திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : துறவு/Thuravu

இயல்/Iyal : துறவறவியல்/Thuravaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 341
யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் அலன்

விளக்கம்
ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும், குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்று காரணமாக வரும் துன்பம், அவனை அணுகுவதில்லை

Couplet 341
From whatever, aye, whatever, man gets free,
From what, aye, from that, no more of pain hath he

Transliteration
Yaadhanin Yaadhanin Neengiyaan Nodhal
Adhanin Adhanin Ilan

Explanation
Whatever thing, a man has renounced, by that thing; he cannot suffer pain

குறள் 342
வேண்டினுண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
ஈண்டியற் பால பல

விளக்கம்
ஒருவனைத் துன்பம் துளைத்தெடுக்காமல் இருக்க எல்லாம் இருக்கும் போதே அவற்றைக் துறந்து விடுவானேயானால், அவன் உலகில் பெறக்கூடிய இன்பங்கள் பலவாகும்

Couplet 342
Renunciation' made- ev'n here true pleasures men acquire;
'Renounce' while time is yet, if to those pleasures you aspire

Transliteration
Ventin Un Taakath Thurakka Thurandhapin
Eentuiyar Paala Pala

Explanation
After a man has renounced (all things), there will still be many things in this world (which he may enjoy); if he should desire them, let him, while it is time abandon (the world)

குறள் 343
அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு

விளக்கம்
ஐம் புலன்களையும் அடக்கி வெல்வதும், அப்புலன்கள் விரும்புகின்றவற்றையெல்லாம் விட்டுவிடுவதும் துறவுக்கு இலக்கணமாகும்

Couplet 343
Perceptions of the five' must all expire;-
Relinquished in its order each desire

Transliteration
Atalventum Aindhan Pulaththai Vitalventum
Ventiya Vellaam Orungu

Explanation
Let the five senses be destroyed; and at the same time, let everything be abandoned that (the ascetic) has (formerly) desired

குறள் 344
இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன் றின்மை உடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து

விளக்கம்
ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தலே துறவுக்கு ஏற்றதாகும் ஓன்றன் மேல் பற்று வைப்பினும், அது மேன்மேலும் பற்றுகளைப் பெருக்கி மயங்கச் செய்துவிடும்

Couplet 344
Privation absolute' is penance true;
'Possession' brings bewilderment anew

Transliteration
Iyalpaakum Nonpirkondru Inmai Utaimai
Mayalaakum Matrum Peyarththu

Explanation
To be altogether destitute is the proper condition of those who perform austerities; if they possess anything, it will change (their resolution) and bring them back to their confused state

குறள் 345
மற்றுந் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றார்க் குடம்பும் மிகை

விளக்கம்
பிறந்ததால் ஏற்படும் துன்பத்தைப் போக்க முயல்கின்ற துறவிகளுக்கு அவர்களின் உடம்பே மிகையான ஒன்றாக இருக்கும்போது, அதற்கு மேலும் வேறு தொடர்பு எதற்காக?

Couplet 345
To those who sev'rance seek from being's varied strife,
Flesh is burthen sore; what then other bonds of life

Transliteration
Matrum Thotarppaatu Evankol Pirapparukkal
Utraarkku Utampum Mikai

Explanation
What means the addition of other things those who are attempting to cut off (future) births, when even their body is too much (for them)

குறள் 346
யானென தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்
குயர்ந்த உலகம் புகும்

விளக்கம்
யான், எனது என்கின்ற ஆணவத்தை அறவே விலக்கி விட்டவன், வான்புகழையும் மிஞ்சுகின்ற உலகப் புகழுக்கு உரியவனாவான்

Couplet 346
Who kills conceit that utters 'I' and 'mine',
Shall enter realms above the powers divine

Transliteration
Yaan Enadhu Ennum Serukku Aruppaan Vaanorkku
Uyarndha Ulakam Pukum

Explanation
Shall enter realms above the powers divine

குறள் 347
பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு

விளக்கம்
பற்றுகளைப் பற்றிக்கொண்டு விடாதவர்களைத் துன்பங்களும் விடாமல் பற்றிக் கொள்கின்றன

Couplet 347
Who cling to things that cling and eager clasp,
Griefs cling to them with unrelaxing grasp

Transliteration
Patri Vitaaa Itumpaikal Patrinaip
Patri Vitaaa Thavarkku

Explanation
Sorrows will never let go their hold of those who give not up their hold of desire

குறள் 348
தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர்

விளக்கம்
அரைகுறையாக இல்லாமல் அனைத்தும் துறந்தவர்களே உயர்ந்த நிலையை அடைவார்கள் அவ்வாறு துறவாதவர்கள் அறியாமையென்னும் வலையில் சிக்கியவர்களாவார்கள்

Couplet 348
Who thoroughly 'renounce' on highest height are set;
The rest bewildered, lie entangled in the net

Transliteration
Thalaippattaar Theerath Thurandhaar Mayangi
Valaippattaar Matrai Yavar

Explanation
Those who have entirely renounced (all things and all desire) have obtained (absorption into God); all others wander in confusion, entangled in the net of (many) births

குறள் 349
பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும்

விளக்கம்
பற்றுகளைத் துறந்துவிட்டால், பிறப்பில் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்கள் வருவதில்லை இல்லையேல், அந்த இன்ப துன்பங்கள் மாறிமாறி வரக்கூடிய நிலையாமை தோன்றும்

Couplet 349
When that which clings falls off, severed is being's tie;
All else will then be seen as instability

Transliteration
Patratra Kanne Pirapparukkum Matru
Nilaiyaamai Kaanap Patum

Explanation
At the moment in which desire has been abandoned, (other) births will be cut off; when that has not been done, instability will be seen

குறள் 350
பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு

விளக்கம்
எதிலும் பற்றில்லாதவராக யார் இருக்கிறாரோ அவரிடம் மட்டும் பற்றுக் கொள்ள வேண்டும் துறவறத்தினர் தம் பற்றுகளை விட்டொழிப்பதற்கு அத்தகையோரிடம் கொள்ளும் பற்றுதான் துணை நிற்கும்

Couplet 350
Cling thou to that which He, to Whom nought clings, hath bid thee cling,
Cling to that bond, to get thee free from every clinging thing

Transliteration
Patruka Patratraan Patrinai Appatraip
Patruka Patru Vitarku

Explanation
Desire the desire of Him who is without desire; in order to renounce desire, desire that desire

 
Top