திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள்

அதிகாரம்/Adhigaram : பிறனில் விழையாமை/Piranil Vizhaiyaamai 

இயல்/Iyal : இல்லறவியல்/Illaraviyal

பால்/Paal : அறத்துப்பால்/Araththuppaal

குறள் 141
பிறன்பொருளான் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்
தறம்பொருள் கண்டார்க ணில்

விளக்கம்
பிறன் மனைவியிடத்து விருப்பம் கொள்ளும் அறியாமை, உலகில் அறநூல்களையும் பொருள் நூல்களையும் ஆராய்ந்து உணர்ந்தவர்களிடம் இல்லை

Couplet 141
Who laws of virtue and possession's rights have known,
Indulge no foolish love of her by right another's own

Transliteration
Piranporulaal Pettozhukum Pedhaimai Gnaalaththu
Aramporul Kantaarkan Il

Explanation
The folly of desiring her who is the property of another will not be found in those who know (the attributes of) virtue and (the rights of) property

குறள் 142
அறன்கடை நின்றாரு ளெல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரிற் பேதையா ரில்

விளக்கம்
பிறன் மனைவியை அடைவதற்குத் துணிந்தவர்கள் அறவழியை விடுத்துத் தீயவழியில் செல்லும் கடைநிலை மனிதர்களைக் காட்டிலும் கீழானவர்கள்

Couplet 142
No fools, of all that stand from virtue's pale shut out,
Like those who longing lurk their neighbour's gate without

Transliteration
Arankatai Nindraarul Ellaam Pirankatai
Nindraarin Pedhaiyaar Il

Explanation
Among all those who stand on the outside of virtue, there are no greater fools than those who stand outside their neighbour's door

குறள் 143
விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
தீமை புரிந்தொழுகு வார்

விளக்கம்
நம்பிக் பழகியவர் வீட்டில், அவரது மனைவியிடம் தகாத செயலில் ஈடுபட முனைகிறவன், உயிர் இருந்தும் பிணத்திற்கு ஒப்பானவனேயாவான்

Couplet 143
They're numbered with the dead, e'en while they live, -how otherwise?
With wife of sure confiding friend who evil things devise

Transliteration
Vilindhaarin Verallar Mandra Thelindhaaril
Theemai Purindhu Ozhuku Vaar

Explanation
19 Certainly they are no better than dead men who desire evil towards the wife of those wh

குறள் 144
எனைத்துணைய ராயினும் என்னாந் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல்

விளக்கம்
பிழை புரிகிறோம் என்பதைத் தினையளவுகூடச் சிந்தித்துப் பாராமல், பிறன் மனைவியிடம் விருப்பம் கொள்வது, எத்துணைப் பெருமையுடையவரையும் மதிப்பிழக்கச் செய்துவிடும்

Couplet 144
How great soe'er they be, what gain have they of life,
Who, not a whit reflecting, seek a neighbour's wife

Transliteration
Enaiththunaiyar Aayinum Ennaam Thinaiththunaiyum
Theraan Piranil Pukal

Explanation
However great one may be, what does it avail if, without at all considering his guilt, he goes unto the wife of another ?

குறள் 145
எளிதென இல்லிறப்பா னெய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி

விளக்கம்
எளிதாக அடையலாம் என எண்ணிப் பிறனுடைய மனைவியிடம் முறைகேடாக நடப்பவன் என்றும் அழியாத பழிக்கு ஆளாவான்

Couplet 145
Mere triflel' saying thus, invades the home, so he ensures
A gain of guilt that deathless aye endures

Transliteration
Elidhena Illirappaan Eydhumenj Gnaandrum
Viliyaadhu Nirkum Pazhi

Explanation
He who thinks lightly of going into the wife of another acquires guilt that will abide with him imperishably and for ever

குறள் 146
பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்

விளக்கம்
பிறன் மனைவியிடம் முறைகேடாக நடக்க நினைப்பவனிடமிருந்து பகை, தீமை, அச்சம், பழி ஆகிய நான்கும் நீங்குவதில்லை

Couplet 146
Who home ivades, from him pass nevermore,
Hatred and sin, fear, foul disgrace; these four

Transliteration
Pakaipaavam Achcham Pazhiyena Naankum
Ikavaavaam Illirappaan Kan

Explanation
Hatred, sin, fear, disgrace; these four will never leave him who goes in to his neighbour's wife

குறள் 147
அறனியலான் இல்வாழ்வா னென்பான் பிறனியலான்
பெண்மை நயவா தவன்

விளக்கம்
பிறன் மனைவியிடம் பெண்மை இன்பத்தை நாடிச் செல்லாதவனே அறவழியில் இல்வாழ்க்கை மேற்கொண்டவன் எனப்படுவான்

Couplet 147
Who sees the wife, another's own, with no desiring eye
In sure domestic bliss he dwelleth ever virtuously

Transliteration
Araniyalaan Ilvaazhvaan Enpaan Piraniyalaal
Penmai Nayavaa Thavan

Explanation
He who desires not the womanhood of her who should walk according to the will of another will be praised as a virtuous house-holder

குறள் 148
பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்
கறனென்றோ ஆன்ற வொழுக்கு

விளக்கம்
வெறொருவன் மனைவியைக் காம எண்ணத்துடன் நோக்காத பெருங்குணம் அறநெறி மட்டுமன்று; அது ஒழுக்கத்தின் சிகரமும் ஆகும்

Couplet 148
Manly excellence, that looks not on another's wife,
Is not virtue merely, 'tis full 'propriety' of life

Transliteration
Piranmanai Nokkaadha Peraanmai Saandrorkku
Aranondro Aandra Vozhukku

Explanation
That noble manliness which looks not at the wife of another is the virtue and dignity of the great

குறள் 149
நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறற்குரியாள் தோள்தோயா தார்

விளக்கம்
பிறன் மனைவியின் தோளைத் தீண்டாதவரே கடல் சூழ் இவ்வுலகின் பெருமைகளை அடைவதற்குத் தகுதியுடையவர்

Couplet 149
Who 're good indeed, on earth begirt by ocean's gruesome tide?
The men who touch not her that is another's bride

Transliteration
Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer Vaippin
Pirarkkuriyaal Tholdhoyaa Thaar

Explanation
Is it asked, "who are those who shall obtain good in this world surrounded by the terror-producing sea ?" Those who touch not the shoulder of her who belongs to another

குறள் 150
அறன்வரையா னல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று

விளக்கம்
பிறன் மனைவியை விரும்பிச் செயல்படுவது அறவழியில் நடக்காதவர் செயலைவிடத் தீமையானதாகும்

Couplet 150
Though virtue's bounds he pass, and evil deeds hath wrought;
At least, 'tis good if neighbour's wife he covet not

Transliteration
Aranvaraiyaan Alla Seyinum Piranvaraiyaal
Penmai Nayavaamai Nandru

Explanation
Though a man perform no virtuous deeds and commit (every) vice, it will be well if he desire not the womanhood of her who is within the limit (of the house) of another

 
Top