திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : வாய்மை/Vaaimai

இயல்/Iyal : துறவறவியல்/Thuravaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 291
வாய்மை எனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றந்
தீமை யிலாத சொலல்

விளக்கம்
பிறருக்கு எள்முனையளவு தீமையும் ஏற்படாத ஒரு சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும்

Couplet 291
You ask, in lips of men what 'truth' may be;
'Tis speech from every taint of evil free

Transliteration
Vaaimai Enappatuvadhu Yaadhenin Yaadhondrum
Theemai Ilaadha Solal

Explanation
Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to others)

குறள் 292
பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கு மெனின்

விளக்கம்
குற்றமற்ற நன்மையை விளைவிக்கக் கூடுமானால் பொய்யான சொல்லும்கூட வாய்மை என்று கூறத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுவிடும்

Couplet 292
Falsehood may take the place of truthful word,
If blessing, free from fault, it can afford

Transliteration
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha
Nanmai Payakkum Enin

Explanation
Even falsehood has the nature of truth, if it confer a benefit that is free from fault

குறள் 293
தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்

விளக்கம்
மனச்சாட்சிக்கு எதிராகப் பொய் சொல்லக்கூடாது; அப்படிச் சொன்னால், சொன்னவரின் மனமே அவரைத் தண்டிக்கும்

Couplet 293
Speak not a word which false thy own heart knows
Self-kindled fire within the false one's spirit glows

Transliteration
Thannenj Charivadhu Poiyarka Poiththapin
Thannenje Thannaich Chutum

Explanation
Let not a man knowingly tell a lie; for after he has told the lie, his mind will burn him (with the memory of his guilt)

குறள் 294
உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்

விளக்கம்
மனத்தால்கூடப் பொய்யை நினைக்காமல் வாழ்பவர்கள், மக்கள் மனத்தில் நிலையான இடத்தைப் பெறுவார்கள்

Couplet 294
True to his inmost soul who lives,- enshrined
He lives in souls of all mankind

Transliteration
Ullaththaar Poiyaa Thozhukin Ulakaththaar
Ullaththu Lellaam Ulan

Explanation
He who, in his conduct, preserves a mind free from deceit, will dwell in the minds of all men

குறள் 295
மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை

விளக்கம்
உதட்டளவில் இன்றி உளமார வாய்மை பேசுகிறவர்கள் தவமும், தானமும் செய்கின்றவர்களைவிட உயர்ந்தவர்களாவார்கள்

Couplet 295
Greater is he who speaks the truth with full consenting mind
Than men whose lives have penitence and charity combined

Transliteration
Manaththotu Vaaimai Mozhiyin Thavaththotu
Thaananjey Vaarin Thalai

Explanation
He, who speaks truth with all his heart, is superior to those who make gifts and practise austerities

குறள் 296
பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமுந் தரும்

விளக்கம்
பொய் இல்லாமல் வாழ்வது போன்ற புகழ் மிக்க வாழ்வு வேறு எதுவுமில்லை; என்றும் நீங்காத அறவழி நலன்களை அளிப்பது அந்த வாழ்வேயாகும்

Couplet 296
No praise like that of words from falsehood free;
This every virtue yields spontaneously

Transliteration
Poiyaamai Anna Pukazhillai Eyyaamai
Ellaa Aramun Tharum

Explanation
There is no praise like the praise of never uttering a falsehood: without causing any suffering, it will lead to every virtue

குறள் 297
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று

விளக்கம்
செய்யக்கூடாததைச் செய்யாததால் விளையும் நன்மையைவிடப் பொய் கூறாத பண்பு பொய்த்துப் போகாமல் கடைப்பிடிக்கும் அறவழி நன்மை தருவதாகும்

Couplet 297
If all your life be utter truth, the truth alone,
'Tis well, though other virtuous acts be left undone

Transliteration
Poiyaamai Poiyaamai Aatrin Arampira
Seyyaamai Seyyaamai Nandru

Explanation
If a man has the power to abstain from falsehood, it will be well with him, even though he practise no other virtue

குறள் 298
புறந்தூய்மை நீரா னமையும் அகந்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும்

விளக்கம்
நீரில் குளிப்பதால் உடலின் அழுக்கு மட்டுமே நீங்கும்; மனம் அழுக்குப்படாமல் தூய்மையுடன் விளங்கிட, சொல்லிலும் செயலிலும் வாய்மை வேண்டும்

Couplet 298
Outward purity the water will bestow;
Inward purity from truth alone will flow

Transliteration
Puraldhooimai Neeraan Amaiyum Akandhooimai
Vaaimaiyaal Kaanap Patum

Explanation
Purity of body is produced by water and purity of mind by truthfulness

குறள் 299
எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு

விளக்கம்
புறத்தின் இருளைப் போக்கும் விளக்குகளைவிட அகத்தின் இருளைப் போக்கும் பொய்யாமை எனும் விளக்கே ஒருவனை உயர்ந்தோன் எனக் காட்டும் ஒளிமிக்க விளக்காகும்

Couplet 299
Every lamp is not a lamp in wise men's sight;
That's the lamp with truth's pure radiance bright

Transliteration
Ellaa Vilakkum Vilakkalla Saandrorkkup
Poiyaa Vilakke Vilakku

Explanation
All lamps of nature are not lamps; the lamp of truth is the lamp of the wise

குறள் 300
யாமெய்யாக் கண்டவற்று ளில்லை எனைத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற

விளக்கம்
வாய்மையைப் போல் சிறந்த பண்பு வேறொன்றுமே இல்லை என்பதுதான் ஆராய்ந்து உணரப்பட்ட உண்மையாகும்

Couplet 300
Of all good things we've scanned with studious care,
There's nought that can with truthfulness compare

Transliteration
Yaameyyaak Kantavatrul Illai Enaiththondrum
Vaaimaiyin Nalla Pira

Explanation
Amidst all that we have seen (described) as real (excellence), there is nothing so good as truthfulness

 
Top