திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : தீவினையச்சம்/Theevinaiyachcham

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 201
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை யென்னுஞ் செறுக்கு

விளக்கம்
தீயவர்கள் தீவினை செய்ய அஞ்சமாட்டார்கள்; தீவினையால் மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதாயினும் அதனைச் செய்திடச் சான்றோர் அஞ்சி நடுங்குவார்கள்

Couplet 201
With sinful act men cease to feel the dread of ill within,
The excellent will dread the wanton pride of cherished sin

Transliteration
Theevinaiyaar Anjaar Vizhumiyaar Anjuvar
Theevinai Ennum Serukku

Explanation
Those who have experience of evil deeds will not fear, but the excellent will fear the pride of sin

குறள் 202
தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்

விளக்கம்
தீய செயல்களால் தீமையே விளையும் என்பதால் அச்செயல்களைத் தீயை விடக் கொடுமையானவையாகக் கருதி அவற்றைச் செய்திட அஞ்சிட வேண்டும்

Couplet 202
Since evils new from evils ever grow,
Evil than fire works out more dreaded woe

Transliteration
Theeyavai Theeya Payaththalaal Theeyavai
Theeyinum Anjap Patum

Explanation
Because evil produces evil, therefore should evil be feared more than fire

குறள் 203
அறிவினு ளெல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்குஞ் செய்யா விடல்

விளக்கம்
தீமை செய்தவர்க்கு அதையே திருப்பிச் செய்யாமலிருத்தலை, எல்லா அறிவிலும் முதன்மையான அறிவு என்று போற்றுவர்

Couplet 203
Even to those that hate make no return of ill;
So shalt thou wisdom's highest law, 'tis said, fulfil

Transliteration
Arivinul Ellaan Thalaiyenpa Theeya
Seruvaarkkum Seyyaa Vital

Explanation
So shalt thou wisdom's highest law, 'tis said, fulfil

குறள் 204
மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழுஞ் சூழ்ந்தவன் கேடு

விளக்கம்
மறந்தும்கூட மற்றவர்க்குக் கேடு செய்ய நினைக்கக் கூடாது; அப்படி நினைத்தால் அவனுக்குக் கேடு உண்டாக்க அவனை அறம் முற்றுகையிட்டு விடும்

Couplet 204
Though good thy soul forget, plot not thy neighbour's fall,
Thy plans shall 'virtue's Power' by ruin to thyself forestall

Transliteration
Marandhum Piranketu Soozharka Soozhin
Aranjoozham Soozhndhavan Ketu

Explanation
Even though forgetfulness meditate not the ruin of another Virtue will meditate the ruin of him who thus meditates

குறள் 205
இலனென்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனாகும் மற்றுப் பெயர்த்து

விளக்கம்
வறுமையின் காரணமாக ஒருவன் தீய செயல்களில் ஈடுபடக்கூடாது; அப்படி ஈடுபட்டால் மீண்டும் அவன் வறுமையிலேயே வாட வேண்டியிருக்கும்

Couplet 205
Make not thy poverty a plea for ill;
Thy evil deeds will make thee poorer still

Transliteration
Ilan Endru Theeyavai Seyyarka Seyyin
Ilanaakum Matrum Peyarththu

Explanation
Commit not evil, saying, "I am poor": if you do, you will become poorer still

குறள் 206
தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான்

விளக்கம்
வேதனை விளைவிக்கும் தீய செயல்கள் தன்னைத் தாக்கலாகாது என எண்ணுகிறவன் அவனும் அத்தீங்குகளைப் பிறருக்குச் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும்

Couplet 206
What ranks as evil spare to do, if thou would'st shun
Affliction sore through ill to thee by others done

Transliteration
Theeppaala Thaanpirarkan Seyyarka Noippaala
Thannai Atalventaa Thaan

Explanation
Let him not do evil to others who desires not that sorrows should pursue him

குறள் 207
எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென் றடும்

விளக்கம்
ஒருவர் நேரடியான பகைக்குத் தப்பி வாழ முடியும்; ஆனால், அவர் செய்யும் தீய வினைகள் பெரும் பகையாகி அவரைத் தொடர்ந்து வருத்திக்கொண்டே இருக்கும்

Couplet 207
From every enmity incurred there is to 'scape, a way;
The wrath of evil deeds will dog men's steps, and slay

Transliteration
Enaippakai Yutraarum Uyvar Vinaippakai
Veeyaadhu Pinsendru Atum

Explanation
However great be the enmity men have incurred they may still live The enmity of sin will incessantly pursue and kill

குறள் 208
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயா தடியுறைந் தற்று

விளக்கம்
ஒருவருடைய நிழல் அவருடனேயே ஒன்றியிருப்பதைப்போல், தீய செயல்களில் ஈடுபடுகிறவர்களை விட்டுத் தீமையும் விலகாமல், தொடர்ந்து ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும்

Couplet 208
Man's shadow dogs his steps where'er he wends;
Destruction thus on sinful deeds attends

Transliteration
Theeyavai Seydhaar Ketudhal Nizhaldhannai
Veeyaadhu Atiurain Thatru

Explanation
Destruction will dwell at the heels of those who commit evil even as their shadow that leaves them not

குறள் 209
தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றுந்
துன்னற்க தீவினைப் பால்

விளக்கம்
தனது நலத்தை விரும்புகிறவன் தீய செயல்களின் பக்கம் சிறிதளவுகூட நெருங்கலாகாது

Couplet 209
Beware, if to thyself thyself is dear,
Lest thou to aught that ranks as ill draw near

Transliteration
Thannaiththaan Kaadhala Naayin Enaiththondrum
Thunnarka Theevinaip Paal

Explanation
If a man love himself, let him not commit any sin however small

குறள் 210
அருங்கேடன் என்ப தறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்

விளக்கம்
வழிதவறிச் சென்று பிறர்க்குத் தீங்கு விளைவிக்காதவர்க்கு எந்தக் கேடும் ஏற்படாது என்பதை அறிந்து கொள்க

Couplet 210
The man, to devious way of sin that never turned aside,
From ruin rests secure, whatever ills betide

Transliteration
Arungetan Enpadhu Arika Marungotith
Theevinai Seyyaan Enin

Explanation
Know ye that he is freed from destruction who commits no evil, going to neither side of the right path

 
Top