இருக்கும் மனித சமுதாயத்திலிருந்து புகழுடன் உயர்ந்தவர்களும் அந்தச் சமுதாயத்திற்கே பயன்பட்டால்தான் அந்தச் சமுதாயம் வாழும்

Couplet 17
If clouds restrain their gifts and grant no rain,
The treasures fail in ocean's wide domain

Transliteration
Netungatalum Thanneermai Kundrum Thatindhezhili
Thaannalkaa Thaaki Vitin

Explanation
Even the wealth of the wide sea will be diminished, if the cloud that has drawn (its waters) up gives them not back again (in rain)

குறள் 18
சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கும் ஈண்டு

விளக்கம்
வானமே பொய்த்து விடும்போது, அதன்பின்னர் அந்த வானத்தில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படுகிறவர்களுக்கு விழாக்கள் ஏது? வழிபாடுதான் ஏது?

Couplet 18
If heaven grow dry, with feast and offering never more,
Will men on earth the heavenly ones adore

Transliteration
Sirappotu Poosanai Sellaadhu Vaanam
Varakkumel Vaanorkkum Eentu

Explanation
If the heaven dry up, neither yearly festivals, nor daily worship will be offered in this world, to the celestials

குறள் 19
தானம் தவமிரண்டும் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்

விளக்கம்
இப்பேருலகில் மழை பொய்த்து விடுமானால் அது, பிறர் பொருட்டுச் செய்யும் தானத்திற்கும், தன்பொருட்டு மேற்கொள்ளும் நோன்புக்கும் தடங்கலாகும்

Couplet 19
If heaven its watery treasures ceases to dispense,
Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence'

Transliteration
Thaanam Thavamirantum Thangaa Viyanulakam
Vaanam Vazhangaa Thenin

Explanation
If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world

குறள் 20
நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.

விளக்கம்
உலகில் மழையே இல்லையென்றால் ஒழுக்கமே கெடக்கூடும் என்ற நிலை இருப்பதால், நீரின் இன்றியமையாமையை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்

Couplet 20
When water fails, functions of nature cease, you say;
Thus when rain fails, no men can walk in 'duty's ordered way'

Transliteration
Neerindru Amaiyaadhu Ulakenin Yaaryaarkkum
Vaanindru Amaiyaadhu Ozhukku

Explanation
If it be said that the duties of life cannot be discharged by any person without water, so without rain there cannot be the flowing of water

 
Top