திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : செய்ந்நன்றியறிதல்/Seynnandri Aridhal

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 101
செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது

விளக்கம்
``வாராது வந்த மாமணி'' என்பதுபோல், ``செய்யாமற் செய்த உதவி'' என்று புகழத்தக்க அரிய உதவி வழங்கப்பட்டால், அதற்கு இந்த வானமும் பூமியும் கூட ஈடாக மாட்டா

Couplet 101
Assistance given by those who ne'er received our aid,
Is debt by gift of heaven and earth but poorly paid

Transliteration
Seyyaamal Seydha Udhavikku Vaiyakamum
Vaanakamum Aatral Aridhu

Explanation
(The gift of) heaven and earth is not an equivalent for a benefit which is conferred where none had been received

குறள் 102
காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது

விளக்கம்
தேவைப்படும் காலத்தில் செய்யப்படும் உதவி சிறிதளவாக இருந்தாலும், அது உலகத்தைவிடப் பெரிதாக மதிக்கப்படும்

Couplet 102
A timely benefit, -though thing of little worth,
The gift itself, -in excellence transcends the earth

Transliteration
Kaalaththi Naarseydha Nandri Siridheninum
Gnaalaththin Maanap Peridhu

Explanation
A favour conferred in the time of need, though it be small (in itself), is (in value) much larger than the world

குறள் 103
பயன்தூக்கார் செய்த உதவி நயன்தூக்கின்
நன்மை கடலின் பெரிது

விளக்கம்
என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று எண்ணிப் பார்க்காமலே, அன்பின் காரணமாக ஒருவர் செய்த உதவியின் சிறப்பு கடலை விடப் பெரிது

Couplet 103
Kindness shown by those who weigh not what the return may be:
When you ponder right its merit, 'Tis vaster than the sea

Transliteration
Payandhookkaar Seydha Udhavi Nayandhookkin
Nanmai Katalin Peridhu

Explanation
If we weigh the excellence of a benefit which is conferred without weighing the return, it is larger than the sea

குறள் 104
தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்தெரி வார்

விளக்கம்
ஒருவர் செய்யும் தினையளவு நன்மையைக்கூட அதனால் பயன்பெறும் நன்றியுள்ளவர் பல்வேறு வகையில் பயன்படக்கூடிய பனையின் அளவாகக் கருதுவார்

Couplet 104
Each benefit to those of actions' fruit who rightly deem,
Though small as millet-seed, as palm-tree vast will seem

Transliteration
Thinaiththunai Nandri Seyinum Panaiththunaiyaak
Kolvar Payandheri Vaar

Explanation
Though the benefit conferred be as small as a millet seed, those who know its advantage will consider it as large as a palmyra fruit

குறள் 105
உதவி வரைத்தன் றுதவி உதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து

விளக்கம்
உதவி என்பது, செய்யப்படும் அளவைப் பொருத்துச் சிறப்படைவதில்லை; அந்த உதவியைப் பெறுபவரின் பண்பைப் பொருத்தே அதன் அளவு மதிப்பிடப்படும்

Couplet 105
The kindly aid's extent is of its worth no measure true;
Its worth is as the worth of him to whom the act you do

Transliteration
Udhavi Varaiththandru Udhavi Udhavi
Seyappattaar Saalpin Varaiththu

Explanation
The benefit itself is not the measure of the benefit; the worth of those who have received it is its measure

குறள் 106
மறவற்க மாசற்றார் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு

விளக்கம்
மாசற்றவர்களின் உறவை மறக்கவும் கூடாது; துன்பத்தில் துணை நின்றவர் நட்பைத் துறக்கவும் கூடாது

Couplet 106
Kindness of men of stainless soul remember evermore
Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore

Transliteration
Maravarka Maasatraar Kenmai Thuravarka
Thunpaththul Thuppaayaar Natpu

Explanation
Forsake not the friendship of those who have been your staff in adversity Forget not be benevolence of the blameless

குறள் 107
எழுமை எழுபிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண்
விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு

விளக்கம்
ஏழேழு தலைமுறைக்கு என்றும் ஏழேழு பிறவிக்கு என்றும் மிகைப்படுத்திச் சொல்வதுபோல, ஒருவருடைய துன்பத்தைப் போக்கியவரின் தூய்மையான நட்பை நினைத்துப் போற்றுவதற்குக் கால எல்லையே கிடையாது

Couplet 107
Through all seven worlds, in seven-fold birth, Remains in mem'ry of the wise
Friendship of those who wiped on earth, The tears of sorrow from their eyes

Transliteration
Ezhumai Ezhupirappum Ulluvar Thangan
Vizhuman Thutaiththavar Natpu

Explanation
(The wise) will remember throughout their seven-fold births the love of those who have wiped away their affliction

குறள் 108
நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று

விளக்கம்
ஒருவர் நமக்குச் செய்த நன்மையை மறப்பது நல்லதல்ல; அவர் தீமை செய்திருந்தால் அதை மட்டும் அக்கணமே மறந்து விடுவது நல்லது

Couplet 108
Tis never good to let the thought of good things done thee pass away;
Of things not good, 'tis good to rid thy memory that very day

Transliteration
Nandri Marappadhu Nandrandru Nandralladhu
Andre Marappadhu Nandru

Explanation
It is not good to forget a benefit; it is good to forget an injury even in the very moment (in which it is inflicted)

குறள் 109
கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர்செய்த
ஒன்றுநன் றுள்ளக் கெடும்

விளக்கம்
ஒருவர் செய்யும் மிகக் கொடுமையான தீமைகூட நமது உள்ளத்தைப் புண்படுத்தாமல் அகன்றுவிட வேண்டுமானால், அந்த ஒருவர் முன்னர் நமக்குச் செய்த நன்மையை மட்டும் நினைத்துப் பார்த்தாலே போதுமானது

Couplet 109
Effaced straightway is deadliest injury,
By thought of one kind act in days gone by

Transliteration
Kondranna Innaa Seyinum Avarseydha
Ondrunandru Ullak Ketum

Explanation
Though one inflict an injury great as murder, it will perish before the thought of one benefit (formerly) conferred

குறள் 110
எந்நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு

விளக்கம்
எந்த அறத்தை மறந்தார்க்கும் வாழ்வு உண்டு; ஆனால் ஒருவர் செய்த உதவியை மறந்தார்க்கு வாழ்வில்லை

Couplet 110
Who every good have killed, may yet destruction flee;
Who 'benefit' has killed, that man shall ne'er 'scape free

Transliteration
Ennandri Kondraarkkum Uyvuntaam Uyvillai
Seynnandri Kondra Makarku

Explanation
He who has killed every virtue may yet escape; there is no escape for him who has killed a benefit

 
Top